Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
redakcia@nases.gov.sk

Fyzická osoba - občan SR

Občan a štát

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občana SR s orgánmi verejnej moci. Elektronickou komunikáciou sa rozumie doručovanie elektronických dokumentov a zasielanie elektronických podaní. Tento spôsob komunikácie plne nahrádza klasický spôsob doručovania dokumentov v listinnej podobe. Aj pri elektronickej komunikácii je možné doručovať klasicky alebo do vlastných rúk.

Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 30. 1. 2014

Lokalita

  • Slovensko