Ústredný portál verejnej správy

Aktivácia a elektronické doručovanie

Občan a štát

Aktivácia schránky

Aktivácia je proces, ktorý umožní využívať elektronickú schránku na doručovanie elektronického podania, elektronického úradného dokumentu a doručenky. Zahraničná osoba nemá svoju schránku automaticky aktivovanú pri jej zriadení. Na to, aby si schránku aktivoval, musí o to požiadať prostredníctvom aktivačnej funkcie schránky. Elektronická schránka mu bude aktivovaná bezodplatne ku dňu, ktorý uvedie v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti.

Elektronické doručovanie do schránky

Ak máte elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, môžu vám do nej orgány verejnej moci doručovať elektronické úradné rozhodnutia vrátane príloh s rovnakými právnymi účinkami, ako pri doručovaní rozhodnutia v listinnej podobe. V zmysle zákona o e-Governmente, ak osobitné predpisy neustanovujú inak, sa doručuje buď v režime nie do vlastných rúk (obyčajné doručovanie), alebo do vlastných rúk s fikciou doručenia. Ktoré  úradné rozhodnutia doručujú orgány verejnej moci do vlastných rúk a ktoré obyčajne, ustanovujú priamo osobitné predpisy, podľa ktorých orgány verejnej moci v konkrétnej veci postupujú.

Orgány verejnej moci vám môžu doručovať rozhodnutia prostredníctvom troch základných formulárov, ktoré majú dostupné vo svojej elektronickej schránke, alebo cez individuálne vytvorené formuláre rozhodnutí.

1. Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia

Pri doručovaní rozhodnutia do vlastných rúk sa v zmysle § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente uplatňuje vždy fikcia doručenia. Elektronická správa sa považuje za doručenú, ak potvrdíte notifikáciu o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj  vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení ste v tejto lehote nepotvrdili.

2. Všeobecná agenda - rozhodnutie

V prípade, ak vám orgán verejnej moci nedoručuje rozhodnutie do vlastných rúk, považuje sa správa v zmysle § 32 ods. 5 písm. c) zákona o e-Governmente za doručenú deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia (okamih, odkedy je rozhodnutie objektívne dostupné vo vašej elektronickej schránke). 

3. Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk

Ak vám orgán verejnej moci doručuje rozhodnutie do vlastných rúk v zmysle osobitných predpisov podľa § 29 ods. 1 zákona o e-Governmente, môže použiť formulár s názvom „Všeobecná agenda – rozhodnutie do vlastných rúk“. Obsah rozhodnutia sa vám sprístupní taktiež až po potvrdení (autorizácii) notifikácie o doručení. Avšakak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení ste v tejto lehote nepotvrdili, správa sa považuje za nedoručenúAk osobitný predpis upravuje podmienky doručenia, úložné lehoty alebo účinky márneho uplynutia úložnej lehoty odlišne od vyššie uvedeného, rozhodnutie je potrebné doručiť cez individuálne vytvorený formulár rozhodnutia.

Zákonodarca pamätal aj na situácie, keď si z objektívnych príčin bez vlastného pričinenia nemôžete elektronické úradné rozhodnutia prevziať a oboznámiť sa s ich obsahom. Na tento účel bol v § 33 ods. 1 zákona o e-Governmente ustanovený inštitút neúčinnosti elektronického doručenia. Ako postupovať pri návrhu na neúčinnosť doručenia nájdete v sekcii Návody, v časti určenej pre fyzické alebo právnické osoby. 

Súvisiace dokumenty:

Dátum poslednej zmeny: 13. 12. 2021
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko