Ústredný portál verejnej správy

Fikcia doručenia

Pri doručovaní sa môže uplatňovať fikcia doručenia. Ak sa fikcia doručenia uplatňuje, elektronická správa sa považuje za doručenú uplynutím úložnej lehoty alebo potvrdením notifikácie o doručení. Úložná lehota je podľa zákona o e-Governmente 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy, pričom  uložením elektronickej správy je okamih, odkedy je správa prijímateľovi objektívne prístupná. 
Ak vám bolo do schránky zaslané rozhodnutie určené do vlastných rúk s fikciou doručenia a v úložnej lehote nepotvrdíte notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa považuje márnym uplynutím tejto lehoty za doručené a nastávajú jeho právne účinky.

Späť na zoznam