Ústredný portál verejnej správy

Hlásenie krátkodobého pobytu cudzincov

Bývanie

Ubytovatelia majú pri ubytovávaní cudzincov niekoľko administratívnych povinností. Okrem overenia totožnosti cudzinca a zápisu údajov o cudzincovi (meno a priezvisko, štátna príslušnosť, dátum narodenia) do knihy ubytovaných, musí ubytovateľ zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca, ktoré je potrebné do piatich dní od ubytovania doručiť cudzineckej polícii. Takéto doručenie je možné vykonať osobne na policajný útvar, poštou alebo aj prostredníctvom elektronickej služby. V prípade, že ubytovateľ nesplní niektorú z povinností, ktoré mu ukladá zákon, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu môže byť uložená pokuta.

Kto je to ubytovateľ?

Na účely zákona o pobyte cudzincov (zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa ubytovateľom rozumie právnická osoba alebo fyzická osoby, ktorá prevádzkuje ubytovacie zariadenie.

Aké majú ubytovatelia povinnosti?

Povinnosti ubytovateľa vo vzťahu k cudzincom, ktorí sa ubytujú v ubytovacom zariadení upravuje zákon o pobyte cudzincov v ustanovení § 113. V zmysle uvedeného ustanovenia je ubytovateľ povinný pri ubytovaní cudzinca overiť jeho totožnosť (obvykle predložením cestovného alebo iného dokladu preukazujúceho jeho totožnosť) a zapísať do domovej knihy, ktorú vedie na tento účel, meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, číslo víza, začiatok a skončenie jeho ubytovania. Zároveň je ubytovateľ povinný vyplniť úradné tlačiva o hlásení pobytu cudzinca, ktoré musí doručiť policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania cudzinca.

Elektronické služby

Od 15. januára 2016 môžu podnikatelia, ktorí vo svojich zariadeniach ubytúvajú cudzincov, využívať dve elektronické služby, ktoré sprístupnilo ministerstvo vnútra na portáli Elektronické služby MV SR.

 • Zápis do knihy ubytovaných
  Služba umožňuje ubytovateľom zapísať cudzincov na krátkodobý pobyt v ubytovacích zariadeniach na Slovensku. Ohlasovaciu povinnosť možno urobiť buď manuálnym vyplnením elektronického formulára, alebo importom z elektronickej knihy ubytovaných. Viac...
 • Výmaz z knihy ubytovaných
  Elektronická služba slúži na vymazanie pobytu cudzinca z evidencie v ubytovacích zariadeniach na Slovensku. Viac...

Aké sú základné predpoklady pre elektronické hlásenie ubytovaných cudzincov? 

Na to, aby ubytovatelia (resp. osoby ktoré budú splnomocnené vykonávať služby za ubytovateľa) mohli využívať uvedené elektronické služby, musia vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní treba požiadať o bezpečnostný osobný kód, ktorý je potrebný pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň je potrebné požiadať aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré sa využívajú pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bolo podanie prostredníctvom elektronickej služby akceptované, musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Na prihlasovanie k službe je ďalej potrebná aplikácia na prihlasovanie (eID Klient), aplikácia pre čítačky čipových kariet  a aplikácia na podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/XAdES). Spomínané aplikácie sú dostupné v sekcii Na stiahnutie.

Ďalším nevyhnutným predpokladom je registrácia ubytovateľa v agende hlásenia pobytu. Písomné žiadosti o registráciu je potrebné poštou či osobne doručiť na riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície podľa sídla ubytovateľa. 

Ako sa ubytovateľ zaregistruje v agende hlásenia pobytu?

Písomnú žiadosť o registráciu podáva ubytovateľ osobne, alebo poštou s osvedčenými podpismi na príslušné riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície podľa miesta sídla ubytovateľa.

Žiadosť musí obsahovať:

 • názov a adresu sídla ubytovateľa,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia osoby/osôb, ktoré budú splnomocnené vykonávať služby za ubytovateľa,
 • súhlas pre príslušný orgán so spracovávaním osobných údajov splnomocnených osôb,
 • podpísané poučenie ubytovateľa a splnomocnených osôb, v ktorom sa pri spracovávaní osobných údajov cudzincov zaväzujú dodržiavať všetky príslušné ustanovenia zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

K žiadosti je potrebné priložiť  fotokópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra SR alebo zo Živnostenského registra SR (slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pre viazané živnosti).

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum poslednej zmeny: 31. 5. 2021
Dátum zverejnenia: 21. 1. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

 • Slovensko