Ústredný portál verejnej správy

Vycestovanie do zahraničia

Bývanie

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Ohlásiť miesto a predpokladanú dobu pobytu v zahraničí je možné pred vycestovaním na ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo cez elektronickú službu Centrálnej ohlasovne.

Elektronické ohlásenie prechodného pobytu v zahraničí

Elektronická služba Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí je dostupná v sekcii Nájsť službu alebo priamo na portáli Ministerstva vnútra SR.

 
Praktická rada
Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bolo podanie na prihlásenie na trvalý pobyt prostredníctvom elektronickej služby akceptované, musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na prihlasovanie k službe budete potrebovať aplikáciu na prihlasovanie (eID Klient), aplikáciu pre čítačky čipových kariet a aplikáciu na podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/XAdES). Spomínané aplikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.

 

 

Pri elektronickej službe vyplníte formulár, v ktorom:

  • údaje žiadateľa budete mať predvyplnené podľa registra fyzických osôb (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo),
  • vyplníte adresu pobytu a vyberiete štát,
  • zadáte dátum ukončenie pobytu,
  • určíte osobu/osoby, za ktorú/é ohlasujete pobyt (v prípade, že chcete prihlásiť všetkých členov rodiny, vyberte možnosť „Rodina“, základné údaje budete mať predvyplnené),
  • podľa potreby priložíte:
    • súhlas manžela/manželky s ohlásením prechodného pobytu v zahraničí za seba a deti podpísané mandátnym certifikátom notára,
    • potvrdenie o návšteve školy (denná forma štúdia), podpísané mandátnym certifikátom notára, ak žiadate o potvrdenie pre nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov.

Formulár pri odosielaní podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Informácie o priebehu vybavovania potvrdenia vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte zriadenú na ústrednom portáli. Po odoslaní elektronického podania vám do elektronickej schránky príde potvrdenie o zaevidovaní podania. Číslo podania, pod ktorým je evidované budete mať uvedené v hlavičke správy.

Dátum poslednej zmeny: 25. 5. 2020
Dátum zverejnenia: 2. 3. 2016

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko