Ústredný portál verejnej správy

Prihlásenie na prechodný pobyt na území SR

Bývanie

Ak sa plánujete presťahovať a nechcete si meniť miesto trvalého pobytu, máte právo nahlásiť adresu prechodného pobytu. Urobiť tak môžete osobne v ohlasovni v mieste prechodného pobytu alebo elektronicky prostredníctvom služieb Centrálnej ohlasovne. Prechodný pobyt je pobyt mimo miesta trvalého pobytu v SR, kde sa dočasne zdržiavate viac ako 90 dní.

Ohlásiť prechodný pobyt môžete v nasledujúcich prípadoch, ak ho hlásite:

  • sám za seba,
  • za členov rodiny,
  • za dieťa do 18 rokov a za nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov,
  • za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou,
  • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
  • za iného občana.
Nahlasujete tieto skutočnosti:
  • začiatok prechodného pobytu,
  • miesto prechodného pobytu,
  • predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Samotný úkon prihlásenia sa na prechodný pobyt je bezplatný. Spoplatnené je len vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte, a to poplatkom vo výške 5 eur, alebo v prípade elektronického dožiadania poplatkom vo výške 2,50 eura podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Súvisiace

Dátum poslednej zmeny: 21. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko