Ústredný portál verejnej správy

Právo priemyselného vlastníctva

Duševné vlastníctvo

V tejto časti nájdete informácie, čo je právo priemyselného vlastníctva a aké práva s ním súvisia. Ďalej sa dozviete užitočné rady, ako si jednotlivé práva priemyselného vlastníctva registrovať, t.j. ako postupovať pri prihlasovaní patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, topografií polovodičových výrobkov a označení pôvodu a zemepisných označení výrobkov.
 1. Čo je právo priemyselného vlastníctva?
 2. Možnosti priemyselnoprávnej ochrany
 3. Registrácia jednotlivých práv
 4. Možnosti podania

1. Čo je právo priemyselného vlastníctva?

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti (napr.  vynálezy, dizajny), alebo slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). Na vznik ochrany je potrebná registrácia. Ústredným orgánom štátnej správy je Úrad priemyselného vlastníctva SR.

2. Možnosti priemyselnoprávnej ochrany

 • Patent
 • Dodatkové ochranné osvedčenie
 • Úžitkový vzor
 • Dizajn
 • Ochranná známka
 • Topografia polovodičových výrobkov
 • Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

3. Registrácia jednotlivých práv

Vyplnenú prihlášku doručíte na úrad. Tlačivá žiadostí a inštrukcie pre prihlasovateľa nájdete na webovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR v jednotlivých sekciách označených príslušným predmetom priemyselného práva. Ak podanie spĺňa náležitosti podľa zákona, úrad pridelí prihláške číslo spisu a vystaví potvrdenie o podaní, ktoré spolu s podkladmi na zaplatenie poplatku za podanie odošle na adresu prihlasovateľa alebo zástupcu.

4. Možnosti podania

Prihlášky potrebné na registráciu práv priemyselného vlastníctva sa podávajú:

 1. e-mailom (podanie musí byť do jedného mesiaca doplnené v písomnej forme inak sa podanie považuje za nepodané),
 2. prostredníctvom www.slovensko.sk (elektronické služby sú dostupné iba v slovenskom jazyku) a podpisuje sa kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).
Poznámka:
Podanie prihlášky, ktoré je uskutočnené elektronicky a nie je autorizované podľa zákona o e-Governmente, je potrebné následne doručiť autorizované listinnou formou v lehote jedného mesiaca. Úrad na dodatočnú autorizáciu nevyzýva.

Elektronické podanie

Elektronické podanie sa uskutočňuje v štátnom jazyku, odosiela sa prostredníctvom www.slovensko.sk a podpisuje sa kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), v opačnom prípade ho musíte doplniť v písomnej forme v lehote jedného mesiaca, inak sa nepovažuje za podané.

Výnimkou je elektronické podanie k topografii polovodičových výrobkov, ktoré musíte aj po podpísaní kvalifikovaným elektronickým podpisom doplniť predložením písomného originálu do 14 dní.

Ako sa registruje právo priemyselného vlastníctva cez elektronické podanie?

 1. Na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk si vyhľadáte služby Úradu priemyselného vlastníctva SR.
 2. Následne si vyberiete konkrétnu elektronickú službu a stlačíte „Služba”.
 3. Prihlásite sa do systému cez elektronický občiansky preukaz (eID) jeho vložením do čítačky kariet a zadaním 6-miestneho bezpečnostného osobného kódu. eID musí na účely podania obsahovať aj kvalifikovaný certifikát na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). 
 4. Po prihlásení sa dostanete do elektronickej schránky, ktorej ste buď majiteľom, alebo  jeho zástupcom.
 5. Pre správne dokončenie podania je nutné podpísať formulár podania, ako aj jeho prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

V prípade podania prihlášok napr. na kolektívnu ochrannú známku je nevyhnutné priložiť viacnásobne podpísané dokumenty.

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
+4214 8430 0131, +4214 8430 0111
infocentrum@indprop.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko