Ústredný portál verejnej správy

Dodatkové ochranné osvedčenie

Duševné vlastníctvo

Dodatkové ochranné osvedčenie chráni liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín, ktorý môže byť uvedený na trh len na základe povolenia príslušného orgánu. Podmienky registrácie, práva majiteľa dodatkového ochranného osvedčenia a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.


Zodpovedný úrad: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Doba vybavenia služby: do 1 hodiny


1.	Čo je dodatkové ochranné osvedčenie?
2. Aké sú podmienky na udelenie dodatkového ochranného osvedčenia?
3. Kto môže o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia požiadať?
4. Aké sú náležitosti žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia?
5. Aký je priebeh konania o žiadosti na udelenie dodatkového ochranného osvedčenia?
6. Ako dlho trvá ochrana dodatkovým ochranným osvedčením a aká je výška správnych poplatkov?
7. Aké práva patria majiteľovi dodatkového ochranného osvedčenia? 

Čo je dodatkové ochranné osvedčenie?

Dodatkové ochranné osvedčenie chráni liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín, ktorý môže byť uvedený na trh len na základe povolenia príslušného orgánu.

Aké sú podmienky na udelenie dodatkového ochranného osvedčenia?

 • liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín sú chránené platným základným patentom,
 • liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín získali platné povolenie byť uvedené na trh,
 • v predchádzajúcom období nebolo na liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín udelené dodatkové ochranné osvedčenie,
 • ide o prvé povolenie uviesť ich na trh ako liek alebo prípravok na ochranu rastlín.

Kto môže o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia požiadať?

O udelenie dodatkového ochranného osvedčenia môže požiadať majiteľ základného patentu (prípadne jeho zástupca) alebo právny nástupca majiteľa.

Aké sú náležitosti žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia?

 • žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia je potrebné podať na predpísanom tlačive,
 • prikladá sa kópia povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na slovenský trh,
 • do 15 dní odo dňa prijatia informácie o pridelení čísla žiadosti sa musí zaplatiť správny poplatok.

Návod na správne vyplnenie žiadosti nájdete v Inštrukcii Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Aký je priebeh konania o žiadosti na udelenie dodatkového ochranného osvedčenia?

 • žiadosť treba podať v lehote 6 mesiacov od dňa získania prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na slovenský trh (ak bolo povolenie vydané pred udelením základného patentu, musí byť žiadosť podaná v lehote do 6 mesiacov odo dňa udelenia patentu),
 • žiadosť sa podáva osobnepodateľni úradu v Banskej Bystrici alebo v pobočke úradu v Bratislave, poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici alebo elektronickými prostriedkami,
 • úrad udelí osvedčenie, ak je liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín chránené platným patentom, má platné povolenie na uvedenie na slovenský trh a v predchádzajúcom období už nebolo udelené dodatkové ochranné osvedčenie.

Ako dlho trvá ochrana dodatkovým ochranným osvedčením a aká je výška správnych poplatkov?

Ochrana trvá najdlhšie počas piatich rokov odo dňa účinnosti dodatkového ochranného osvedčenia.
Za registráciu a udržiavanie platnosti sa musia platiť správne poplatky:

 • žiadosť o udelenie .......................... 166 €
 • predĺženie doby platnosti ................. 100 €
 • žiadosť na zrušenie alebo zmenu .......  50 €

Aké práva patria majiteľovi dodatkového ochranného osvedčenia?

 • také isté ako majiteľovi základného patentu

Dokumenty na prevzatie

Metodika konania – dodatkové ochranné osvedčenia

Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko