Ústredný portál verejnej správy

Topografia polovodičových výrobkov

Duševné vlastníctvo

Topografia polovodičových výrobkov chráni vzájomne súvisiace zobrazenia trojrozmerného usporiadania vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá. Podmienky registrácie, práva majiteľa ochrannej známky a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.


Zodpovedný úrad: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Doba vyplnenia služby: do 1 hodiny


1.	Čo je topografia polovodičových výrobkov?
2. Aké sú náležitosti prihlášky topografie?
3. Aký je priebeh konania o prihláške topografie?
4. Ako dlho trvá ochrana topografie?

Čo je topografia polovodičových výrobkov?

Topografia polovodičových výrobkov je séria zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení trojrozmerného usporiadania vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá a zároveň znázorňuje vzor povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby a je výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu a nie je v danom odvetví bežná.

Aké sú náležitosti prihlášky topografie?

 • prihláška sa podáva na predpísanom tlačive,
 • názov topografie,
 • identifikačné údaje prihlasovateľa, štátnu príslušnosť a podpis (prípadne podpis zástupcu),
 • podklady, na základe ktorých sa dá topografia identifikovať (môže ich označiť ako obchodné tajomstvo),
 • doklad o nadobudnutí práva na ochranu topografie, ak prihlasovateľ nie je pôvodcom,
 • údaje o zástupcovi a splnomocnenie, ak je prihlasovateľ zastúpený,
 • dátum prvého obchodného využitia topografie,
 • zároveň musí byť zaplatený správny poplatok vo výške 100 €, viac informácií o poplatkoch...

Aký je priebeh konania o prihláške topografie?

 • prihláška sa podáva osobnepodateľni úradu v Banskej Bystrici alebo v pobočke úradu v Bratislave, poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici alebo elektronickými prostriedkami. Elektronické podanie treba doplniť predložením písomného originálu do 14 dní, inak sa na podanie neprihliada,
 • ak obsahuje predpísané náležitosti, úrad ju zapíše do registra, vydá prihlasovateľovi osvedčenie o zápise a oznámi to vo vestníku,
 • ak neobsahuje predpísané náležitosti, úrad prihlasovateľa vyzve na ich odstránenie v stanovenej lehote, inak konanie zastaví.

Ako dlho trvá ochrana topografie?

 • vzniká dňom prvého obchodného využitia topografie, ak bola prihláška podaná do 2 rokov od tohto využitia alebo dňom podania vyhlášky, ak predtým nebola topografia obchodne využitá,
 • končí uplynutím 15 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom ochrana vznikla.

Prihlasovanie do zahraničia, viac informácií...

Dokumenty na prevzatie

Metodika konania – topografia polovodičových výrobkov

Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 27. 1. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko