Ústredný portál verejnej správy

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Kto sa môže domáhať právnej ochrany duševného vlastníctva, čo si môže nárokovať a čo hrozí osobe, ktorá neoprávnene zasahuje do práv podliehajúcich ochrane duševného vlastníctva?
 1. Prehľad všetkých článkov v sekcii Duševné vlastníctvo
 2. Autorské právo, práva príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským právom
 3. Právo priemyselného vlastníctva
 4. Ochrana duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Právo duševného vlastníctva sa podľa toho, či súvisí s umeleckou/kultúrnou sférou, alebo hospodárskou/technickou, člení do dvoch oblastí, a to na autorské právo, práva príbuzné autorskému právu, práva súvisiace s autorským právom a na právo priemyselného vlastníctva.

Autorské právo, práva príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským právom

Autorské právo chráni diela ako výsledky tvorivej duševnej činnosti fyzických osôb, autorov. Aby mohlo byť dielo predmetom autorského práva, musí spĺňať určité znaky. 
Viac informácií...

Právo priemyselného vlastníctva

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti (napr.  vynálezy, dizajny), alebo slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky). 
Viac informácií...

Ochrana duševného vlastníctva

Autor, výkonný umelec, tvorca, pôvodca vynálezu, dizajnu atď. profituje zo svojho diela či výtvoru. Z tohto dôvodu predstavuje použitie predmetov duševného vlastníctva bez súhlasu taký zásah do ich práv, ktorý môže viesť k postihu v priestupkovom, občianskom súdnom či trestnom konaní.

Kto sa môže domáhať ochrany práv duševného vlastníctva?

 • autor, spoluautor, výkonný umelec, výrobca, vysielateľ a zhotoviteľ databáz
 • iné osoby, ktoré majú oprávnený záujem (napr. dedič, nadobúdateľ výhradnej licencie, organizácia kolektívnej správy)
 • majiteľ priemyselného práva
 • držiteľ licencie

Čoho je možné sa v rámci ochrany práv duševného vlastníctva domáhať?

 • určenia autorstva
 • zákazu porušovania alebo ohrozovania práva
 • odstránenia následkov neoprávneného zásahu
 • poskytnutia informácií
 • primeraného zadosťučinenia
 • náhrady škody, nemajetkovej ujmy, vydania bezdôvodného obohatenia
 • zdržania sa neoprávneného konania

Čo hrozí osobe, ktorá ohrozuje, porušuje alebo neoprávnene zasahuje do práv duševného vlastníctva?

Pozor!
Porušením autorského práva je aj obchádzanie technologických opatrení slúžiacich na zabezpečenie elektronických súborov (napr. DRM technológia).

 

Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Lokalita

 • Slovensko