Ústredný portál verejnej správy

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Duševné vlastníctvo

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov chránia predmety, ktorých kvalita alebo vlastnosti vyplývajú z prírodných podmienok alebo sú spojené s určitým zemepisným územím povesťou, tradíciou, dobrým menom, ktoré má zemepisný pôvod. Podmienky udelenia, práva majiteľa ochrannej známky a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.


Zodpovedný úrad: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Doba vyplnenia služby: do 1 hodiny


 1. Čo je predmetom označení pôvodu a zemepisných označení výrobkov?
 2. Kto podáva prihlášku na označenie pôvodu alebo zemepisného označenia výrobkov?
 3. Aké sú náležitosti prihlášky na označenie pôvodu alebo zemepisného označenia výrobkov?

1. Čo je predmetom označení pôvodu
    a zemepisných označení výrobkov?

 • Poľnohospodárske výrobky, potraviny, víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky, ktorých kvalita alebo vlastnosti vyplývajú z prírodných podmienok alebo sú spojené s určitým zemepisným územím povesťou, tradíciou, dobrým menom, ktoré má zemepisný pôvod (napr. Skalický trdelník),
 • ochrana sa vo všeobecnosti poskytuje na národnej, medzinárodnej úrovni a na úrovni Európskej únie,
 • poľnohospodárske výrobky a potraviny je možné zapísať a chrániť len na úrovni Európskej únie.

2. Kto podáva prihlášku na označenie pôvodu alebo zemepisného označenia výrobkov?

 • Združenie alebo zväz výrobcov bez ohľadu na právnu formu,
 • združenie alebo zväz spracovateľov bez ohľadu na právnu formu,
 • fyzická alebo právnická osoba samostatne, ak v čase podania prihlášky na vymedzenom území ako jediná výrobok vyrába alebo spracováva.

3. Aké sú náležitosti prihlášky na označenie pôvodu alebo zemepisného označenia
    výrobkov?

Prihláška musí obsahovať:

 • Identifikáciu prihlasovateľa a jeho podpis (prípadne identifikačné údaje a podpis jeho zástupcu),
 • názov a sídlo prevádzky,
 • znenie označenia pôvodu zemepisného označenia,
 • zemepisné vymedzenie územia,
 • typ výrobku (víno, liehovina, minerálna voda atď.),
 • doklad potvrdzujúci, že výrobok z vymedzeného územia pochádza,
 • opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku,
 • opis spôsobu získania výrobku,
 • zároveň musí byť zaplatený správny poplatok, viac informácií o aktuálnych poplatkoch...

Ochrana na medzinárodnej úrovni, viac informácií...
Ochrana na úrovni Európskej únie, viac informácií...
Metodika konania - označenia pôvodu a zemepisné označenia výrobkov
Dokumenty na prevzatie

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 1. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
+4214 8430 0131
infocentrum@indprop.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko