Ústredný portál verejnej správy

Právo priemyselného vlastníctva

Duševné vlastníctvo

V tejto časti nájdete informácie, čo je právo priemyselného vlastníctva a aké práva s ním súvisia. Ďalej sa dozviete užitočné rady, ako si jednotlivé práva priemyselného vlastníctva registrovať, t.j. ako postupovať pri prihlasovaní patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, topografie polovodičových výrobkov a označenia pôvodu a zemepisných označení výrobkov.
1.	Čo je právo priemyselného vlastníctva?
2. Ktoré práva súvisia s právom priemyselného vlastníctva?
3. Je na vznik práv priemyselného vlastníctva potrebná registrácia?
4. Patent
5. Dodatkové ochranné osvedčenie
6. Úžitkový vzor
7. Dizajn
8. Ochranná známka
9. Topografia polovodičových výrobkov
10. Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
11. Registrácia práv cez elektronické podanie
 

Čo je právo priemyselného vlastníctva?

Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti (napr.  vynálezy, dizajny), alebo slúžia na rozlíšenie výrobkov a služieb na trhu (napr. ochranné známky).

Ktoré práva súvisia s právom priemyselného vlastníctva?

S právom priemyselného vlastníctva súvisia aj ďalšie práva: know-how, logo, obchodné tajomstvo, právo obchodného mena. 

Viac informácií ...

Je na vznik práv priemyselného vlastníctva potrebná registrácia?

Na vznik práva priemyselného vlastníctva je potrebná registrácia, nevzniká teda automaticky v momente vytvorenia. 

Ústredným orgánom je Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Prihlášky potrebné na registráciu práv priemyselného vlastníctva sa podávajú na predpísaných formulároch osobnepodateľni úradu v Banskej Bystrici alebo v pobočke úradu v Bratislave, poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici alebo v niektorých prípadoch elektronickými prostriedkami. (viac pozri konkrétne typy práv)

Patent

Patent chráni vynález, ktorý je nový, priemyselne využiteľný a je výsledkom vynálezcovej činnosti. Podmienky registrácie, práva majiteľa patentu a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Viac informácií...

Dodatkové ochranné osvedčenie

Dodatkové ochranné osvedčenie chráni liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín, ktorý môže byť uvedený na trh len na základe povolenia príslušného orgánu. Podmienky registrácie, práva majiteľa dodatkového ochranného osvedčenia a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Viac informácií... 

Úžitkový vzor

Úžitkový vzor chráni nové priemyselne využiteľné technické riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovej činnosti z oblasti techniky. Podmienky registrácie, práva majiteľa úžitkového vzoru a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.  

Viac informácií ...

Dizajn

Dizajn chráni nový vzhľad výrobku alebo jeho časti (znaky línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry, materiálov, zdobení). Podmienky registrácie, práva majiteľa dizajnu a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Viac informácií ...

Ochranná známka

Ochranná známka chráni grafické znázornenie vrátane osobných mien, písmen, číslic, kresieb a tvarov, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby. Podmienky registrácie, práva majiteľa ochrannej známky a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Viac informácií ...

Topografia polovodičových výrobkov

Topografia polovodičových výrobkov chráni vzájomne súvisiace zobrazenia trojrozmerného usporiadania vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá. Podmienky registrácie, práva majiteľa ochrannej známky a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Viac informácií ...

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov chránia predmety, ktorých kvalita alebo vlastnosti vyplývajú z prírodných podmienok alebo sú spojené s určitým zemepisným územím povesťou, tradíciou, dobrým menom, ktoré má zemepisný pôvod. Podmienky udelenia, práva majiteľa ochrannej známky a informácie spojené s podávaním žiadosti nájdete v nasledujúcom článku.

Viac informácií ...

Registrácia práv cez elektronické podanie

Elektronické podanie sa uskutočňuje v štátnom jazyku, odosiela sa prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) a podpisuje sa kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), v opačnom prípade ho musíte doplniť v písomnej forme v lehote jedného mesiaca, inak sa nepovažuje za podané.

Viac informácií ...

Dátum poslednej zmeny: 29. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko