Ústredný portál verejnej správy

Colné postupy pri dovoze a vývoze v rámci Colného kódexu Únie

Financie

Podmienky na podanie elektronického dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia sa týkajú fyzických aj právnických osôb, ktoré na Slovensko dovážajú tovar z tretích krajín alebo zo Slovenska vyvážajú tovar do tretích krajín.
 1. Ako podať dovozné a vývozné colné vyhlásenie elektronicky
 2. Aktivity pred podaním colného vyhlásenia
 3. Podanie colného vyhlásenia

1. Ako podať dovozné a vývozné colné vyhlásenie elektronicky

Podmienky na podanie elektronického dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia sa týkajú fyzických aj právnických osôb, ktoré na Slovensko dovážajú tovar z tretích krajín alebo zo Slovenska vyvážajú tovar do tretích krajín.

Informácie Vám pomôžu v prípade, ak máte záujem podať colné vyhlásenie elektronicky bez toho, aby ste niekoho splnomocnili na zastupovanie v colnom konaní, t.j. budete v colnom konaní deklarantom.

2. Aktivity pre podaním colného vyhlásenia

Pred samotným podaním elektronického colného vyhlásenia si pripravte:

 • kvalifikovaný elektronický podpis a čítačku čipovej karty,
 • nainštalujte si softvér, tzv. podpisové komponenty podľa postupu uverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy,
 • aktivujte si elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejných služieb. Pre fyzické osoby a fyzické osoby podnikateľov nie je podmienka mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie,
 • právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie zaregistrujte sa v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok IS CEP (stránka je dostupná iba v slovenskom jazyku) cez registračný formulár. Na základe registrácie Vám bude vytvorený používateľský účet, o ktorého vytvorení budete informovaný notifikačným emailom najneskôr nasledujúci pracovný deň po odoslaní registračného formulára. Fyzické osoby nepodnikatelia sa nemusia registrovať cez registračný formulár, informačný systém automaticky zaregistruje fyzické osoby nepodnikateľov pri ich prvom prihlásení sa cez Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) na portál IS CEP alebo pri prihlásení Prostredníctvom portálu slovensko.sk na portáli e-commerce.
 • zaregistrujte sa v systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI) (žiadosť je dostupná v  slovenskom jazyku aj anglickom jazyku). V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa registrácia do tohto systému zrealizuje na základe automatickej registrácie do Centrálneho elektronického priečinka IS CEP, to znamená, že fyzická osoba nepodnikateľ sa už nemusí osobitne registrovať podľa postupov uvedených v tomto odkaze.

Kvalifikovaný elektronický podpis je:

3. Podanie colného vyhlásenia

Colné vyhlásenie môžete podať prostredníctvom:

 • Workdesku obchodníka po kliknutí na „Prihlásenie (stránka je dostupná iba v slovenskom jazyku). Po prihlásení sa si v Katalógu formulárov vyhľadáte formulár dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia. 
 • Špecializovaného portálu po prihlásení sa. Tento portál je určený len na podávanie dovozných colných vyhlásení pre zásielky s nízkou hodnotou, a to občanmi – fyzickými osobami ako aj právnickými osobami a živnostníkmi.

  Zásielky, na ktoré môže byť podané colné vyhlásenie cez tento portál spĺňajú všetky nižšie uvedené podmienky:
 1. sú s nízkou hodnotou nepresahujúcou 150 EUR (t.j. taká zásielka, ktorej vlastná hodnota tovaru bez prepravných poplatkov, poistenia a ďalších daní a poplatkov, ktoré nie sú zahrnuté v cene tovaru a ich výšku je možné zistiť z ktorýchkoľvek príslušných dokladov, nepresahuje túto sumu),
 2. tovar v zásielke nie je predmetom spotrebných daní (napr. alkohol, cigarety),
 3. tovar nie je predmetom zákazov a obmedzení (napr. chránené živočíchy a rastliny, potraviny, zbrane). 
 • Komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade treba osloviť firmy zaoberajúce sa daným softvérom a dohodnúť s nimi prípadné obchodné podmienky pri kúpe daného vybavenia.

K podaniu colného vyhlásenia je potrebná znalosť colných predpisov a formalít.

V prípade uvádzania nesprávnych údajov o tovare alebo ak spôsobíte, že tovar bude prepustený napr. na základe nepravých dokladov alebo nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov a v dôsledku toho sa vymeria nižšia suma dovoznej platby, alebo sa neuplatnia opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarom alebo sa neuplatnia zákazy a obmedzenia, sa dopúšťate colného priestupku alebo colného deliktu, za čo Vám môže byť udelená sankcia.

Vysvetľujúce zákony:

Predpisy SR:

Predpisy EÚ:

 • Príloha B Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie
 • Príloha D Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (uplatňuje sa do času zavedenia projektu eDovoz),
 • Príloha B Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie
 • Príloha C Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (uplatňuje sa do času zavedenia projektu eDovoz),
 • Príloha 9, Dodatok C1 a Dodatok D1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (uplatňuje sa do času zavedenia projektu AES – automatizovaný systém vývozu).

Právne predpisy prijaté na úrovni EÚ sú dostupné na portáli EUR-Lex

Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2023
Dátum zverejnenia: 25. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Finančná správa SR
+421 (48) 4317 222

Lokalita

 • Slovensko