Ústredný portál verejnej správy

Ako získam číslo EORI v Slovenskej republike?

Financie

Informácie k získaniu čísla EORI (Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov) sú určené pre hospodárske subjekty, ktoré majú záujem komunikovať s colnými orgánmi členských štátov EÚ.
 1. Čo je EORI?
 2. Podanie žiadosti
 3. Najčastejšie otázky a odpovede
 4. Na koho sa môžem obrátiť?

1. Čo je EORI?

Všetky hospodárske subjekty so sídlom v EÚ alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov EÚ, musia mať pridelené číslo EORI a používajú ho  pri akejkoľvek komunikácii s colným orgánom, pri podaní colného vyhlásenia (v dovoze, vývoze a tranzite), pri žiadostiach o vydanie povolenia, a pod.

Fyzickým osobám nepodnikateľom sa číslo EORI neprideľuje a evidencia fyzických osôb s trvalým a prechodným pobytom na území Slovenskej republiky do centrálneho registra finančnej správy v prípade podania colného vyhlásenia prebieha automatizovanou formou pri podaní colného vyhlásenia. Ak evidencia neprebehne automatizovaným spôsobom, fyzická osoba nepodnikateľ sa zaeviduje na základe Žiadosti o registráciu. V odôvodnených prípadoch, ak to vyžadujú právne predpisy EÚ, napr. pri požiadavke o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru cez portál EÚ pre obchodníkov, alebo pri splnení ohlasovacej povinnosti podľa čl. 35 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956 (prostredníctvom prechodného registra CBAM), je možné číslo EORI prideliť aj fyzickým osobám.

2. Podanie žiadosti

 • Hospodársky subjekt so sídlom v SR musí požiadať o zaregistrovanie vyplnením a odoslaním elektronického registračného formulára umiestnenom na webovom sídle finančnej správy.
 • Hospodársky subjekt so sídlom na colnom území Únie, okrem SR, sa zaregistruje v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo.
 • Hospodársky subjekt, ktorý nemá sídlo na colnom území Únie a nemá ešte pridelené číslo EORI v inom členskom štáte, žiada o zaregistrovanie vyplnením a odoslaním elektronického registračného formulára umiestnenom na webovom sídle finančnej správy, v ktorom bude prílohou výpis z obchodného alebo iného registra, na základe ktorého vykonáva svoju činnosť v krajine, v ktorej má sídlo. Naskenovaný originál výpisu nesmie byť starší ako 6 mesiacov. Predmetný výpis musí byť zároveň úradne preložený do slovenského jazyka súdnym prekladateľom. Zoznam súdnych prekladateľov je možné nájsť na portáli Ministerstva spravodlivosti SR. Ak krajina nie je členským štátom Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (ďalej len „Haagsky dohovor“), je potrebné, aby každá listina výpisu bola osvedčená na Ministerstve zahraničných vecí krajiny, v ktorej má subjekt sídlo (ide o proces legalizácie verejnej listiny). Následne je potrebné listinu predložiť k tzv. superlegalizácii na veľvyslanectve Slovenskej republiky v krajine, kde má subjekt sídlo. Viac informácií o procese legalizácie a superlegalizácie je potrebné zistiť u štátnych orgánov v krajine, kde má subjekt sídlo. Aktuálny zoznam krajín Haagskeho dohovoru je dostupný na stránke Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného (obsah je k dispozícii len v anglickom jazyku).
 • V prípade, ak má hospodársky subjekt pridelené slovenské IČ DPH, príp. má IČ DPH pridelené v inej členskej krajine EÚ, uvádza ho v elektronickom registračnom formulári.
 • Organizačná zložka zahraničnej osoby musí mať zaregistrovanú najprv materskú spoločnosť v krajine jej sídla. Až potom požiada o zaregistrovanie vyplnením a odoslaním elektronického registračného formulára.
 • Hospodárske subjekty oznámia každú zmenu (zmenu názvu spoločnosti, zmenu sídla spoločnosti, zmenu v kontaktných osobách spoločnosti, a pod.) vyplnením a odoslaním príslušného elektronického registračného formulára – žiadosť o registráciu  s novými aktuálnymi údajmi.
 • Žiadosť o pridelenie čísla EORI sa zasiela vyplnením a odoslaním elektronického registračného formulára na webovom sídle finančnej správy. Ak dôjde k výpadku elektronických služieb na webovom sídle finančnej správy, je možné podať žiadosť o registráciu v listinnej podobe na formulári uvedenom v prílohe č. 2 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. v platnom znení zaslaním:

 • emailom na eori@financnasprava.sk alebo
 • poštou na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie registrácie a medzinárodnej výmeny informácií o riziku, Karpatská 3614/13, 05801, Poprad.

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Ako získam číslo EORI?

Vyplnením a odoslaním elektronického registračného formulára.

2. Ako mám nahlásiť zmenu v sídle spoločnosti?

O zmenu požiadate vyplnením a odoslaním elektronického registračného formulára na webovom sídle finančnej správy s aktuálnymi údajmi.

Na koho sa môžem obrátiť?

Finančná správa,
tel. č.: +421 (48) 4317 222,
písomne: kontaktný formulár
Viac informácií...
Kontakty na registračný útvar

Vysvetľujúce zákony:

Právne predpisy prijaté na úrovni EÚ sú dostupné na portáli EUR-Lex
Právne predpisy prijaté na úrovni SR sú dostupné na portáli Slov-Lex:

 • Zákon č.199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z. z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie,
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie,
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie,
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446.

Dátum poslednej zmeny: 19. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Finančná správa
+421 (48) 4317 222

Lokalita

 • Slovensko