Ústredný portál verejnej správy

Čo nájdete v obálke

Ak ste dostali obálku s červeným prúžkom, bola vám doručená zásielka vytvorená v rámci centrálneho doručovania úradných zásielok. Celý proces vytvárania tejto novej obálky prebiehal elektronicky.

Z dôvodu plne elektronického spracovania zásielky obsahuje obálka Úradný dokument v listinnej podobe a k nemu je priložený špeciálny list – Doložka o autorizácii, ktorá je listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu.

Prvý list zásielky obsahuje doručovaciu adresu na jednej strane a na druhej je vytlačená Doložka o autorizácii. V nej sú uvedené všetky informácie popisujúce jednotlivé dokumenty, ktoré zásielka obsahuje.

V celej zásielke na pravom spodnom okraji umiestnené:

  • názov konkrétneho dokumentu,
  • poradie stránok,
  • znaky slúžiace na určenie kompletnosti vytlačených listov.

Čo obsahuje Doložka o autorizácii?

Doložka o autorizácii

1. Prístupový kód
Na vrchnej časti Doložky je uvedený Prístupový kód v textovej podobe a zároveň aj vo forme QR kódu umožňujúcej načítanie prostredníctvom čítačky QR kódov. V súčasnosti ho nie je možné využiť pre overenie dokumentu. Originalitu dokumentu je možné overiť u orgánu verejnej moci, ktorý dokument vydal, a to na základe spisovej značky. 

Od začiatku roka 2023 obsahuje identifikátor doručovanej elektronickej úradnej správy, ktorý je jedinečný pre typ správy – rozhodnutie. Počas roka 2023 sa pripravuje funkcia pre prístup k elektronickej podobe doručeného rozhodnutia po súhlase adresáta rozhodnutia, prostredníctvom systému Komponent sprístupňovania doručovaných rozhodnutí.

 
2. Platnosť kódu
Z dôvodu bezpečnosti má prístupový kód obmedzenú platnosť, ktorá sa uvádza priamo pod ním. V súčasnosti sa tento údaj nevyužíva.
 
3. Názov dokumentu
Stručný názov zásielky a informácia o obsahu úradného dokumentu.
 
4. Identifikátor dokumentu
Číslo dokumentu alebo konania, v rámci ktorého sa táto úradná zásielka doručuje. Pre vás, ako adresáta, je potrebné, ak máte otázky ohľadom obsahu zásielky.
 
5. Dokument autorizoval
Ide o osoby alebo úrady, ktoré podpísali jednotlivé dokumenty v zásielke.
 
6. Spôsob autorizácie

Pre elektronické podpisovanie sa uvádza aj spôsob, akým bol podpis vytvorený. Úrad alebo úradník môže podpísať dokumenty v zásielke dvoma spôsobmi:

  • Kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom (s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou)
  • Kvalifikovanou elektronickou pečaťou (s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou)

Oba spôsoby dokazujú, že vaše dokumenty boli správne a platne autorizované. Znamená to, že sú dôveryhodné.

Prílohy v zásielke môžu byť podpísané aj inými spôsobmi.

7. Dátum a čas autorizácie

Obsahuje dátum a čas, ktorý podpisujúca osoba uviedla v podpise. Pre dôveryhodný dátum a čas je však rozhodujúci Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky.

Dátum a čas sa uvádza s informáciou o časovom pásme, pre ktoré je platný, nakoľko v elektronických popisoch a časových pečiatkach sa v zmysle technických štandardov používa časové pásmo UTC. Do konca roka 2022 bol pri tlači doložky Slovenskou poštou uvádzaný čas platný pre časové pásmo UTC, pričom sa v doložke neuvádzala informácia o časovom pásme. Pre uistenie používateľa o časovom pásme a vzhľadom na povinnosť uvádzať miestny čas vytvorenia doložky, ktorá môže byť vytváraná napríklad aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí, sa uvádza aj údaj o časovom pásme.

8. Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky

Obsahuje informáciu o dátume a čase uvedenom v kvalifikovanej časovej pečiatke pripojenej k podpisu. Preukazuje dôveryhodný časový údaj, pred ktorým vznikol podpis príslušného dokumentu.
 
9. Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje

V zásielke, ktorú ste obdržali, môže byť viacero druhov dokumentov, alebo aj príloh. Pre vás, ako občana, je podstatné mať prehľad o obsahu zásielky.

Preto vám tento údaj umožňuje skontrolovať si, či máte v obálke všetky potrebné dokumenty a prílohy. Zároveň vám umožňuje zistiť, ktoré z dokumentov a príloh boli autorizované a kto ich autorizoval.

Označenie listov v zásielke:
D – dokument,
P – príloha. Za písmenom sa uvádzajú poradové čísla od 001 po 999.

10. Prílohy
Prílohy môžu byť dokumenty podpísané (platne autorizované) alebo nepodpísané. 
 
11. Doložku vyhotovil
Vytlačenie a obálkovanie sa vytvára automatizovaným spôsobom. V tejto častú sú uvedené identifikačné údaje o spoločnosti, ktorá celú zásielku vytvorila. (Doložku o autorizácii pre centrálne listinné doručovanie štátu vyhotovuje Slovenská Pošta a.s.).
 
12. Dátum vytvorenia doložky
Je to presný deň, kedy bola zásielka, vrátane doložky o autorizácii, vytvorená.
 
Zmeny v doložke o autorizácii listinného rovnopisu sú uvedené v článku.