Ústredný portál verejnej správy

Informačný článok = informačný článok Elektronická služba = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 12
Elektronická služba Uznávanie dokladu o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR

Služba umožňuje žiadateľovi podať žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v ...

15. 2. 2019
Informačný článok Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií získaných v zahraničí

a chcete, aby bolo plne uznané na Slovensku, budete musieť požiadať o jeho uznanie, resp ... uznavanie-dokladov-o-vzdelani ...

28. 2. 2022
Elektronická služba Uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania zo štátu bez bilaterálnej dohody

Služba umožňuje podať žiadosť o uznanie dosiahnutého stupňa vzdelania zo štátu, s ktorým ... Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní ...

12. 7. 2021
Informačný článok Uznávanie kvalifikácií s cieľom získania zamestnania na Slovensku

Pred tým, než požiadate o profesijné uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie, pripravte si nasledovné ... ak ide o doklad o vzdelaní zo štátu mimo EÚ, EHS a Švajčiarska ...

17. 8. 2021
Informačný článok Druhy živností

Voľné živnosti Voľnými živnosťami sú všetky činnosti, ktoré nie sú vylúčené z pôsobnosti ... sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného ...

30. 7. 2021
Informačný článok Čo musím spraviť, aby som mohol začať študovať na vysokej škole na Slovensku?

si nasledovné: Ak ste občan EÚ: Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (potrebné uznanie dokladu ...

18. 2. 2021
Informačný článok Uznávanie štúdia základnej a strednej školy v zahraničí

Obsah žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní Štáty, s ktorými má SR podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu ...

13. 4. 2022
Informačný článok Uznávanie vysokoškolského vzdelania

názov školy, rok ukončenia) kópia dokladu totožnosti, osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, doklad o zaplatení správneho poplatku ... uznanie ...

18. 8. 2021
Informačný článok Hľadanie zamestnania na Slovensku

ubezpečiť sa, či je potrebné uznanie dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácie zo zahraničia na účel ...

26. 10. 2022
Informačný článok Ako prihlásiť dieťa cudzincov na vzdelávanie na základnej škole?

Na účely zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a ... EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia ...

20. 8. 2021
Informačný článok Výskumný pobyt na Slovensku

sociálne a zdravotné poistenie, zdaňovanie, uznanie dokladov o vzdelaní, tieto informácie sú spracované a ...

18. 8. 2021
Informačný článok Ako sa prihlásiť na strednú školu v SR?

O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie s doložkou, vydané základnou školou v ... O uznaní dokladov o vzdelaní, ktorými sú vysvedčenia za prvý až ôsmy ročník základnej ...

25. 2. 2021