Ústredný portál verejnej správy

Ako prihlásiť dieťa cudzincov na vzdelávanie na základnej škole?

Vzdelanie a šport

Povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyplýva iba tomu zákonnému zástupcovi, ktorého dieťa má trvalý pobyt na území SR. Pokiaľ má dieťa prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt na území SR, tak povinnosť plniť PŠD v ZŠ mu zo zákona nevyplýva. Náš sprievodca vám poradí, ako prihlasovanie prebieha.

V tejto časti nájdete informácie k poskytovaniu výchovy a vzdelávania žiakov - detí cudzincov v základných školách v Slovenskej republike (SR), o podmienkach prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole ako aj ďalšie užitočné informácie súvisiace so vzdelávaním cudzincov v základných školách.

Definícia žiaka- cudzinca podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“): § 146 ods. 1 školského zákona „Cudzinci sú na účely tohto zákona deti:

a) osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky,
b) žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
c) Slovákov žijúcich v zahraničí,
d) ako žiadatelia o udelenie azylu podľa osobitného predpisu,
e) ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej republiky bez sprievodu zákonného zástupcu.“

Do definície cudzinca na účely školského zákona nespadá osoba, ktorá v danom čase nemá povolený pobyt v SR, nie je žiadateľom o azyl, je na území SR v sprievode zákonného zástupcu a zároveň nie je ani Slovákom žijúcim v zahraničí.

Základné informácie o vzdelávaní na základnej škole

Základná škola má deväť ročníkov. Člení sa na prvý stupeň (primárne vzdelanie) a druhý stupeň (nižšie stredné vzdelanie) v dĺžke určenej v štátnom vzdelávacom programe.
Deťom cudzincov s povoleným pobytom na Slovensku, deťom žiadateľov o udelenie azylu a deťom Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova, vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách podľa školského zákona za rovnakých podmienok ako občanom Slovenska.

Ak ide o základnú školu zriadenú obcou, samosprávnym krajom alebo regionálnym úradom školskej správy, vzdelávanie je bezplatné.

Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre detí cudzincov

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka (1. septembra), ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Plnenie povinnej školskej dochádzky je viazané na trvalý pobyt dieťaťa v SR. Z uvedeného vyplýva, že určujúcim kritériom pre určenie spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky je výlučne trvalý pobyt dieťaťa, nie jeho občianstvo a ani občianstvo, či trvalý pobyt zákonných zástupcov.
V prípade, ak dieťa nemá na území SR trvalý pobyt nevzťahuje sa naňho zákonná povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku v SR.

Vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke je preto z pohľadu cudzincov potrebné rozlišovať žiadateľov o azyl, žiadateľov o dočasné útočisko a osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na jednej strane a azylantov na druhej strane. Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 480/2002 Z. z.“) „Azylant sa považuje za cudzinca, ktorému sa udelil trvalý pobyt“.
Ak majú deti cudzincov poskytnuté dočasné útočisko, ide len o druh povoleného pobytu. Zároveň aj v prípade, ak by tu takéto dieťa získalo prechodný pobyt, stále nejde o trvalý pobyt, preto sa naňho povinná školská dochádzka nevzťahuje. Z uvedených skupín cudzincov, tak len azylanti sú zo skupiny cudzincov vnímaní ako osoby s trvalým pobytom na území SR, t. j. len na azylantov sa vzťahuje povinná školská dochádzka.

Sprievodca prihlasovaním dieťaťa cudzincov na základnú školu

1. Vyplňte prihlášku / žiadosť

Prihláška na vzdelávanie v základnej škole (pri zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy) podajte na formulári podľa tohto vzoru v slovenskom jazyku alebo dvojjazyčne (maďarské tlačivo, ukrajinské tlačivo, nemecké tlačivo).

Žiadosť o prijatie žiaka prestupom na základné vzdelávanie nemá predpísanú formu. V žiadosti uvediete:

 1. osobné údaje o dieťati
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko (v rovnakom tvare ako na rodnom liste)
 • dátum a miesto narodenia
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava
 • rodné číslo
 • štátna príslušnosť
 • národnosť
 • materinský jazyk
 1. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa
 • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko
 • adresa bydliska a druh pobytu
 • kontakt na účely komunikácie

2. Prihlášku podpíšte a podajte

Pred samotným podaním žiadosť podpíšte. Podľa školského zákona sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov okrem výnimiek, ak má napríklad jeden z rodičov obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo výchove, prípadne jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

Podpis jedného zákonného zástupcu je zároveň postačujúci, ak sa tak zákonní zástupcovia dohodli a ak doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

Prihlášku alebo žiadosť môžete škole odovzdať osobne alebo prostredníctvom ePodania doručeného do eSchránky základnej školy. Tiež ju môžete doručiť poštou, kuriérom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

3. Počkajte si na rozhodnutie školy

Základná škola prijme do triedy 1. ročníka základnej školy dieťa, ktoré k 31. augustu príslušného kalendárneho roka dosiahlo šesť rokov veku šesť rokov a školskú spôsobilosť. 

Ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva, prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, riaditeľ školy môže výnimočne prijať dieťa mladšie ako šesť rokov.

O prijatí dieťaťa cudzincov rozhoduje riaditeľ školy, ktorý postupuje nasledovne:

 • ak ide o dieťa cudzinca so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, azyl, odídenca alebo azylanta, riaditeľ školy postupuje podľa tohto dokumentu vzhľadom na konkrétny prípad a situáciu dieťaťa. Voči nezaradeniu sa nemôžete odvolať. Ak v meste alebo obci nie sú v školách voľné kapacity, obráťte sa na príslušný regionálny úrad školskej správy
 • ak ide o dieťa cudzinca a nejde o dieťa so statusom podľa bodu vyššie, riaditeľ školy na základe prihlášky podanej zákonným zástupcom prijme dieťa štandardným spôsobom v správnom konaní

Ak zákonný zástupca nesúhlasí s rozhodnutím, má právo podať odvolanie adresované škole v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie (do 1. ročníka) rozhodne riaditeľ školy do 15. júna.

Zaradenie žiaka do ročníka a overenie znalostí štátneho jazyka

Na overenie úrovne znalosti štátneho jazyka  môže riaditeľ školy žiakovi nariadiť komisionálnu skúšku. Cieľom a výsledkom je slovné hodnotenie úrovne ovládania štátneho jazyka pre potreby školy. Výsledky slúžia ako podklad k čo najlepšiemu nastaveniu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Školský zákon má špecifickú úpravu pre osoby, ktoré z rôznych humanitárnych dôvodov prekročia hranicu Slovenska často bez dokladov na identifikáciu ich totožnosti a preukázania stupňa alebo úrovne doterajšieho vzdelania. Viac informácií nájdete v § 146 ods. 4 školského zákona

Uznanie časti štúdia na základných školách

O uznaní dokladu o vzdelaní vydanom základnou školou v zahraničí rozhoduje riaditeľ školy. Riaditeľovi musíte predložiť preklad kópie posledného vysvedčenia. Ak vysvedčenie nie je  v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku, ktorý je vyučovacím jazykom v škole,, ako zákonný zástupca musíte zabezpečiť preklad.

Ak žiak úspešne absolvoval vzdelávací program základnej školy v zahraničí a chce pokračovať v štúdiu na strednej škole na Slovensku, môže požiadať príslušný regionálny úrad školskej správy o uznanie dokladu o vzdelaní.

Často kladené otázky

Čo všetko musím predložiť pri prihlasovaní dieťaťa na základnú školu?

Základná škola začína prijímacie konanie na podnet zákonného zástupcu, ktorý podá prihlášku na vzdelávanie v základnej škole (zápis do 1. ročníka základnej školy) alebo žiadosť o prijatie žiaka prestupom na základné vzdelávanie (prestup z inej základnej školy).

Riaditeľovi základnej školy predložíte dokumenty v listinnej forme alebo elektronicky. Ide o nasledovné dokumenty:

 • vyplnená žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do základnej školy
 • doklad o doterajšom vzdelaní (Pri zápise žiaka do 1. ročníka - Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu
  Pri prestupe žiaka z inej školy -  preklad kópie vysvedčenia, v ktorej sa doposiaľ vzdelával (po vyžiadaní aj staršie vysvedčenia)
 • písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Kedy prebieha zápis do prvého ročníka? 

Zápis do prvého ročníka základnej školy prebieha od 1. do 30. apríla pred začiatkom školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétny termín a miesto zápisu vrátane podmienok prijímania detí zverejňuje riaditeľ školy na budove základnej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste (napríklad na webstránke školy).

Prijímanie žiakov, ktorí už začali základné vzdelávanie a prestupujú z inej základnej školy, nie je časovo limitované žiadnym právnym predpisom a prebieha na základe rozhodnutia riaditeľa školy, do ktorej sa žiak hlási.

Aká je organizácia školského roka?

Školský rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie sa začína 2. septembra a končí 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Člení sa na prvý a druhý polrok.

Prvý polrok sa začína 2. septembra a končí 31. januára. V posledný vyučovací deň prvého polroka žiak dostane výpis hodnotenia vyučovacích predmetov a správania za prvý polrok. Vysvedčenie za prvý polrok škola vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Druhý polrok sa začína 1. februára a končí 30. júna. Po ňom nasleduje obdobie školských prázdnin končiace 31. augusta. V posledný vyučovací deň školského roka dostanú všetci žiaci vysvedčenie s hodnotením vyučovacích predmetov a správania žiaka za oba polroky.

Kam presne bude dieťa chodiť do školy?

Žiak navštevuje školu v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola) alebo v škole podľa výberu zákonného zástupcu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme. Ak v meste, obci nie 

sú v základných školách voľné kapacity je potrebné obrátiť sa na príslušný regionálny úrad školskej správy, ktorý následne určí školu, v ktorej sa dieťa cudzinec bude vzdelávať.

Na koho sa môžem obrátiť v prípade otázok?

Podrobnejšie informácie o postupe prihlásenia na základnú školu a o samotnom vzdelaní poskytuje:

 • konkrétna škola, na ktorú sa chystáte prihlásiť dieťa,
 • školský úrad obce,
 • regionálny úrad školskej správy.

Aké sú možnosti pri prekonávaní jazykovej bariéry?

Ak si to jazyková úroveň žiaka vyžaduje, riaditeľ školy môže zorganizovať základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka. Kurzy základov slovenského jazyka pre deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach odborne a finančne zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Jazykové kurzy zo slovenského jazyka pre deti cudzincov s povoleným pobytom na Slovensku organizačne a finančne zabezpečuje príslušný regionálny úrad v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy.

Základný jazykový kurz slúži žiakom, ktorí vôbec neovládajú slovenský jazyk alebo ho ovládajú iba na elementárnej úrovni (nevedia čítať a písať v slovenskom jazyku). Viac informácií nájdete na stránke ministerstva školstva alebo na stránke NIVAM.

Ako prebieha hodnotenie cudzincov na základných školách?

Hodnotenie žiakov – cudzincov je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu ako u ostatných žiakov školy. Pre žiakov v adaptačnom procese (obdobie prvého roku vzdelávania) platí, že základná škola musí pri hodnotení zohľadňovať nedostatočnú znalosť štátneho jazyka.

Škola môže zohľadňovať úroveň ovládania štátneho jazyka aj v ďalších ročníkoch. Žiak cudzinec by sa mal hodnotiť individuálne, prispôsobiť hodnotenie špecifickým potrebám a rozvojovým možnostiam tohto žiaka. 

Pedagógovia v spolupráci s odbornými zamestnancami alebo so školským podporným tímom nastavia podporný systém hodnotenia žiaka - cuudzinca. Počas adaptačného obdobia žiaka sa odporúča využívať prevažne slovné hodnotenie (najmä pre žiakov 1. stupňa). U žiakov 2. stupňa sa odporúča hodnotiť slovne, prípadne doplniť klasifikáciu slovným hodnotením (tzv. kombinované hodnotenie).

Pri hodnotení žiaka by sa mali zohľadňovať aj výsledky predchádzajúceho vzdelávania na škole v cudzine. Ak sa v triede používa hodnotenie klasifikačnými stupňami, odporúča sa žiakovi minimálne počas adaptačného obdobia upraviť formu hodnotenia. Ostatným žiakom triedy by mali pedagógovia vysvetliť, prečo je žiak - cudzinec hodnotený inak.

Základné princípy hodnotenia:

 • prihliadať na úroveň ovládania vyučovacieho jazyka žiakom
 • hodnotiť pokrok a osvojenie si vzdelávacieho obsahu
 • zohľadňovať pri hodnotení individuálnu situáciu

Sú k dispozícii metodické odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka a kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v SR v rámci regionálneho školstva?

Pre cudzincov sú k dispozícii tieto materiály:

Aké sú sankcie za nedodržanie povinností?

 1. Dieťa nebude môcť byť prijaté na vzdelávanie v základnej škole, ak zákonný zástupca neposkytne základnej škole:
 • všetky potrebné doklady,
 • platnú prihlášku/ žiadosť, ktorá je podpísaná oboma zákonnými zástupcami žiaka; len v prípade podľa § 144a ods. 2 alebo 4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa podpis druhého zákonného zástupcu nevyžaduje.
 1. V prípade, ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu (vrátane) a má trvalý pobyt na území SR na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole dopustí sa priestupku (alebo správneho deliktu, ak ide o právnickú osobu), za ktorý mu obec uloží pokutu podľa § 37 ods. 3 alebo § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.
Doplňujúce zákony

Zákon č. 404/2011 Z. z.  o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 474/2005 Z. z.  o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 2 písm. a) bod 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vysvetľujúce zákony:

-       povinná školská dochádzka – § 19,
-       plnenie povinnej školskej dochádzky – § 20,
-       prijímanie na základné vzdelávanie – § 60 - § 61,
-       vzdelávanie cudzincov – §146.

Dátum poslednej zmeny: 5. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 13. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
+4212 5937 4111
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko