Ústredný portál verejnej správy

Čo musím spraviť, aby som mohol začať študovať na vysokej škole na Slovensku?

Vzdelanie a šport

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia o štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike. Predovšetkým informácie potrebné pre výber vysokej školy a uchádzanie sa o štúdium ako sú: zoznam vysokých škôl a študijných odborov, informácie o prijímacom konaní, o podmienkach prijatia, o prihláške, o termíne podania prihlášky, o školnom o poplatkoch a užitočné odkazy na webové stránky.
 1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?
 2. Čo všetko čaká občana
 3. Na koho sa môže občan obrátiť v prípade, ak si nevie rady

1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?

Pred tým, než sa pokúsite splniť svoje povinnosti alebo uplatnili svoje práva, pripravte si nasledovné:

 • Ak ste občan EÚ: Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (potrebné uznanie dokladu).
 • Ak nie ste občan EÚ: Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (potrebné uznanie dokladu).

2. Čo čaká občana

Výber vysokej školy

Na Slovensku poskytujú vysokoškolské vzdelávanie:

 • verejné vysoké školy,
 • štátne vysoké školy (vojenská, zdravotnícka, policajná),
 • súkromné vysoké školy,
 • zahraničné vysoké školy – na základe oprávnenie na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej republiky.

Zoznam vysokých škôl v SR

Študijné programy sú uskutočňované v troch stupňoch:

1. stupeň – bakalársky študijný program,
2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program,
3. stupeň – doktorandský študijný program.

Prvý a druhý stupeň sa môžu uskutočňovať aj ako spojené súvislé štúdium prvého a druhého stupňa.

Študijné programy sú uskutočňované v dennej alebo externej forme štúdia, pričom študijný program v oboch formách je možné uskutočňovať metódou prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou.

Študijné programy rozdelené podľa odborov

Akademický rok

Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Skladá sa z dvoch semestrov (zimného a letného) alebo z troch trimestrov.

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky. Pre uchádzačov, ktorí získali požadované vzdelanie v zahraničí, je základnou podmienkou uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Vysoká škola môže určiť na prijatie ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.

Informácie o ďalších podmienky prijatia (požadované vzdelanie, podanie prihlášky, priebeh prijímacieho konania, požadovaný výsledok na prijímacom konaní, poplatok za prihlášku a pod.) poskytuje každá vysoká škola samostatne.

Počet prijímaných študentov určuje konkrétna vysoká škola, pokiaľ podmienky prijatia na štúdium splní viac uchádzačov, prijatí sú uchádzači s najvyššou mierou preukázaných schopností.

Postup prijímacieho konania sa líši v závislosti od zvolenej vysokej školy, základom je:

 • vyplnenie a zaslanie prihlášky,
 • pripojenie potrebných dokumentov a
 • absolvovanie prijímacieho konania.

Tak ako vás vysoká škola pozve na prijímacie konanie, rovnako vás informuje aj o jeho vyhodnotení, teda o prijatí/neprijatí na štúdium.

Poznámka:
V prípade negatívneho výsledku (najmä pokiaľ je uchádzač v situácii tesného umiestnenia sa pod čiarou) má uchádzač právo odvolať sa.

Upozornenie:
Vysoká škola alebo fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný takú informáciu poskytnúť vysokej škole alebo fakulte do začiatku akademického roku. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu.

Prihlášku je možné podať prostredníctvom:

 • elektronickej prihlášky,
 • papierového formulára prihlášky.

Elektronickú prihlášku (ďalej len „e-prihláška“) je možné podať prostredníctvom webovej stránky príslušnej vysokej školy/fakulty alebo prostredníctvom portálu PrihlaskaVS.sk. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme. Nevyhnutnou podmienkou pre úspešne podanie e-prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej e-prihlášky.

Papierový formulár prihlášky sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu vysokej školy/fakulty. Papierový formulár prihlášky sa dá kúpiť v obchodoch s tlačivami (napr. ŠEVT), vo vybraných papiernictvách, prípadne sa dá stiahnuť z webovej stránky príslušnej vysokej školy/fakulty a z webovej stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Termíny na podávanie prihlášok

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch  február až máj. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september.

Termíny na podávanie prihlášok nájdete na stránke PortalVS.sk.

Bližšie informácie Vám poskytnú študijné oddelenia a webové stránky jednotlivých vysokých škôl/fakúlt. Na týchto stránkach sú publikované aj pokyny k vypĺňaniu elektronickej prihlášky a papierového formulára prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok.

Školné a poplatky

Štúdium študijných programov na verejných a štátnych vysokých školách v dennej forme štúdia v slovenskom jazyku je bezplatné počas štandardnej dĺžky štúdia.

Školné a poplatky za jednotlivé študijné programy ponúkané v cudzom jazyku či v externej forme štúdia si určuje každá vysoká škola osobitne. Bližšie informácie o školnom a poplatkoch získate na stránke PortalVS.sk alebo Vám ich poskytne priamo príslušná vysoká škola.

Školné a poplatky za štúdium študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv. Ustanovenia sa nevzťahujú na zahraničných študentov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje finančnú pomoc pre študentov v podobe štipendií. Bližšie informácie poskytne priamo príslušná vysoká škola.

Riadne skončenie štúdia

Vysokoškolské štúdium sa končí absolvovaním štúdia podľa príslušného programu, a to dňom, kedy je splnená posledná podmienka z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.

Doklady o riadnom ukončení štúdia

Doklady o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach. Súčasne s diplomom dostane absolvent dodatok k diplomu.

Udeľované akademické tituly

Vysoké školy udeľujú absolventom tieto akademické tituly:

1. stupeň (úroveň SKKR/EKR: 6):

 • bakalár (Bc.).

2. stupeň (úroveň SKKR/EKR: 7):

 • magister (Mgr.), v oblasti umenia magister umenia (Mgr. art.),
 • inžinier (Ing.) v technických, poľnohospodárskych a ekonomických oblastiach inžinierskych programov a v oblasti architektúry a urbanizmu akademický titul inžinier architekt (Ing. arch.),
 • doktor všeobecného lekárstva (MUDr.) v oblasti všeobecného humánneho lekárstva, doktor zubného lekárstva (MDDr.) v oblasti zubného humánneho lekárstva,
 • doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.) v oblasti veterinárneho lekárstva.

3. stupeň (úroveň SKKR/EKR: 8):

 • doktor -philosophiae doctor (PhD.),
 • doktor umenia -artis doctor (ArtD.),
 • licenciát teológie (ThLic.) po prvej ucelenej časti doktorandského štúdia v oblasti katolíckej teológie.

3. Na koho sa môže občan obrátiť v prípade, ak si nevie rady

Bližšie informácie poskytne uchádzačovi priamo príslušná vysoká škola/fakulta. V prípade potreby je možné obrátiť sa na sekciu vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, svs@minedu.sk.

Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
+421 2/59374111
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko