Ústredný portál verejnej správy

Čo musím spraviť, aby som mohol začať študovať na vysokej škole na Slovensku?

Vzdelanie a šport

Pred nástupom na vysokú školu sa stretnete s mnohými povinnosťami. Náš článok vám poskytne dôležité informácie potrebné pre výber vysokej školy a uchádzanie sa o štúdium, ako napríklad zoznam vysokých škôl, podmienky prijatia, podanie prihlášky, školné poplatky a ukončenie štúdia.

Výber vysokej školy

Na Slovensku poskytujú vysokoškolské vzdelávanie:

 • verejné vysoké školy,
 • štátne vysoké školy (vojenská, zdravotnícka, policajná),
 • súkromné vysoké školy – na základe štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná vysoká škola,
 • zahraničné vysoké školy – na základe oprávnenia na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania.

Vysoké školy poskytujú študijné programy v troch stupňoch:

 • 1. stupeň – bakalársky študijný program,
 • 2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program,
 • 3. stupeň – doktorandský študijný program.

Na vysokej škole môžete študovať v dennej alebo externej forme štúdia, pričom si môžete vybrať, či absolvujete študijný program prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. Kompletný zoznam nájdete na Portáli vysokých škôl.

Akademický rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Skladá sa z dvoch semestrov (zimného a letného) alebo z troch trimestrov.

Podmienky prijatia na vysokú školu

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške.

Uchádzači, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí, musia dokladovať, že ich ukončené stredoškolské vzdelanie zodpovedá úrovni úplného stredného vzdelania u nás.

Osoby s udeleným azylom, poskytnutou doplnkovou ochranou alebo dočasným útočiskom môžu preukázať splnenie získania úplného stredoškolského vzdelania čestným vyhlásením a absolvovaním testu všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určuje vnútorný predpis konkrétnej vysokej školy.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Vysoká škola môže stanoviť ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Informácie o ďalších podmienkach prijatia (požadované vzdelanie, podanie prihlášky, priebeh prijímacieho konania, požadovaný výsledok na prijímacom konaní, poplatok za prihlášku) poskytuje každá vysoká škola samostatne.

Počet prijímaných študentov určuje konkrétna vysoká škola. Ak podmienky prijatia na štúdium splní viac uchádzačov, škola prijme uchádzačov s najvyššou mierou preukázaných schopností.

Postup prijímacieho konania sa líši v závislosti od zvolenej vysokej školy, základom je:

 • vyplnenie a zaslanie prihlášky,
 • pripojenie potrebných dokumentov,
 • absolvovanie prijímacieho konania,
 • vysoká škola pozve uchádzača na prijímacie konanie a potom informuje o jeho vyhodnotení, teda o prijatí alebo neprijatí na štúdium.

V prípade negatívneho výsledku má uchádzač právo odvolať sa (najmä ak sa umiestnil tesne pod čiarou). Vysoká škola môže požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či nastúpia na štúdium. 

Uchádzač musí poskytnúť túto informáciu do začiatku akademického roka. Ak neprejaví záujem, zanikne mu právo zapísať sa na vysokej škole. 

Podanie prihlášky

Prihlášku môžete podať elektronicky alebo v papierovej podobe. Elektronickú prihlášku (ePrihlášku) môžete podať prostredníctvom portálu PrihlaskaVS.sk, alebo na webovej stránke vysokej školy. PrihlaskaVS.sk umožňuje podať prihlášku na viac vysokých škôl bez nutnosti opakovane vypĺňať osobné údaje. Niektoré školy umožňujú zaslanie ePrihlášky do elektronickej schránky školy, iné vyžadujú aby ste prihlášku vytlačili a následne odoslali, najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok.

Papierový formulár môžete podať listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu školy/fakulty. Kúpite ho v obchodoch s tlačivami, vo vybraných papiernictvách alebo stiahnete z webu príslušnej fakulty a webovej stránky ministerstva školstva.

Termíny podania prihlášky

Prihlášku musíte doručiť v termíne stanovenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od novembra. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj.

Niektoré fakulty prijímajú prihlášky dodatočne v mesiacoch jún až september. Termíny na podávanie prihlášok nájdete na stránke PortalVS.sk. Bližšie informácie vám poskytnú študijné oddelenia a webové stránky jednotlivých vysokých škôl.

Školné poplatky

Štúdium na verejných a štátnych vysokých školách v slovenskom jazyku je bezplatné počas štandardnej dĺžky štúdia. Štúdium v cudzom jazyku môže vysoká škola spoplatniť. Školné a poplatky za jednotlivé študijné programy v cudzom jazyku, alebo v externej forme štúdia si určuje každá vysoká škola osobitne. 

Bližšie informácie o školnom získate na stránke PortalVS.sk alebo priamo od vysokej školy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje finančnú pomoc pre študentov v podobe štipendií. Viac informácií vám poskytne priamo vysoká škola. 

Riadne ukončenie štúdia

Vysokoškolské štúdium sa končí absolvovaním štúdia podľa príslušného programu a dňom splnenia poslednej podmienky. Dokladom o ukončení štúdia je vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške.

Udeľované akademické tituly: 

1. stupeň (úroveň SKKR/EKR: 6):

 • bakalár (Bc.)

2. stupeň (úroveň SKKR/EKR: 7):

 • magister (Mgr.), v oblasti umenia magister umenia (Mgr. art.) a Mgr. arch. v oblasti architektúry a urbanizmu magister architektúry (Mgr.arch.),
 • inžinier (Ing.) v technických, poľnohospodárskych a ekonomických oblastiach inžinierskych programov a v oblasti architektúry a urbanizmu akademický titul inžinier architekt (Ing. arch.),
 • doktor všeobecného lekárstva (MUDr.) v oblasti všeobecného humánneho lekárstva, doktor zubného lekárstva (MDDr.) v oblasti zubného humánneho lekárstva,
 • doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.) v oblasti veterinárneho lekárstva.

3. stupeň (úroveň SKKR/EKR: 8):

 • doktor – philosophiae doctor (PhD.),
 • doktor umenia – artis doctor (ArtD.),
 • licenciát teológie (ThLic.) po prvej ucelenej časti doktorandského štúdia v oblasti katolíckej teológie,
 • licenciát teológie (ThLic.) po prvej ucelenej časti doktorandského štúdia v oblasti katolíckej teológie.

Často kladené otázky

Čo si musím pripraviť pred podaním prihlášky na vysokú školu?
Či ste občan EÚ, alebo občan tretej krajiny, najprv si musíte pripraviť doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (potrebné uznanie dokladu).

Na koho sa mám obrátiť v prípade ďalších otázok?
Bližšie informácie vám poskytne príslušná škola/fakulta. V nevyhnutnom prípade sa môžete obrátiť na sekciu vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalšie užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 5. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
+421 2/59374111
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko