Ústredný portál verejnej správy

Uznávanie štúdia základnej a strednej školy v zahraničí

Ak dieťa s povinnou školskou dochádzkou absolvovalo časť alebo celé štúdium v zahraničí, po návrate si musí dať svoje štúdium uznať. V prípade uznávania ročníkov sa zákonný zástupca musí obrátiť so žiadosťou na kmeňovú školu, ktorej riaditeľ rozhodne o uznaní ročníka, prípadne predpíše komisionálne skúšky z chýbajúcich povinných predmetov. O uznaní ukončeného vzdelania zo základnej alebo strednej školy v zahraničí rozhoduje príslušný okresný úrad.


Zodpovedná osoba: regionálny úrad školskej správy

Doba vyplnenia žiadosti: individuálne

 1. Uznávanie časti štúdia v zahraničí
 2. Uznávanie ukončeného štúdia v zahraničí
 3. Obsah žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní

Uznávanie časti štúdia v zahraničí

Pred odchodom na zahraničnú základnú alebo strednú školu je dôležité pripraviť si študijný plán kompatibilný s tým slovenským. V prípade, že žiak navštevuje odbornú školu, je vhodné do plánu zakomponovať aj odbornú prípravu.

Po príchode sa zákonný zástupca alebo žiak musí spojiť s riaditeľom kmeňovej školy (škola, na ktorej je zapísaný), ktorý porovná študijné plány a určí, z ktorých predmetov musí spraviť žiak komisionálne skúšky. Termín skúšok a ich obsah riaditeľ ohlási najneskôr 15 dní pred samotnou skúškou. V prípade, že žiak nepožiada o skúšky, uskutočnia sa po ukončení štúdia v zahraničí. Podľa výsledkov riaditeľ kmeňovej školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

Uznávanie ukončeného štúdia v zahraničí

Ak žiadateľ ukončil vzdelanie v zahraničí a chce ho na Slovensku uznať, musí o to požiadať príslušný okresný úrad, odbor školstva (len v krajských mestách). Ten uznáva doklady o vzdelaní získané na základných a stredných školách v zahraničí na pokračovanie v štúdiu.

Obsah žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní

Štáty, s ktorými má SR podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Bilaterálna dohoda je podpísaná s nasledovnými štátmi: Česká republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina, Rusko, Čína.

O uznanie vzdelania získaného na uznaných školách v Českej republike nie je potrebné žiadať, na základe zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní sú rovnocenné automaticky. Výnimkou je len uznanie na výkon regulovaného povolania.

Ostatné štáty

 • žiadosť (osobné údaje žiadateľa, názov školy, rok ukončenia
 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčená kópia dokladu o ukončení vzdelania,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • potvrdenie strednej školy o absolvovaní odborného vzdelávania,
 • overenie pravosti podpisu a pečiatky školy orgánom štátu pôvodu,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Všetky doklady v cudzom jazyku, s výnimkou dokladov v českom a latinskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Žiadosť treba poslať alebo osobne doručiť na adresu:

Príslušného regionálneho úradu školskej správy.

Dátum poslednej zmeny: 13. 4. 2022
Dátum zverejnenia: 13. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss