Ústredný portál verejnej správy

Ako sa prihlásiť na strednú školu v SR?

Vzdelanie a šport

V tejto časti nájdete informácie o tom, kto môže podať prihlášku, o termínoch podania prihlášky na štúdium na strednej škole, o termínoch konania prijímacích skúšok, o podmienkach prijatia na štúdium na strednej škole, ako aj informácie o potrebných dokladoch o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní.

Sústavu slovenských stredných škôl tvoria gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, stredné školy umeleckého priemyslu a stredné športové školy. V rozhodovacom procese pri výbere vhodnej strednej školy sa berú do úvahy študijné predpoklady uchádzača, oblasti, v ktorých uchádzač doposiaľ vynikal, jeho predstavy o budúcnosti, predpoklady uplatnenia sa na trhu práce a v niektorých prípadoch zavážia i referencie od známych.

 1. Čo všetko čaká občana
 2. Na koho sa môže občan obrátiť v prípade, ak si nevie rady
 3. Aké otázky sú najčastejšie kladené v rámci tejto životnej situácie?
 4. Sankcie za nedodržanie povinností

1. Čo všetko čaká občana

Občan EÚ potrebuje:

 • prihlášku,
 • doklady o vzdelaní,
 • diplomy zo súťaží.

V prípade, ak žiak plní školskú dochádzku v zahraničí, môže byť nadobudnutie nižšieho stredného vzdelania v SR uznané na základe § 36 ods. 2 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní). O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie s doložkou, vydané základnou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.

O uznaní dokladov o vzdelaní, ktorými sú vysvedčenia za prvý až ôsmy ročník základnej školy, vydané základnou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, rozhoduje riaditeľ základnej školy.

Kedy podať prihlášku?

 • stredná škola s talentovými skúškami – do 20. februára
 • stredná škola bez talentových skúšok – do 10. apríla

Upozornenie:
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), rozhoduje o zmene termínov podania prihlášky na vzdelávanie žiakov v strednej škole v roku 2021 nasledovne:

 • termín na doručenie prihlášky riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, je do 8. apríla 2021,
 • termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu, je do 16. apríla 2021.

Na koľko škôl je možné si poslať prihlášku?

Podľa školského zákona si žiadateľ môže podať prihlášku len na dve stredné školy, prípadne na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej strednej školy. V odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods.7 školského zákona.

Termíny prijímacích skúšok:

 • talentové skúšky – od 15. marca do 30. apríla,
 • prvé kolo – v pondelok a vo štvrtok v druhom úplnom májovom týždni,
 • druhé kolo – v utorok v treťom úplnom júnovom týždni.

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že nie je žiakom inej strednej školy. Aby mohol byť žiak prijatý na strednú školu, musí úspešne ukončiť vzdelávanie v základnej škole a absolvovať prijímacie skúšky.

Prihláška

Žiadateľ vyplní prihlášku, ktorá má presne stanovenú formu.  Ak je uchádzač žiakom základnej školy, podáva prihlášku na základnú školu, ak uchádzač nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu.

Čo vyplniť na prihláške:

 • osobné údaje žiaka,
 • kontaktné údaje zákonných zástupcov,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • výsledky dosiahnuté na základnej škole,
 • výsledky súťaží,
 • údaje o strednej škole, na ktorú sa žiak hlási.

Výsledky prijímacích pohovorov

Výsledky musia stredné školy  zverejniť na svojich vývesných tabuliach najneskôr  do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky  V prípade, že uchádzač nebol prijatý na strednú školu v prvom kole, môže si podať prihlášku na strednú školu, ktorá robí druhé kolo.

2. Na koho sa môže občan obrátiť v prípade, ak si nevie rady

Podrobnejšie informácie o postupe prihlásenia sa na štúdium na strednej škole, ako aj o samotnom štúdiu, môže poskytnúť:

3. Aké otázky sú najčastejšie kladené v rámci tejto životnej situácie?

Kto si môže podať prihlášku na strednú školu?

Na strednú školu si môžu podať prihlášku žiaci:

 • 5. ročníka,
 • 8. ročníka,
 • 9. ročníka,
 • plnoleté osoby.

4. Sankcie za nedodržanie povinností

Uchádzač nemôže byť prijatý na strednú školu v prípade, že:

 • neposkytne potrebné doklady o predchádzajúcom vzdelaní,
 • nepodá prihlášku v stanovenom termíne,
 • nepodá prihlášku v presne stanovenej forme.

Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
+421 2/59374111
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko