Ústredný portál verejnej správy

Ako sa prihlásiť na strednú školu

Vzdelanie a šport

Ak sa chystáte podať prihlášku na strednú školu, určite vás zaujíma, kedy sú prijímacie skúšky a čo všetko potrebujete k prihláške. Všetko toto vám upresníme v článku.

Základné informácie

Sústavu slovenských stredných škôl tvoria gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá,  školy umeleckého priemyslu a stredné športové školy. Pri výbere vhodnej strednej školy študent berie do úvahy jeho študijné predpoklady, oblasti, v ktorých doposiaľ vynikal, predstavy o budúcnosti a predpoklady uplatnenia sa na trhu práce. V niektorých prípadoch zavážia aj referencie od známych.

Ako podať prihlášku na strednú školu

Ako občan EÚ potrebujete: 

 • prihlášku,
 • doklad o vzdelaní,
 • diplomy zo súťaží.

Ak žiadateľ navštevuje školu v zahraničí, nižšie stredné vzdelanie na Slovensku môže byť uznané na základe zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní

O uznaní dokladu o vzdelaní (vysvedčenie s doložkou) vydaným v inej krajine na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje na Slovensku.

O uznaní vysvedčení za prvý až ôsmy ročník základnej školy vydaných školou v inom štáte rozhoduje riaditeľ školy.

Kedy podať prihlášku

Termín podania prihlášok na strednú školu je 20. marca 2024. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac 2 odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a najviac 2 odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole. Prihláška na vzdelávanie sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.

Žiadateľ vyplní prihlášku s presne stanovenou formou, ktorá obsahuje:

 • osobné údaje žiaka,
 • kontaktné údaje zákonných zástupcov,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • výsledky dosiahnuté na základnej škole,
 • výsledky súťaží,
 • údaje o strednej škole, na ktorú sa žiak hlási.

Prihlášku môže podať elektronicky alebo v listinnej podobe.

Termíny prijímacích skúšok

Prvý termín:

 • odbory vzdelávania s talentovými skúškami – 29. apríl 2024, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024 ,
 • odbory vzdelávania bez talentových skúšok – 2. máj 2024, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj  3. máj 2024.

Druhý termín:

 • odbory vzdelávania s talentovými skúškami – 9. máj 2024, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024,
 • odbory vzdelávania bez talentových skúšok – 6. máj 2024, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 7. máj 2024.

V prípade záujmu o štúdium na strednej športovej škole sa overenie športového nadania koná v termíne 25. marec 2024 až 19. apríl 2024 pre všetky druhy športov.

Viac informácií o termínoch prijímačiek pre školský rok 2024/2025 sa dozviete na stránke ministerstva školstva.

Podmienky prijatia

Uchádzač nesmie byť žiakom inej strednej školy. Musí úspešne ukončiť vzdelávanie na základnej škole a úspešne absolvovať prijímacie skúšky.

Výsledky prijímacích pohovorov

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Uchádzač, ktorý na základe výsledkov prijímacej skúšky nebol prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania uvedenom v prihláške na vzdelávanie len z dôvodu naplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, môže byť v príslušnej strednej škole prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania z rovnakej skupiny, ktorý nebol uvedený v prihláške na vzdelávanie, na nenaplnený počet miest, ak forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky na vzdelávanie v tomto odbore vzdelávania sú rovnaké ako forma, obsah a rozsah absolvovanej prijímacej skúšky. O prijatie na vzdelávanie podľa prvej vety môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača požiadať do dvoch pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov prijímacieho konania.

Ak uchádzača neprijali v prvom ani druhom termíne, môže si podať prihlášku na strednú školu, ktorá robí prijímacie skúšky v ďalšom termíne.

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka (okrem stredných škôl s 8-ročným vzdelávacím programom) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Na koho sa obrátiť v prípade ďalších otázok

Podrobnejšie informácie o postupe prihlásenia sa na štúdium aj o samotnom štúdiu môže poskytnúť:

Často kladené otázky

Kto si môže podať prihlášku na strednú školu?

Na strednú školu si môžu podať prihlášku žiaci 5. ročníka, 8. ročníka, 9. ročníka a plnoleté osoby.

Kedy uchádzač nemôže byť prijatý?

Uchádzač nemôže byť prijatý na strednú školu, ak:

 • neposkytne potrebné doklady o predchádzajúcom vzdelaní,
 • nepodá prihlášku v stanovenom termíne,
 • nepodá prihlášku v presne stanovenej forme.

Dátum poslednej zmeny: 15. 2. 2024
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
+421 2/59374111
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko