Ústredný portál verejnej správy

Ako sa prihlásiť na strednú školu

Vzdelanie a šport

Ak sa chystáte podať prihlášku na strednú školu, určite vás zaujíma, kedy sú prijímacie skúšky a čo všetko potrebujete k prihláške. Všetko toto vám upresníme v článku.

Základné informácie

Sústavu slovenských stredných škôl tvoria gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, stredné školy umeleckého priemyslu a stredné športové školy. Pri výbere vhodnej strednej školy študent berie do úvahy jeho študijné predpoklady, oblasti, v ktorých doposiaľ vynikal, predstavy o budúcnosti a predpoklady uplatnenia sa na trhu práce. V niektorých prípadoch zavážia aj referencie od známych.

Ako podať prihlášku na strednú školu

Ako občan EÚ potrebujete: 

 • prihlášku,
 • doklad o vzdelaní,
 • diplomy zo súťaží.

Ak žiadateľ navštevuje školu v zahraničí, nižšie stredné vzdelanie na Slovensku môže byť uznané na základe zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní

O uznaní dokladu o vzdelaní (vysvedčenie s doložkou) vydaným v inej krajine na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje na Slovensku.

O uznaní vysvedčení za prvý až ôsmy ročník základnej školy vydaných školou v inom štáte rozhoduje riaditeľ školy.

Kedy podať prihlášku

Termín podania prihlášok na strednú školu je 20. marca 2023. Žiak môže podať prihlášku len na dve stredné školy alebo dva rôzne odbory tej istej školy. V niektorých prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku. 

Žiadateľ vyplní prihlášku s presne stanovenou formou, ktorá obsahuje:

 • osobné údaje žiaka,
 • kontaktné údaje zákonných zástupcov,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • výsledky dosiahnuté na základnej škole,
 • výsledky súťaží,
 • údaje o strednej škole, na ktorú sa žiak hlási.

Prihlášku môže podať elektronicky alebo v listinnej podobe.

Termíny prijímacích skúšok

 • stredná škola s talentovými skúškami – 2. máj 2023 (druhý termín 11. mája)
 • stredná škola bez talentových skúšok – 4. máj 2023 (druhý termín 9. mája)

Viac informácií o termínoch prijímačiek pre školský rok 2023/2024 sa dozviete na stránke ministerstva školstva

Podmienky prijatia

Uchádzač nesmie byť žiakom inej strednej školy. Musí úspešne ukončiť vzdelávanie na základnej škole a absolvovať prijímacie skúšky.

Výsledky prijímacích pohovorov

Stredné školy musia zverejniť výsledky na svojich vývesných tabuliach najneskôr do troch pracovných dní odo dňa termínu prijímacej skúšky. Ak uchádzača neprijali v prvom kole, môže si podať prihlášku na strednú školu, ktorá robí druhé kolo.

Na koho sa obrátiť v prípade ďalších otázok

Podrobnejšie informácie o postupe prihlásenia sa na štúdium aj o samotnom štúdiu môže poskytnúť:

Často kladené otázky

Kto si môže podať prihlášku na strednú školu?

Na strednú školu si môžu podať prihlášku žiaci 5. ročníka, 8. ročníka, 9. ročníka a plnoleté osoby.

Kedy uchádzač nemôže byť prijatý?

Uchádzač nemôže byť prijatý na strednú školu, ak:

 • neposkytne potrebné doklady o predchádzajúcom vzdelaní,
 • nepodá prihlášku v stanovenom termíne,
 • nepodá prihlášku v presne stanovenej forme.

Dátum poslednej zmeny: 27. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 14. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
+421 2/59374111
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko