Ústredný portál verejnej správy

Uznávanie kvalifikácií s cieľom získania zamestnania na Slovensku

Vzdelanie a šport

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú občanov SR a iných štátov, ktorí nadobudli odbornú kvalifikáciu v zahraničí, a na Slovensku chcú vykonávať niektoré zo zákonom regulovaných povolaní. Ide napríklad o zdravotníkov, pedagógov, architektov, určité živnosti a pod.
 1. Pre koho sú informácie užitočné?
 2. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?
 3. Čo všetko čaká občana
 4. Aké otázky sú od občanov najčastejšie kladené v rámci tejto životnej situácie?
 5. Sankcie za nedodržanie pravidiel
 6. Kto pomôže občanovi, ak si nevie rady?

1. Pre koho sú informácie užitočné?

Informácie na tejto stránke majú pomôcť osobám so zahraničnou odbornou kvalifikáciou požiadať o jej uznanie, ktoré im umožní výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike. Pred podaním tohto typu žiadosti by mal preto žiadateľ vedieť, o aké regulované povolanie sa uchádza. Nejde totiž o všeobecné uznanie vzdelania alebo uznanie na pokračovanie v štúdiu, na ktoré sa vzťahuje osobitný proces, ale o umožnenie výkonu uvedeného regulovaného povolania v Slovenskej republike.

2. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?

Pred tým, než požiadate o profesijné uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie, pripravte si nasledovné:

Odborná kvalifikácia získaná v EÚ, EHS  a Švajčiarsku:

 • názov regulovaného povolania nájdete v databáze regulovaných povolaní,
 • kópia dokladu totožnosti,
 • kópie dokladov o vzdelaní (relevantné diplomy, vysvedčenia) - v niektorých prípadoch musí byť pravosť kópie overená v domovskom štáte alebo príslušný orgán môže trvať na predložení úradne overenej kópie, ak takéto overenie nie je možné,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (dodatok k diplomu, transkript),
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (napríklad kópia vysvedčenia, diplomu alebo uvedenie tejto informácie v žiadosti),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku - o možnostiach úhrady je žiadateľ informovaný pri alebo po podaní žiadosti.

Odborná kvalifikácia získaná mimo EÚ, EHS a Švajčiarska:

 • názov regulovaného povolania nájdete v databáze regulovaných povolaní,
 • kópia dokladu totožnosti,
 • úradne overené kópie dokladov o vzdelaní (relevantné diplomy, vysvedčenia),
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (dodatok k diplomu, transkript),
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (napríklad kópia vysvedčenia, diplomu alebo uvedenie tejto informácie v žiadosti)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku - o možnostiach úhrady je žiadateľ informovaný pri alebo po podaní žiadosti,
 • apostille alebo vyššie overenie predkladaných dokladov o vzdelaní,
 • potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie,
 • podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby).

Úradný preklad dokladov o vzdelaní, výpisov skúšok, či iných dokladov, môže orgán uznávania vyžadovať len v zákonom ustanovených prípadoch (napr. ak ide o doklad o vzdelaní zo štátu mimo EÚ, EHS a Švajčiarska). Pred tým, ako si necháte vyhotoviť úradný preklad od súdneho prekladateľa,  informujte sa u príslušného orgánu uznávania pre dané povolanie, ktorý nájdete v databáze regulovaných povolaní.

3. Čo všetko čaká občana?

Uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie je dvojstupňový proces:

 • Prvým krokom je uznanie dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania (vysokoškolský diplom, maturitné vysvedčenie, výučný list a pod. získaný vo formálnom vzdelávaní), vybavuje sa do dvoch mesiacov od podania kompletnej žiadosti, správny poplatok je 50 EUR.
 • Druhým krokom je uznanie odbornej kvalifikácie (posudzujú sa ďalšie podmienky, napríklad odborná prax, certifikát z neformálneho alebo celoživotného vzdelávania a pod.), vybavuje sa do jedného mesiaca od podania kompletnej žiadosti, správny poplatok je 50 EUR.

Príslušné orgány pre uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie je možné vyhľadať v databáze regulovaných povolaní.

V prípade väčšiny povolaní sa žiadatelia v prvom kroku obrátia na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (ďalej „ministerstvo školstva“), ktoré uzná zatiaľ len doklad o vzdelaní.

Služba ministerstva školstva na slovensko.sk: Uznávanie dokladu o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR.

Rozhodnutie ministerstva školstva o uznaní dokladu o vzdelaní je súčasťou procesu o uznanie odbornej kvalifikácie, nie jeho výsledkom. Pre umožnenie výkonu regulovaného povolania sa vyžaduje aj rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré vydáva iný príslušný orgán v SR. Tento orgán žiadateľ vyhľadá v zozname regulovaných povolaní a obráti sa naň so žiadosťou o uznanie odbornej kvalifikácie.

Pokiaľ sa na dané povolanie nevyžaduje doklad o vzdelaní, prvý krok je možné vynechať a žiadateľ sa obracia priamo na orgán zodpovedný za uznanie odbornej kvalifikácie. Príkladom sú niektoré viazané a remeselné živnosti, ktoré je možné vykonávať na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo praxe získanej v inom členskom štáte. Uchádzač sa v prípade týchto živností obracia so žiadosťou priamo na Ministerstvo vnútra SR, Odbor živnostenského podnikania.

Pokiaľ je za oba kroky (uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie) zodpovedný ten istý orgán, posúdia sa v jednom konaní do troch mesiacov, správny poplatok je 100 EUR. Týka sa to týchto povolaní:

 • architekti (z členských štátov EÚ, EHS a Švajčiarska); žiadateľ sa obracia v prvom kroku priamo na Slovenskú komoru architektov; odborná kvalifikácia z členských štátov sa uznáva automaticky
 • veterinárni lekári; žiadateľ sa obracia v prvom kroku priamo na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky, ak ide o výkon štátnej správy alebo Komoru veterinárnych lekárov, ak ide o súkromnú prax; odborná kvalifikácia z členských štátov sa uznáva automaticky
 • zdravotnícki pracovníci (z členských štátov EÚ, EHS a Švajčiarska), pedagógovia, vysokoškolskí pedagógovia, športoví odborníci; žiadateľ sa obracia na ministerstvo školstva, ktoré uzná doklad o vzdelaní aj odbornú kvalifikáciu jedným rozhodnutím;

Služba ministerstva školstva na slovensko.sk: Uznávanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR (vzťahuje sa na zdravotníckych pracovníkov, pedagógov, vysokoškolských pedagógov a športových odborníkov)

Odborná kvalifikácia v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka a v povolaniach architekt a veterinár nadobudnutá v inom členskom štáte sa uznáva automaticky. Automatické uznanie odbornej kvalifikácie z iného členského štátu znamená, že odborná príprava bola už skoordinovaná naprieč členskými štátmi a nevyžaduje sa jej porovnanie. Osobám, ktoré absolvovali odbornú prípravu v uvedených povolaniach v členských štátoch pred ich vstupom do EÚ bude uznaná na základe ich nadobudnutých práv.

Špecifickým prípadom sú tiež zdravotnícki pracovníci s odbornou kvalifikáciou z tretích krajín. Ministerstvo školstva im v prvom kroku uzná len doklad o vzdelaní. Následne je potrebné ešte úspešne absolvovať doplňujúcu skúšku v slovenskom jazyku na strednej alebo vysokej škole, ktorá preverí ich teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti. Termíny skúšok a ďalšie informácie zverejňuje ministerstvo školstva a žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky sa podáva na určenej škole, ktorá doplňujúcu skúšku organizuje. K žiadosti je o vykonanie doplňujúcej skúšky je potrebné pripojiť nasledovné doklady:

 • osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky,
 • osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní,
 • doklad o zaplatení poplatku za doplňujúcu skúšku.

Po vykonaní skúšky zašlú protokol o vykonaní doplňujúcej skúšky so žiadosťou o uznanie odbornej kvalifikácie na ministerstvo školstva, a bude im vydané rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie.

Uznanie zdravotníckych špecializácií je v kompetencii Ministerstva zdravotníctva v SR (ďalej „ministerstvo zdravotníctva“). Pokiaľ obidve boli získané v zahraničí, pred uznaním špecializácie je nutné uznať všeobecné zdravotnícke vzdelanie. Napríklad, pokiaľ žiadateľ nadobudol v zahraničí aj vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo a aj lekársku špecializáciu, najskôr ministerstvo školstva uzná odbornú kvalifikáciu na regulované povolanie lekár, až následne je možné na ministerstve zdravotníctva uznať špecializáciu.

Odborne spôsobilé osoby pre povolania farmaceut, sestra, fyzioterapeut, realitný agent a horský vodca z iných členských štátov okrempostupu uznávania odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike môžu využiť aj Európsky profesijný preukaz (elektronické potvrdenie, ktoré nahrádza konanie o uznaní odbornej kvalifikácie).

Európsky profesijný preukaz umožňuje výkon regulovaného povolania v inom členskom štáte EÚ. Ak sa však v hostiteľskom štáte uplatňujú registračné požiadavky alebo iné kontrolné postupy, pred začatím výkonu povolania, je potrebné ich splnenie. So žiadosťou o vydanie Európskeho profesijného preukazu v Slovenskej republike nie sú spojené žiadne správne poplatky.

Informácie o regulovaných povolaniach v iných členských štátoch a postupoch ich uznávania sú dostupné aj v Európskej databáze regulovaných povolaní.

4. Aké otázky sú vám od občanov najčastejšie kladené v rámci tejto životnej situácie?

Ukončil/-a som vzdelanie v zahraničí. Musím si ho nechať uznať ministerstvom školstva? / Kto a ako mi uzná môj zahraničný titul?

Je potrebné si ho nechať uznať len v prípade, že na Slovensku chcete vykonávať regulované povolanie alebo pokračovať v štúdiu. Ide o dva rozdielne procesy s inými požiadavkami na doklady, poplatkami aj príslušnými orgánmi. Uznávanie samotného akademického titulu neexistuje, avšak osoba, ktorej bol uznaný doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania alebo na pokračovanie v štúdiu, môže používať akademický titul a jeho skratku tak, ako jej boli priznané v inom členskom alebo treťom štáte.

Kde nájdem názov regulovaného povolania, číslo zákona, ktorý stanovuje jeho podmienky a príslušný orgán, na ktorý sa mám obrátiť?

databáze regulovaných povolaní, ktorú spravuje ministerstvo školstva. Už pred podaním žiadosti by ste však mali vedieť aspoň približný názov regulovaného povolania, o ktoré sa uchádzate, pretože tu ide o prístup k danému povolaniu, nie o uznanie vzdelania samotné.

Nenašiel/-la som svoje povolanie v zozname regulovaných povolaní. Ako si mám nechať uznať zahraničné vzdelanie? / Zamestnávateľ odo mňa vyžaduje uznanie zahraničného vzdelania, aj keď povolanie nie je regulované

Pokiaľ povolanie nie je regulované (nenachádza sa v zozname), nie je zákonná povinnosť nechať si naň uznať vzdelanie. Požiadať o uznanie je však možné vo všeobecnejšom procese o uznanie vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely.

Musím dať všetky dokumenty úradne preložiť?

Úradný preklad dokladov o vzdelaní, výpisov skúšok, či iných dokladov, môže orgán uznávania vyžadovať len v zákonom ustanovených prípadoch (napr. ak ide o doklad o vzdelaní zo štátu mimo EÚ, EHS a Švajčiarska). Pred tým, ako si necháte vyhotoviť úradný preklad od súdneho prekladateľa,  informujte sa u príslušného orgánu uznávania pre dané povolanie, ktorý nájdete v databáze regulovaných povolaní.

Na doklady z tretieho štátu sa vyžaduje aj vyššie overenie. Kto mi apostiluje alebo vyššie overí môj zahraničný diplom?

Apostille alebo vyššie overenie je overenie oprávnenia orgánu, ktorý listinu vydal, na jej vydanie. Overujú sa pečate a podpisy funkcionárov na listine. Zodpovedný je orgán štátu, v ktorom bol doklad vydaný. Tieto orgány nájdete napríklad na stránke Haagskeho dohovoru.

Počul/-a som, že SR má podpísané s niektorými štátmi zmluvy o vzájomnom uznávaní vzdelania. Musím si aj tak nechať uznať vzdelanie na výkon regulovaného povolania?

Uvedené zmluvy sa vzťahujú na uznávanie dokladu o vzdelaní na pokračovanie v štúdiu. Slovenská republika zatiaľ nemá so žiadnym štátom podpísanú zmluvu, ktorá by sa vzťahovala na regulované povolania.

5. Sankcie za nedodržanie pravidiel

Samotná odborná kvalifikácia nadobudnutá v inom štáte bez uznania neoprávňuje jej držiteľa na výkon príslušného regulovaného povolania na území SR. Regulované povolania môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa alebo životného prostredia. Sankcie určujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky.

V prípade, že podáte nekompletnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie, a budú chýbať zákonom stanovené podklady alebo informácie nevyhnutné k vybaveniu žiadosti, príslušný orgán Vás vyzve na ich doplnenie a preruší konanie. Ak ich následne nedodáte v stanovenej lehote, konanie sa zastaví bez nároku na vrátenie správneho poplatku.

6. Kto pomôže občanovi, ak si nevie rady?

Národným asistenčným centrom pre odborné kvalifikácie je Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

Stredisko môžete kontaktovať e-mailom na adrese sudv@minedu.sk, v čase kontaktných hodín telefonicky alebo osobne v sídle strediska, viac informácií, kontakty, formuláre žiadostí a často kladené otázky nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vysvetľujúce zákony:

Legislatíva SR
Legislatíva EU

Dátum poslednej zmeny: 17. 8. 2021
Dátum zverejnenia: 13. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
+421259374111, +4212 5937 4923
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko