Ústredný portál verejnej správy

Uznávanie vysokoškolského vzdelania

Vzdelanie a šport

Uznanie vysokoškolského štúdia občania využívajú v prípadoch, keď chcú v štúdiu pokračovať na ďalšom stupni, alebo sa ním chcú prezentovať v práci (len v prípade neregulovaných povolaní).


Zodpovedná osoba: príslušná vysoká škola s podobným odborom, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Doba vyplnenia žiadosti: individuálne

 1. Uznávanie časti štúdia v zahraničí
 2. Uznávanie ukončeného štúdia v zahraničí
 3. Obsah žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní

Uznávanie časti štúdia v zahraničí

Je potrebné sa obrátiť na vysokú školu v Slovenskej republike, na ktorej chcete pokračovať v štúdiu. Vysoká škola žiadosť posúdi podľa svojich interných predpisov a rozhodne, či umožní žiadateľovi pokračovať v štúdiu, započíta predmety a kredity a pod.

Uznávanie ukončeného štúdia v zahraničí

Štúdium si môžete dať uznať na:

 • príslušnej slovenskej vysokej škole, ktorá má porovnateľný študijný odbor,
 • Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak sa preukáže, že podobné štúdium na slovenských vysokých školách nie je,
 • Ministerstve obrany SR, ak ide o štúdium na vojenskej vysokej škole,
 • Ministerstve vnútra SR, ak ide o štúdium na policajnej vysokej škole.

Obsah žiadosti o uznanie štúdia

Štáty, s ktorými má SR podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu alebo štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

 • žiadosť (osobné údaje žiadateľa, názov školy, rok ukončenia
 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Bilaterálna dohoda je podpísaná s nasledovnými štátmi: Česká republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina.

O uznanie vzdelania získaného na uznaných školách v Českej republike nie je potrebné žiadať, na základe zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní sú rovnocenné automaticky. Výnimkou je len uznanie na výkon regulovaného povolania.

Ostatné štáty

 • žiadosť (osobné údaje žiadateľa, názov školy, rok ukončenia
 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva,
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Všetky doklady v cudzom jazyku, s výnimkou dokladov v českom a latinskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Žiadosť treba poslať alebo osobne doručiť na adresu:

Vysokej školy, ktorá ponúka rovnaký alebo príbuzný študijný odbor, ako je uvedený na doklade o vzdelaní.

Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 13. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko