Ústredný portál verejnej správy

Uznávanie vysokoškolského vzdelania

Uznanie vysokoškolského štúdia občania využívajú v prípadoch, keď chcú v štúdiu pokračovať na ďalšom stupni, alebo sa ním chcú prezentovať v práci (len v prípade neregulovaných povolaní).


Zodpovedná osoba: príslušná vysoká škola s podobným odborom, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Doba vyplnenia žiadosti: individuálne

 1. Uznávanie časti štúdia v zahraničí
 2. Uznávanie ukončeného štúdia v zahraničí

Uznávanie časti štúdia v zahraničí

Je potrebné sa obrátiť na vysokú školu v Slovenskej republike, na ktorej chcete pokračovať v štúdiu. Vysoká škola žiadosť posúdi podľa svojich interných predpisov a rozhodne, či umožní žiadateľovi pokračovať v štúdiu, započíta predmety a kredity a pod.

Uznávanie ukončeného štúdia v zahraničí

Ak ste študovali na českej vysokej škole

O uznanie vzdelania získaného na uznaných školách v Českej republike nie je potrebné žiadať, na základe zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní sú rovnocenné automaticky. Výnimkou je len uznanie na výkon regulovaného povolania.

Ak Vám postačuje uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania

Štúdium si môžete nechať uznať na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Táto možnosť momentálne existuje pre štáty, s ktorými má Slovenská republika podpísanú medzivládnu dohodu (Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko a Čína), alebo pre štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (zahŕňa dokopy 48 štátov).

Obsah žiadosti:

 • žiadosť (osobné údaje žiadateľa, názov školy, rok ukončenia)
 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Žiadosť treba poslať alebo osobne doručiť na adresu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ak potrebujete okrem uznania stupňa vzdelania aj uznanie rovnocennosti študijného odboru, alebo ste štúdium nadobudli v inom štáte

Štúdium si môžete dať uznať na:

 • príslušnej slovenskej vysokej škole, ktorá má porovnateľný študijný odbor,

 • Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak sa preukáže, že podobné štúdium na slovenských vysokých školách nie je,

 • Ministerstve obrany SR, ak ide o štúdium na vojenskej vysokej škole,

 • Ministerstve vnútra SR, ak ide o štúdium na policajnej vysokej škole.

Obsah žiadosti:

 • žiadosť (osobné údaje žiadateľa, názov školy, rok ukončenia)
 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva,
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Všetky doklady v cudzom jazyku, s výnimkou dokladov v českom a latinskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Žiadosť treba poslať alebo osobne doručiť na adresu vysokej školy, ktorá ponúka rovnaký alebo príbuzný študijný odbor, ako je uvedený na doklade o vzdelaní, Ministerstva vnútra SR (policajné vysoké školy) alebo Ministerstva obrany SR (vojenské vysoké školy).

Dátum poslednej zmeny: 18. 8. 2021
Dátum zverejnenia: 13. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko