Ústredný portál verejnej správy

Platba kartou - najčastejšie otázky a odpovede

 1. Akými spôsobmi môžem zaplatiť za elektronické služby spoplatnené správnym alebo súdnym poplatkom?
 2. Ktorý zo spôsobov platby sa odporúča?
 3. Môžem zaplatiť kartou za všetky elektronické služby?
 4. Akým spôsobom sa dozviem údaje potrebné na vykonanie úhrady?
 5. Ako mám postupovať, ak chcem uhradiť poplatok kartou?
 6. Kde nájdem doklad o zaplatení poplatku?
 7. Prečo sa mi nedarí zaplatiť poplatok kartou? Kde môže byť problém?

1. Akými spôsobmi môžem zaplatiť za elektronické služby spoplatnené správnym alebo súdnym poplatkom?

Najrýchlejším spôsobom úhrady poplatku je platba kartou priamo cez nový dizajn elektronickej schránky. Ďalej je na výber platba bankovým prevodom cez internet banking alebo Pay by square naskenovaním QR kódu, platba na kiosku cez mobilnú alebo webovú aplikáciu eKolok či platba poštovým poukazom. Viac o spôsoboch platby sa dozviete v nasledujúcom článku...

2. Ktorý zo spôsobov platby sa odporúča?

Uvedené spôsoby platby sa od seba navzájom líšia najmä ich časovou náročnosťou a požadovaným technologickým vybavením žiadateľa. Kým platbu bankovým prevodom systém spracuje do 72 hodín, platba kartou sa uskutoční okamžite, nie je potrebný prístup do internet bankingu alebo nainštalovaná mobilná aplikácia banky, špeciálny mobilný telefón a ani osobná návšteva pošty, a preto sa poplatok odporúča zaplatiť práve kartou.

3. Môžem zaplatiť kartou za všetky elektronické služby?

Momentálne je možné uhradiť kartou iba vybrané spoplatnené elektronické služby Generálnej Prokuratúry SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva spravodlivosti SR a poplatok za žiadosť o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie.

Zoznam vybraných elektronických služieb generálnej prokuratúry:

 • Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov, viac...

Zoznam vybraných elektronických služieb ministerstva vnútra:

 • Získanie potvrdenia o trvalom pobyte, viac... 
 • Získanie potvrdenia o ohlásení "trvalého" pobytu v zahraničí, viac... 
 • Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte, viac...
 • Získanie potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí, viac... 
 • Podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom, viac...
 • Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu, viac...
 • Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe, viac...
 • Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom, viac...
 • Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu, viac...
 • Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú), viac...
 • Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny, viac...
 • Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia), viac...
 • Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov, viac...
 • Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení, viac...
 • Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla, viac...
 • Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu, viac...
 • Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla, viac...
 • Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla, viac...
 • Žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva, viac...
 • Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie, viac...
 • Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla, viac...
 • Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla, viac...
 • Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie, viac...
 • Podanie žiadosti o nahliadnutie do matriky, viac...
 • Podanie žiadosti o poskytnutie správnej informácie, viac...
 • Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba, viac...
 • Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba, viac...
 • Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti, viac...
 • Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra, viac...
 • Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané, viac...
 • Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov - Fyzická osoba tuzemská, viac...
 • Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov - Fyzická osoba zahraničná, viac...
 • Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov - Právnická osoba tuzemská, viac...
 • Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov - Právnická osoba zahraničná, viac...
Zoznam vybraných elektronických služieb ministerstva dopravy a výstavby:
Zoznam vybraných elektronických služieb ministerstva spravodlivosti:

4. Akým spôsobom sa dozviem údaje potrebné na vykonanie úhrady?

Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej elektronickej službe dochádza k jeho spracovaniu, ktoré môže trvať niekoľko hodín. Následne sa vám do elektronickej schránky doručí správa s názvom „Príkaz na úhradu“, v ktorej sú všetky potrebné informácie k zaplateniu poplatku (lehota na zaplatenie, suma, číslo účtu v tvare IBAN, variabilný symbol a podobne).

5. Ako mám postupovať, ak chcem uhradiť poplatok kartou?

Priamo v elektronickej schránke v príslušnom príkaze na úhradu nájdete zelené tlačidlo „Zaplatiť“, následne si vyberiete možnosť platby kartou a kliknete na „Zaplatiť kartou“, čím sa dostanete do virtuálneho kiosku. Vyplníte meno vlastníka karty, číslo platobnej karty, dátum expirácie, CVC2 kód a prejdete na „Potvrdiť platbu“. Platba kartou sa spracuje okamžite. Po zaplatení dostanete do elektronickej schránky správu s potvrdením úhrady. Bližší popis jednotlivých krokov nájdete v inštruktážnom videonávode...

 

Príkaz na úhradu

Obrázok - Tlačidlo „Zaplatiť" v Príkaze na úhradu

 

6. Kde nájdem doklad o zaplatení poplatku?

Po zaplatení poplatku sa do elektronickej schránky doručí správa s názvom „Informácia o úhrade“, v ktorej sa nachádza tlačidlo „Uložiť účtovný doklad“ umožňujúce stiahnutie a následné vytlačenie dokladu o zaplatení.

 

Účtovný doklad

Obrázok - Uložiť účtovný doklad

 

7. Prečo sa mi nedarí zaplatiť poplatok kartou? Kde môže byť problém?

Ak ste kartou cez internet ešte neplatili, je možné, že máte z dôvodu bezpečnosti zablokované MO/TO platby (z ang. Mail Order/Telephone Order). Ak kartou platíte cez internet pravidelne a aj tak sa vám nedarí zaplatiť, je možné, že ste prekročili nastavený denný, prípadne mesačný limit. Požadovaný limit pre vybraný typ platby a kartu je preto nutné najskôr nastaviť vo vašom internetovom bankovníctve.

V prípade akýchkoľvek ďalších problémov sa môžete obrátiť na operátorov Ústredného kontaktného centra, ktorí sú vám k dispozícií na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 počas pracovných dní, v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 h a v stredu od 8.00 do 21.00 h. Mimo uvedených časov, počas  štátnych sviatkov alebo v dňoch pracovného pokoja je možné nahlásiť problém cez kontaktný formulár. Na preverenie problému je nevyhnutné uviesť číslo podania, prípadne variabilný symbol príkazu na úradu alebo znenie chybovej hlášky.

 

Zodpovednosť za obsah: Redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 28. 1. 2021
Dátum zverejnenia: 25. 1. 2018