Ústredný portál verejnej správy

Žiadosti o úradné výpisy

Občan a štát

Občania môžu prostredníctvom elektronických služieb požiadať o rôzne potvrdenia a výpisy z matričných kníh (duplikát rodného, sobášneho alebo úmrtného listu). Úradné výpisy (rodný list, sobášny list a úmrtný list) sú rovnako ako potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík - verejné listiny.

 

Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia e-formulára: do 30 min.

Návody
FAQ
Platba kartou

Úradný výpis obsahuje údaje o skutočnostiach zapísaných v matrike, ktoré sa týkajú zapísanej osoby, podľa stavu v deň jeho vyhotovenia. Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje potrebné na uplatnenie nárokov fyzickej osoby, ktorej sa zápis v matrike týka.
Elektronických služieb prostredníctvom ktorých je možné požiadať o úradné výpisy:
ikona vykricnik

Upozornenie

V konaní pred orgánom verejnej moci, ktorého rozhodnutie je podkladom na zápis do matriky, zmenu zápisu v matrike alebo zrušenie zápisu v matrike, možno použiť úradný výpis, ktorý nie je starší ako tri mesiace.

Toto ustanovenie zaviedla novela zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, účinná od 1. októbra 2015.

Je to najmä z dôvodu, že v praxi často dochádzalo k situáciám, keď napríklad pred súdom osoba predložila starší doklad, v ktorom sa uvedené údaje nezhodovali s údajmi v matrike (keď sa napr. medzičasom konalo rozvodové konanie, zmena priezviska a iné). Rozhodnutia orgánov preto vychádzali z nesprávnych osobných údajov účastníkov konania.

Platba kartou

Úhradu poplatku za uvedené služby možno po novom vykonať už aj online, a to viacerými spôsobmi, o ktorých sa dozviete viac v nasledujúcom článku...

Najrýchlejším spôsobom je platba kartou, ktorá sa dá použiť len v novom dizajne schránok.

Po tom, ako odošlete elektronickú žiadosť, je táto žiadosť overená (môže trvať niekoľko hodín) a následne je vám do schránky doručený „Príkaz na úhradu“. Po úspešnom spracovaní úhrady sa vám zobrazí informácia o zrealizovaní platby. Neskôr vám príde správa s informáciou o úhrade. Viac informácií o priebehu platby sa dozviete v inštruktážnom videonávode.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Dátum poslednej zmeny: 25. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko