Ústredný portál verejnej správy

Zriadenie schránky zahraničnej osoby

Občan a štát

Elektronická schránka sa zriadi subjektu medzinárodného práva, právnickej osobe, ktorá nemá sídlo na území SR, alebo fyzickej osobe, ktorá nie je štátnym občanom SR a nemá miesto podnikania v SR, na základe žiadosti, ktorú zverejňuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na ústrednom portáli a to do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie ústredného portálu a musí byť autorizovaná žiadateľom. Žiadosť je možné podať aj v listinnej podobe na adresu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II. 821 01 Bratislava) s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Elektronická schránka sa zriaďuje každému žiadateľovi bezodplatne.

ikona vykricnik

Upozornenie

Do elektronickej schránky sa dostanete cez funkciu "Prihlásiť sa na portál", ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

Ku každej schránke má jej majiteľ informácie a údaje o:

  • identifikátore elektronickej schránky,
  • identifikátore osoby/majiteľa schránky,
  • dátume a čase zriadenia, aktivácie, deaktivácie a zrušenia schránky,
  • dátume a čase každého prístupu do schránky,
  • dátume a čase zmeny oprávnení k schránke,
  • dátume a čase odoslania a prijatia elektronickej správy spolu s uvedením identifikátora osoby, ktorá sa do schránky prihlásila alebo správu odoslala,
  • osobe, ktorá je alebo bola, okrem majiteľa schránky, oprávnená disponovať so schránkou spolu s rozsahom oprávnení.

Súvisiace tlačivá:

Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky subjektu medzinárodného práva

Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR 

Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky právnickej osoby, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky 

Súvisiace dokumenty:

Používateľská príručka k elektronickej schránke [.pdf, 1967 kB]

Dátum poslednej zmeny: 28. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko