Ústredný portál verejnej správy

Prokuratúra

Občan a štát

Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Postavenie prokuratúry

Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom. V rámci tejto hierarchicky usporiadanej sústavy štátnych orgánov pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti.

Organizačná štruktúra prokuratúry Slovenskej republiky

Prokuratúru tvoria tieto štátne orgány:

- Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ústredný štátny orgán a najvyšším orgán prokuratúry nadriadený
  ostatným orgánom prokuratúry, sídli v Bratislave, na jej čele stojí generálny prokurátor)
- Krajské prokuratúry (nadriadené okresným prokuratúram vo svojom územnom obvode)
- Okresné prokuratúry

Sídla a územné obvody krajských a okresných prokuratúr sa zhodujú so sídlami a územnými obvodmi príslušných súdov.

Pôsobnosť prokuratúry

Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.
Je povinná vo verejnom záujme vykonávať opatrenia:

  • na predchádzanie porušovania zákonnosti,
  • na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti,
  • na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie.

Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Ústava SR neobmedzuje pôsobnosť prokuratúry len na presadzovanie záujmov štátu, či na pôsobnosť v trestnej oblasti. Na druhej strane jej však nedáva mocenské oprávnenia. Prokurátor nemá oprávnenie zasahovať do základných ľudských práv a slobôd, tzn. že nerozhoduje o:

  • vzatí do väzby,
  • porušení tajomstva prepravovaných správ,
  • vykonaní domovej prehliadky,
  • inom narušení domovej slobody.

Viac o pôsobnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, generálneho prokurátora Slovenskej republiky a prokurátora nájdete na stránkach Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Dátum poslednej zmeny: 21. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 6. 7. 2015

Lokalita

  • Slovensko