Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Príjmy z kapitálového majetku

Financie a hospodárstvo

Príjmy z kapitálového majetku sa nezahŕňajú do základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 4 zákona o dani z príjmov, ale zdaňujú sa samostatne ako súčasť osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov.

Príjmy z kapitálového majetku  sa nezahŕňajú do základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 4 zákona o dani z príjmov, ale zdaňujú sa samostatne ako súčasť osobitného základu dane z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov.

Sadzba dane z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 zákona o dani z príjmov v súlade s ustanovením § 15 písm. a) druhým bodom zákona o dani z príjmov je 19 %.     

Príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 až 3 zákona o dani z príjmov, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do osobitného základu dane v rovnakom  pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom pomere sa zahŕňajú do osobitného základu dane výdavky, o ktoré je podľa § 7 ods. 2,3,5,7 a 8 zákona možné znížiť príjmy zahrnované do osobitného základu dane podľa § 7 zákona o dani z príjmov. 

Ustanovenie § 7 zákona o dani z príjmov vymedzuje príjmy z kapitálového majetku. Príjmami z kapitálového majetku, ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) sú: 

- úroky a ostatné výnosy z cenných papierov [§ 7 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov],

- úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov [§ 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov],

- úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností,  [§ 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov],

- dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu [§ 7 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov],

- plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia [§ 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov],

- výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja [§ 7 ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov],

- príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) [§ 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov],

- výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok [§ 7 ods. 1 písm. h) zákona],

- výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní (§ 7 ods. 2 zákona o dani z príjmov),

- príjem vo výške rozdielu medzi menovitou hodnotou dlhopisov alebo pokladničných poukážok a ich nižšou obstarávacou cenou u majiteľa pri ich splatnosti (§ 7 ods. 3 zákona o dani z príjmov). 

Pri príjmoch z kapitálového majetku plynúcich zo zdrojov na území SR sa vo väčšine prípadov daň vyberá zrážkou  podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Za vyberanie a platenie dane zrážkou z týchto príjmov je správcovi dane zodpovedný ich platiteľ, teda daňovník (inštitúcia), ktorá tieto príjmy vypláca alebo pripisuje v prospech daňovníka. 

Príjmy z kapitálového majetku, z ktorých sa daň vyberá zrážkou 

Pri príjmoch uvedených v § 7 ods. 1 písm. a), b), d), e) a g), ktoré plynú daňovníkovi zo zdrojov na území SR sa daň vyberá zrážkou dane podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Ak tieto príjmy plynú daňovníkovi zo zdrojov v zahraničí, zahŕňa ich do osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 zákona o dani z príjmov. Daňovú povinnosť z týchto príjmov daňovník vyrovná  osobne podaním daňového priznania. Vzhľadom na to, že sa tieto príjmy od 1.1.2016  zdaňujú ako súčasť osobitného základu dane podľa § 7 zákona o dani z príjmov,  zdaňujú sa sadzbou dane vo výške 19 %. 

  • Príjmy z kapitálového majetku, pri ktorých je daňová povinnosť splnená riadnym vykonaním zrážky dane

Daňová povinnosť daňovníka sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ak daňovníkovi plynú zo zdrojov na území SR nasledovné príjmy z kapitálového majetku: 

- úroky a ostatné výnosy z cenných papierov [§ 7 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov]

-  úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu (okrem úrokov z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti)  [§ 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov]

- dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu [§ 7 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov]

- plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia [§ 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov]

- výnosy z dlhopisov  a pokladničných poukážok (iných ako štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok [§7 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov] 

Pri týchto príjmoch sa daňová povinnosť daňovníka považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak. Daň vybranú zrážkou z týchto príjmov nie je možné považovať za preddavok na daň a odpočítať ju od dane vypočítanej v podanom daňovom priznaní.

Príjem, pre ktorý je ustanovené, že sa daň vybraná zrážkou podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov považuje za splnenie daňovej povinnosti, sa do osobitného základu dane nezahŕňa a daňovník tieto príjmy v daňovom priznaní neuvádzanezdaňuje ich. 

  • Príjmy z vyplatenia (vrátenia) podielových listov

Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) [§ 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov], ktoré plynú zo zdroja na území SR sa zdaňujú zrážkovou daňou [§ 43 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov], pričom daňovník môže 

- využiť postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov a považovať zrazenú daň za preddavok a v tom prípade bude príjem z podielových listov zahŕňať do osobitného základu dane  podľa § 7 zákona o dani z príjmov v podávanom daňovom priznaní, alebo

považovať  daňovú povinnosť z tohto príjmu  za splnenú  riadnym vykonaním zrážky dane  podľa § 43 ods. 6 zákona a takýto príjem nebude súčasťou osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 zákona (daňovník ho v daňovom priznaní už neuvádza). 

Podľa § 7 ods. 6 zákona o dani z príjmov, ak daňovník využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov ako preddavok na daň, do osobitného základu dane podľa § 7 zákona o dani z príjmov sa zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) prevyšuje úhrn vkladov podielnika. Za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov z vyplatených (vrátených) podielových listov, na rozdiel sa neprihliada. 

Ak príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) plynú zo zahraničia,  zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 zákona o dani z príjmov (§ 7 ods. 3 zákona o dani z príjmov) a daňovník z týchto príjmov daňovú povinnosť vysporiada osobne prostredníctvom podaného daňového priznania  (ak mu povinnosť podať daňové priznanie vznikne podľa § 32 zákona o dani z príjmov). Vzhľadom na to, že tieto príjmy sa zdaňujú ako súčasť osobitného základu dane podľa § 7 zákona o dani z príjmov,  zdaňujú sa sadzbou dane vo výške 19 %. 

Príjmy z kapitálového majetku, ktoré sa zahŕňajú do osobitného základu dane   

Príjmy z kapitálového majetku, ktoré sa zahŕňajú do osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 zákona o dani z príjmov sú: 

- úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek [§ 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov],

- výnosy zo zmeniek [§ 7 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov],

- výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok [§ 7 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov],

- výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní (§ 7 ods. 2 zákona o dani z príjmov),

- príjem vo výške rozdielu medzi menovitou hodnotou dlhopisov alebo pokladničných poukážok a ich nižšou obstarávacou cenou u majiteľa pri ich splatnosti (§ 7 ods. 3 zákona o dani z príjmov). 

Daňovú povinnosť z týchto príjmov daňovník vyrovná osobne podaním daňového priznania a to bez ohľadu na to či plynú zo zdroja na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí (ak mu povinnosť podať daňové priznanie vznikne podľa § 32 zákona o dani z príjmov).  Daňovník zdaňuje pri týchto príjmoch hrubý príjem neznížený o výdavky okrem výdavkov na povinne platené poistné z týchto príjmov.

Dátum poslednej zmeny: 1. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko