Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Dane

Financie a hospodárstvo

Daň je povinná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú daňovníci štátu v určenej výške a v stanovených lehotách. Aktualizácia agend spadajúcich pod sekciu „Dane“ prebehne vo februári 2018 podľa znenia platného od 1. 1. 2018.

V Slovenskej republike je problematika daní upravovaná samostatnými právnymi normami, ktoré sú ďalej dopĺňané nariadeniami vlády Slovenskej republiky, vyhláškami a opatreniami Ministerstva financií SR, pričom nadväzujú na ďalšie právne normy. Zákony, nariadenia, vyhlášky a opatrenia sú zverejňované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. V právnych vzťahoch sú rozhodujúce znenia ustanovení právnych predpisov tak, ako sú vytlačené v Zbierke zákonov SR. Z hľadiska praxe sa dane členia na priame a nepriame.

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 18. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko