Ústredný portál verejnej správy

Elektronické doručovanie do schránky

Občan a štát

Elektronická schránka aktivovaná na doručovanie je miestom na elektronické doručovanie elektronického podania a elektronického úradného dokumentu.

Doručovanie "do vlastných rúk"

Doručením "do vlastných rúk" sa sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany prijímateľa a to formou doručenky. Doručenku je prijímateľ povinný potvrdiť pri preberaní doručovaného elektronického dokumentu, vždy pred jeho sprístupnením. Prijímateľ potvrdzuje elektronickú doručenku prostredníctvom funkcie určenej na tento účel. Doručenka je následne odoslaná odosielateľovi.

Doručenka obsahuje údaje o:

  • dni a čase, kedy nastalo elektronické doručenie,
  • identifikátore osoby prijímateľa a odosielateľa,
  • elektronickej správe a elektronických dokumentoch, ktoré sa elektronicky doručujú.
Do vlastných rúk sa elektronicky doručujú elektronické dokumenty, ktoré sú z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú do vlastných rúk.

Uloženie elektronickej správy do schránky

Uložením elektronickej správy do schránky sa rozumie okamih, kedy je správa objektívne sprístupnená v schránke adresáta (prijímateľa). Ak sa elektronicky nedoručuje právnickej osobe do vlastných rúk, elektronická správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po jej uložení do schránky. V prípade, že sa doručuje do vlastných rúk, správa sa považuje za doručenú ak právnická osoba:

  • potvrdí doručenku a to v deň a v čase, ktorý je v nej uvedený alebo
  • márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia správy do schránky (v prípade, že ide o doručenie do vlastných rúk s fikciou doručenia),
  • podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel.

V prípade, že sa doručuje do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie správy prostredníctvom doručenky, aby mu bol sprístupnený obsah elektronickej správy. 

Súvisiace:

Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko