Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Miestna príslušnosť súdov

Občan a štát

Miestna príslušnosť určuje, ktorý súd v rámci určitého územného obvodu je oprávnený vec prejednať. Miestnu príslušnosť súdov určuje Civilný sporový poriadok

Konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia. Ak je miestne príslušných niekoľko súdov, môže sa konať na ktoromkoľvek z nich.

Na konanie v civilných veciach je príslušný všeobecný súd strany/účastníka, proti ktorej/ému návrh smeruje (žalovaný), ak nie je ustanovené inak (pozri nižšie).

Všeobecný súd

Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.

Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v ktorého obvode má právnická osoba adresu sídla.

Všeobecným súdom zahraničnej právnickej osoby je súd, v ktorého obvode je v Slovenskej republike umiestnená organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby.

Všeobecným súdom štátu je súd, v obvode ktorého nastala skutočnosť, ktorá zakladá uplatnené právo.

Osobitná miestna príslušnosť

Miestna príslušnosť daná na výber

Popri všeobecnom súde žalovaného je na konanie miestne príslušný aj súd, v ktorého obvode:

 • má žalovaný miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy,
 • nastala skutočnosť, ktorá zakladá právo na náhradu škody,
 • je umiestnená organizačná zložka právnickej osoby, ktorá je žalovaným, ak sa spor týka tejto zložky,
 • má adresu trvalého pobytu žalobca, ktorý je spotrebiteľom, ak ide o spotrebiteľský spor alebo o konanie v sporoch týkajúcich sa spotrebiteľského rozhodcovského konania,
 • má adresu trvalého pobytu, adresu sídla, alebo ak ide o zahraničnú právnickú osobu organizačnú zložku žalobca, ak ide o antidiskriminačný spor.

Výlučná miestna príslušnosť

V zákonom stanovených prípadoch sa návrh nepodáva na všeobecnom súde žalovaného, ale namiesto neho sa návrh uplatňuje na súde, o ktorom tak ustanovuje zákon. Ide o tieto prípady:

 • ak sa spor týka vecného práva k nehnuteľnosti – návrh sa podáva na súde, v obvode ktorého obvode je nehnuteľnosť,
 • ak ide o spor v súvislosti s konaním o dedičstve - návrh sa podáva na súde, v obvode ktorého prebieha konanie o dedičstve,
 • ak ide o spor vyvolaný osobitnou povahou exekučného konania, návrh sa podáva na súde, na ktorom prebieha predmetné exekučné konanie,
 • ak ide o spor vyvolaný osobitnou povahou konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, návrh sa podáva na súde, na ktorom predmetné konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie prebieha (okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),
 • ak ide o konanie v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania okrem spotrebiteľského rozhodcovského konania, návrh sa podáva na súde, v obvode ktorého sa nachádza miesto rozhodcovského konania; ak sa miesto rozhodcovského konania nenachádza na území Slovenskej republiky, na konanie je príslušný súd, v ktorého obvode má žalovaný adresu trvalého pobytu, adresu sídla alebo organizačnú zložku, ak ide o zahraničnú právnickú osobu; ak žalovaný nemá v Slovenskej republike adresu trvalého pobytu, adresu sídla alebo organizačnú zložku, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, na konanie je príslušný súd, v ktorého obvode má žalobca adresu trvalého pobytu, adresu sídla alebo organizačnú zložku, ak ide o zahraničnú právnickú osobu.

Na vydanie, zmenu a zrušenie osvedčení podľa osobitného predpisu súvisiaceho so súdnym rozhodnutím alebo so zmierom je príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutie alebo súd, na ktorom bol schválený alebo uzavretý zmier. Na vydanie, zmenu a zrušenie osvedčení podľa osobitného predpisu súvisiaceho s verejnou listinou je príslušný krajský súd, ktorý je príslušný na vyššie overovanie listín podľa osobitného predpisu.

Na vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o ochrannom opatrení podľa osobitného predpisu a poskytnutie informácie o orgánoch dožiadaného členského štátu Európskej únie podľa osobitného predpisu je príslušný súd, ktorý v záujme ochrany telesnej integrity alebo duševnej integrity osoby nariadil neodkladné opatrenie alebo rozhodol o obmedzení výkonu práv osoby.

Súd skúma miestnu príslušnosť iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí; výlučnú miestnu príslušnosť skúma aj bez námietky na začiatku konania.

Ak súd po uplatnenej námietke žalovaného zistí, že nie je miestne príslušný, bezodkladne postúpi spor príslušnému súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom žalobcu. Žalovaného upovedomí len vtedy, ak mu už bola žaloba doručená. Ak súd, ktorému bol spor postúpený, s postúpením nesúhlasí, bezodkladne predloží súdny spis bez rozhodnutia spoločne nadriadenému súdu na rozhodnutie o príslušnosti; ak ide o spor o miestnu príslušnosť, predloží súdny spis svojmu nadriadenému súdu. Týmto rozhodnutím sú súdy viazané. Právne účinky spojené s podaním žaloby alebo iného podania zostávajú pri postúpení sporu zachované.

Praktická rada: Zistiť územnú príslušnosť obcí a miest k jednotlivým súdom vám pomôže príslušná stránka Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá však nezohľadňuje všetky špecifiká danej problematiky, preto ju odporúčame použiť len orientačne. Pre jej zobrazenie kliknite na tento odkaz: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Sudy/SudPrislusnost.aspx.

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

 • Slovensko