Ústredný portál verejnej správy

Zriadenie elektronickej schránky fyzickej osoby

Občan a štát

Elektronická schránka sa zriadi fyzickej osobe, ktorá je občanom Slovenskej republiky, v deň keď dosiahne 18. rok veku.

Elektronická schránka sa občanovi SR zriadi automaticky v deň dosiahnutia 18. roku života. Schránka sa zriaďuje každému občanovi bezodplatne a bez potreby o ňu žiadať. Do schránky sa prihlásite na titulnej stránke portálu slovensko.sk cez funkciu "Prihlásiť sa na portál" v pravom hornom rohu obrazovky. 

Schránku je možné zriadiť aj občanovi mladšiemu ako 18 rokov. Prostredníctvom elektronickej služby na portáli slovensko.sk môže občan požiadať o jej zriadenie. Žiadosť môže byť zaslaná aj listinne. Žiadosť podpisujú obaja rodičia alebo iný zákonný zástupca (opatrovník, poručník a pod.), ktorý k žiadosti prikladá dokument preukazujúci oprávnenie zastupovať maloletého pri právnych úkonoch.

Pred samotným prihlásením je potrebné, aby ste mali:

Ku každej schránke sú vedené tieto údaje:

  • identifikátor elektronickej schránky,
  • údaje o majiteľovi schránky (v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo),
  • dátum a čas zriadenia, aktivácie, deaktivácie a zrušenia schránky,
  • dátum a čas každého prístupu do schránky,
  • dátum a čas zmeny oprávnení k schránke,
  • dátum a čas odoslania a prijatia elektronickej správy spolu s uvedením identifikátora osoby, ktorá sa do schránky prihlásila alebo správu odoslala,
  • údaje o osobe, ktorá je alebo bola, okrem majiteľa schránky oprávnená, disponovať so schránkou spolu s rozsahom jej oprávnenia.
Každý, komu bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom. Elektronická schránka nie je predmetom vlastníckeho práva a majiteľ elektronickej schránky je oprávnený disponovať s ňou len spôsobom ustanoveným zákonom o e-Governmente.

Dátum poslednej zmeny: 26. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko