Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR, Odbor živnostenského podnikania

Elektronické ohlásenie živnosti

Podnikanie

Ohlásiť živnosť je možné aj elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy.

Ohlásiť živnosť elektronicky na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) môžete už aj s Vašim novým občianskym preukazom s elektronickým čipom (tzv. eID), ktorý má aktivovaný certifikát pre tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),a to prostredníctvom Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto.

Fyzická osoba k ohláseniu živnosti priloží v elektronickej podobe dobre čitateľné (naskenované) nasledovné doklady:

 • výpis z registra trestov, ak fyzická osoba (podnikateľ) nie je občanom SR (pri zahraničnej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby), pre slovenskú fyzickú osobu zabezpečí výpis z registra trestov bezplatne JKM,
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť fyzickej osoby (podnikateľa) alebo jej zodpovedného zástupcu (ak podnikateľ sám nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti), v prípade, ak ohlasuje remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.),
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (ak ho podnikateľ ustanovuje),
 • doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (len v prípade ak, adresa miesta podnikania fyzickej osoby je odlišná od miesta bydliska), zahraničná fyzická osoba uvedie oprávnenie užívať nehnuteľnosť miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • (ak sa vzťahuje) splnomocnenie na zastupovanie fyzickej osobyv konaní pred JKM.

Pozn.: Vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2,  8 ods. 1, 2 a 5 živnostenského zákona, ktoré sa vyžaduje spolu s ohlásením živnosti (o tom, že žiadny osobitný zákon neobmedzuje alebo nevylučuje podnikateľovi prevádzkovanie živnosti, že na jeho majetok nebol ukončený konkurz a ani nebol návrh na konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, že mu súdom alebo správnym orgánom nebol uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti) je súčasťou elektronického formulára.

Všetky prílohy musia byť podpísané KEP-om žiadateľa a dobre čitateľné. Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie musí byť podpísaný zodpovedným zástupcom buď vlastnoručne alebo jeho KEP-om. 

JKM spolu s ohlásením živnosti prihlási podnikateľa - fyzickú osobu:
- do zdravotnej poisťovne
- u správcu dane
- do obchodného registra (ak sa vyžaduje)
a pridelí podnikateľovi IČO. 

Právnická osoba k ohláseniu živnosti priloží v elektronickej podobe dobre čitateľné (naskenované) nasledovné doklady:

 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu, v prípade, ak ohlasuje remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.)
 • výpis z registra trestov  osôb, ktoré nie  sú občanmi SR (pri právnickej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať fyzická osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený; pri zahraničnej právnickej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať vedúci podniku zahraničnej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby), pre slovenskú fyzickú osobu zebezpečí výpis z registra trestov bezplatne JKM,
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako sídlo spoločnosti (nepreukazuje sa pri právnických osobách, ktoré sa zapisujú do obchodného registra nakoľko právnická osoba preukáže právny titul k užívaniu sídla v konaní pred obchodným registrom), u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby),
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (zodpovedný zástupca musí byť ustanovený do funkcie, ak právnická osoba ohlasuje remeselné alebo viazané živnosti)
 • doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená (pokiaľ je náležitosťou právneho úkonu úradne osvedčený vlastnoručný podpis, je možné ho v elektronickej komunikácii nahradiť kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa a pripojením časovej pečiatky),
 • splnomocnenie na zastupovanie právnickej osoby v konaní pred JKM.

Pozn.: Vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2,  8 ods. 1, 2 a 5 živnostenského zákona, ktoré sa vyžaduje spolu s ohlásením živnosti (o tom, že žiadny osobitný zákon neobmedzuje alebo nevylučuje podnikateľovi prevádzkovanie živnosti, že na jeho majetok nebol ukončený konkurz a ani nebol návrh na konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, že mu súdom alebo správnym orgánom nebol uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti) je súčasťou elektronického formulára.

Všetky prílohy musia byť podpísané KEP-om žiadateľa a dobre čitateľné. Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie musí byť podpísaný zodpovedným zástupcom buď vlastnoručne alebo jeho KEP-om. 

JKM môže právnickú osobu spolu s ohlásením živnosti (žiadosťou o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení) prihlásiť:
- u správcu dane
- do obchodného registra
a pridelí podnikateľovi IČO.

Minimálne systémové požiadavky na klienta na používanie elektronických služieb:

• Operačný systém Windows XP. Tento operačný systém už nemá zabezpečenú podporu, možnosť výskytu problémov sa preto nedá vylúčiť.

• Web prehliadač MS Internet Explorer verzia 6.0 - pre služby vyžadujúce podpísanie formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom (pre ostatné je možné využiť aj iné internetové prehliadače).

Odporúčaná konfigurácia klienta pre používanie elektronických služieb:

• Operačný systém Windows 7 a novší

• Web prehliadač Internet Explorer verzia 9.0 alebo vyššia

Pri nedodržaní odporučených systémových požiadaviek nie je garantované bezproblémové spracovanie rozsiahlejších podaní (môže dôjsť k výraznému spomaleniu práce s aplikáciou).

Úhrada správneho poplatku 

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá elektronicky ohlasuje živnosť (žiada o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení) spolu s ohlásením živnosti uhradí správny poplatok vo výške 7,50 € za každú ohlasovanú remeselnú alebo viazanú živnosť (elektronické ohlásenie voľných živností je bezplatné). Správny poplatok je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi: kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne, v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke (ide o najrýchlejší spôsob úhrady správneho poplatku v rámci elektronickej komunikácie). 

JKM komunikuje so žiadateľom počas celého procesu prostredníctvom elektronických správ, ktoré chodia do elektronickej schránky žiadateľa na ÚPVS. 

Zápis do Obchodného registra SR 

Od 1. júna 2010 môže právnická osoba a fyzická osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra podať návrh na zápis do tohto registra prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. Návrh na zápis do obchodného registra spolu s povinnými prílohami je možné podať aj elektronicky.

Súdny poplatok za návrh na zápis do obchodného registra podaného elektronicky cez JKM je od 1. januára 2014 znížený na polovicu.

JKM k návrhu na zápis do Obchodného registra pripojí IČO fyzickej alebo právnickej osoby a doložku osvedčujúcu zaplatenie príslušného poplatku, ktorý navrhovateľ zaplatí pri podávaní návrhu na zápis prostredníctvom JKM.

Vydanie živnostenského oprávnenia 

Miestne príslušné JKM vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy je ohlásenie kompletné (k ohláseniu sú priložené všetky požadované prílohy, výpis z registra trestov a je uhradený správny poplatok). Živnostenské oprávnenie sa vydáva v elektronickej forme (JKM ho zašle do elektronickej schránky žiadateľa) a v papierovej forme (toto osvedčenie je možné vyzdvihnúť si primo na JKM alebo ho JKM zašle poštou na adresu žiadateľa).

Vedeli ste?

Spracovanie svojho elektronického podania môžete urýchliť ak:

 • vyplníte všetky povinné políčka vo formulári,
 • uvediete správne a aktuálne údaje (napr. skontrolujete si, či údaje uvedené na zakladateľských listinách akými je sídlo,
 • predmety podnikania, či bydlisko konateľov súhlasia s tými, ktoré uvádzate v elektronickom formulári, ktorý vypisujete na portáli ÚPVS),
 • priložíte všetky potrebné prílohy, 
 • priložíte len dobre čitateľné prílohy podpísané Vašim KEP-om,
 • svoj úradne osvedčený podpis (ak sa vyžaduje) nahradíte svojim KEP-om a časovou pečiatkou. 

 

 

Dátum poslednej zmeny: 3. 10. 2019
Dátum zverejnenia: 27. 1. 2014

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko