Ústredný portál verejnej správy

Registrácia živnosti

Podnikanie

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených zákonom o živnostenskom podnikaní.

 

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia elektronickej služby: do 1 hod.


Najčastejšie otázky

Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade
Jednotné kontaktné miesto (JKM)
Správne poplatky
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade

Osobne na živnostenskom úrade prostredníctvom žiadosti a potrebných dokumentov:

Elektronicky prostredníctvom elektronickej služby
(poznámka: Pri elektronickej komunikácii živnostenský úrad zasiela osvedčenie o živnostenskom oprávnení len v elektronickej podobe)

Bližšie informácie k elektronickej službe nájdete v článku Elektronické ohlásenie živnosti. Zoznam potrebných dokladov pre fyzické aj právnické osoby uvádzame v článku Ohlásenie živnosti.

Upozornenie: 
Táto elektronická služba je podmienená prehliadačom – Internet Explorer a služba vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Jednotné kontaktné miesto (JKM)

Prostredníctvom JKM je možné vybaviť administratívne úkony, ktoré súvisia so začiatkom podnikateľskej činnosti a okrem toho aj niektoré úkony, ktoré sa s ňou viažu. Jednotné kontaktné miesta v SR fungujú prostredníctvom 49-tich fyzických a 1 elektronického jednotného kontaktného miesta. Podrobné informácie o JKM a podnikateľskej činnosti nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V prípade nejasnosti kontaktujte príslušné telefonické informačné linky JKM

Správne poplatky

Za každú voľnú živnosť je stanovený poplatok vo výške 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú činnosť je stanovený poplatok vo výške 15 eur. Doklad o uhradení poplatku si odložte (prikladá sa k žiadosti). Informácie o ostatných správnych poplatkoch týkajúcich sa živnostenského podnikania nájdete na súvisiacich stránkach ministerstva vnútra...

Ak sa rozhodnete využiť elektronickú službu, poplatok za voľné živnosti neplatíte, za remeselné a viazané živnosti je poplatok znížený na polovicu.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Osvedčenie vydáva príslušný odbor živnostenského podnikania do troch pracovných dní. Lehota plynie odo dňa doručenia ohlásenia živnosti, ak toto ohlásenie spĺňalo všetky povinné náležitosti. Prevziať si ho môžete osobne na okresnom úrade príslušnom podľa trvalého bydliska alebo miesta podnikania alebo vám môže byť doručené na adresu, ktorú ste uviedli v ohlásení. Pri elektronickej komunikácii živnostenský úrad zasiela osvedčenie o živnostenskom oprávnení len v elektronickej podobe.

Najčastejšie otázky

1.Elektronické podanie bolo odoslané, ale žiadateľovi bolo doručené potvrdenie o odoslaní a o odoslaní podania na JKM, no napriek týmto skutočnostiam nebolo elektronické podanie vybavené ani po niekoľkých dňoch.

Ak ani po niekoľkých dňoch nedostanete správu o vybavení elektronického podania a po telefonickom overení na príslušnom JKM (na ktoré bolo podanie zaslané) vám potvrdia, že podanie nedostali, zašlite ho opäť. Ide o chybu v spojení so serverom.

2.Elektronické podanie som vyplnil, podpísal, no nie je ho možné odoslať. Ako mám ďalej postupovať?

Pravdepodobne ide o dočasný výpadok servera. Podanie nemusíte opätovne vypĺňať, po obnovení spojenia bude automaticky odoslané príslušnému JKM.

Ďalšie často kladené otázky a odpovede nájdete na stránkach ministerstva vnútra...

Súvisiace odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 4. 11. 2020
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

  • Slovensko