Ústredný portál verejnej správy

Registrácia živnosti

Podnikanie

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení môže prevádzkovať živnosť fyzická aj právnická osoba.

 

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia elektronickej služby: do 1 hod.


Najčastejšie otázky

Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade
Jednotné kontaktné miesto (JKM)
Správne poplatky
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade

 • Osobne na živnostenskom úrade prostredníctvom žiadosti a potrebných dokumentov

Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba

Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – právnická osoba

 • Elektronicky prostredníctvom elektronickej služby

Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba

Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – právnická osoba

Doklady, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť, nájdete na stránke slovensko.sk, konkrétne v článku Elektronické ohlásenie živnosti.  

V krátkosti uvádzame zoznam potrebných dokladov:

Fyzická osoba: 

 • výpis z registra trestov, ak fyzická osoba (podnikateľ) nie je občanom SR (pri zahraničnej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby), pre slovenskú fyzickú osobu zabezpečí výpis z registra trestov bezplatne JKM,
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť fyzickej osoby (podnikateľa) alebo jej zodpovedného zástupcu (ak podnikateľ sám nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti), v prípade, ak ohlasuje remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.),
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (ak ho podnikateľ ustanovuje),
 • doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (len v prípade ak, adresa miesta podnikania fyzickej osoby je odlišná od miesta bydliska), zahraničná fyzická osoba uvedie oprávnenie užívať nehnuteľnosť miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • (ak sa vzťahuje) splnomocnenie na zastupovanie fyzickej osobyv konaní pred JKM.
Právnická osoba:
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu, v prípade, ak ohlasuje remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.)
 • výpis z registra trestov  osôb, ktoré nie  sú občanmi SR (pri právnickej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať fyzická osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený; pri zahraničnej právnickej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať vedúci podniku zahraničnej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby), pre slovenskú fyzickú osobu zebezpečí výpis z registra trestov bezplatne JKM,
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako sídlo spoločnosti (nepreukazuje sa pri právnických osobách, ktoré sa zapisujú do obchodného registra nakoľko právnická osoba preukáže právny titul k užívaniu sídla v konaní pred obchodným registrom), u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby),
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (zodpovedný zástupca musí byť ustanovený do funkcie, ak právnická osoba ohlasuje remeselné alebo viazané živnosti)
 • doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená (pokiaľ je náležitosťou právneho úkonu úradne osvedčený vlastnoručný podpis, je možné ho v elektronickej komunikácii nahradiť kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa a pripojením časovej pečiatky),
 • splnomocnenie na zastupovanie právnickej osoby v konaní pred JKM.

Upozornenie: Táto elektronická služba je podmienená prehliadačom – Internet Explorer a služba vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Jednotné kontaktné miesto (JKM)

Prostredníctvom JKM je možné vybaviť administratívne úkony, ktoré súvisia so začiatkom podnikateľskej činnosti a okrem toho aj niektoré úkony, ktoré sa s ňou viažu. Na Slovensku existuje 49 okresných úradov v postavení JKM. Podrobné informácie o JKM a podnikateľskej činnosti nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V prípade nejasnosti kontaktujte príslušné telefonické informačné linky JKM

Správne poplatky

Za každú voľnú živnosť je stanovený poplatok vo výške 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú činnosť je stanovený poplatok vo výške 15 eur. Doklad o uhradení poplatku si odložte (prikladá sa k žiadosti). Informácie o ostatných správnych poplatkoch týkajúcich sa živnostenského podnikania nájdete v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, konkrétne v položke 148. 

 

Ak sa rozhodnete využiť elektronickú službu, poplatok za voľné živnosti neplatíte, za remeselné a viazané živnosti je poplatok znížený na polovicu.

 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Osvedčenie vydáva príslušný odbor živnostenského podnikania do troch pracovných dní. Lehota plynie odo dňa doručenia ohlásenia živnosti, ak toto ohlásenie spĺňalo všetky povinné náležitosti. Prevziať si ho môžete osobne na okresnom úrade príslušnom podľa trvalého bydliska alebo miesta podnikania alebo vám môže byť doručené na adresu, ktorú ste uviedli v ohlásení.

Najčastejšie otázky

1.Elektronické podanie bolo odoslané, ale žiadateľovi bolo doručené potvrdenie o odoslaní a o odoslaní podania na JKM, no napriek týmto skutočnostiam nebolo elektronické podanie vybavené ani po niekoľkých dňoch.

Ak ani po niekoľkých dňoch nedostanete správu o vybavení elektronického podania a po telefonickom overení na príslušnom JKM (na ktoré bolo podanie zaslané) vám potvrdia, že podanie nedostali, zašlite ho opäť. Ide o chybu v spojení so serverom.

2.Elektronické podanie som vyplnil, podpísal, no nie je ho možné odoslať. Ako mám ďalej postupovať?

Pravdepodobne ide o dočasný výpadok servera. Podanie nemusíte opätovne vypĺňať, po obnovení spojenia bude automaticky odoslané príslušnému JKM.

Súvisiace odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 19. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko