Ústredný portál verejnej správy

Registrácia živnosti

Podnikanie

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených zákonom o živnostenskom podnikaní.

 

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia elektronickej služby: do 1 hod.


Najčastejšie otázky

 1. Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade
 2. Jednotné kontaktné miesto (JKM)
 3. Správne poplatky
 4. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade

Osobne

Na ohlásenie je potrebné vyplniť údaje uvedené vo formulári na ohlásenie živnosti, ktorý je osobitne určený pre fyzickú osobu a osobitne pre právnickú osobu.

Formulár:

Zoznam potrebných dokladov (prílohy) pre fyzické aj právnické osoby uvádzame v článku Ohlásenie živnosti.

Elektronicky 

Vyberte online formulár na ohlásenie živnosti, ktorý je osobitne určený pre fyzickú osobu a osobitne pre právnickú osobu:

Informácie k elektronickej službe nájdete: Elektronické ohlásenie živnosti. Zoznam potrebných dokladov (prílohy) pre fyzické aj právnické osoby uvádzame v článku Ohlásenie živnosti. Ďalšie informácie o požiadavkách na elektronické podania posielané na okresné (živnostenské) úrady.

Formulár a prílohy k ohláseniu musia byť podpísané kvalifikovaným  elektronickým podpisom.

Upozornenie: 
Elektronická služba je podmienená prehliadačom – Internet Explorer a služba vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Jednotné kontaktné miesto (JKM)

Prostredníctvom JKM je možné vybaviť administratívne úkony, ktoré súvisia so začiatkom podnikateľskej činnosti a okrem toho aj niektoré úkony, ktoré sa s ňou viažu. Jednotné kontaktné miesta v SR fungujú prostredníctvom 49-tich fyzických a 1 elektronického jednotného kontaktného miesta. Podrobné informácie o JKM a podnikateľskej činnosti nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V prípade nejasnosti kontaktujte príslušné telefonické informačné linky JKM

Správne poplatky

Za každú voľnú živnosť je stanovený poplatok vo výške 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú činnosť je stanovený poplatok vo výške 15 eur. Doklad o uhradení poplatku si odložte (prikladá sa k žiadosti). Informácie o ostatných správnych poplatkoch týkajúcich sa živnostenského podnikania nájdete na súvisiacich stránkach ministerstva vnútra...

Správny poplatok je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi a to prostredníctvom: platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu, potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise.

Ak sa rozhodnete využiť elektronickú službu, poplatok za voľné živnosti neplatíte, za remeselné a viazané živnosti je poplatok znížený na polovicu, t. j. 7,50 eur.  Správny poplatok žiadateľ uhradí prostredníctvom platobného portálu ÚPVS, alebo prostredníctvom svojho internet bankingu na základe správy o platobných podmienkach, ktorá je zaslaná do elektronickej schránky žiadateľa

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Osvedčenie o živnostenskom podnikaní vydáva príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania do troch pracovných dní. Lehota plynie odo dňa doručenia ohlásenia živnosti, ak toto ohlásenie spĺňalo všetky povinné náležitosti. Prevziať si ho môžete osobne na okresnom úrade príslušnom podľa trvalého bydliska alebo vám môže byť doručené na adresu, ktorú ste uviedli v ohlásení. Pri elektronickej komunikácii živnostenský úrad zasiela osvedčenie o živnostenskom oprávnení len v elektronickej podobe.

JKM spolu s ohlásením živnosti za fyzickú osobu - podnikateľa vykoná:

 • registračnú povinnosť u správcu dane (registrácia k daní z príjmov),
 • prihlasovaciu povinnosť v príslušnej zdravotnej poisťovni (k prihláseniu do systému povinného zdravotného poistenia),
 • oznamovaciu povinnosť v Sociálnej poisťovni (k prihláseniu  do systému povinného sociálneho poistenia).

JKM na požiadanie právnickej osoby spolu s ohlásením živnosti (žiadosťou o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení) vykoná za právnickú osobu:

 • registračnú povinnosť u správcu dane (registrácia k daní z príjmov),
 • u založenej právnickej osoby a zahraničnej právnickej osoby zašle príslušnému obchodnému registru údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov vyžadovaných podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,
 • u vzniknutej právnickej osoby zašle príslušnému obchodnému registru návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením vrátane súdnych poplatkov vyžadovaných podľa osobitného zákona.

Najčastejšie otázky

1.Elektronické podanie bolo odoslané, ale žiadateľovi bolo doručené potvrdenie o odoslaní a o odoslaní podania na JKM, no napriek týmto skutočnostiam nebolo elektronické podanie vybavené ani po niekoľkých dňoch.
Ak ani po niekoľkých dňoch nedostanete správu o vybavení elektronického podania a po telefonickom overení na príslušnom JKM (na ktoré bolo podanie zaslané) vám potvrdia, že podanie nedostali, zašlite ho opäť. Ide o chybu v spojení so serverom.

2.Elektronické podanie som vyplnil, podpísal, no nie je ho možné odoslať. Ako mám ďalej postupovať?
Pravdepodobne ide o dočasný výpadok servera. Podanie nemusíte opätovne vypĺňať, po obnovení spojenia bude automaticky odoslané príslušnému JKM.

Ďalšie často kladené otázky a odpovede nájdete na stránkach ministerstva vnútra...

Súvisiace odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2023
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko