Ústredný portál verejnej správy

Registrácia živnosti

Podnikanie

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba aj právnická osoba na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Ako postupovať pri založení živnosti?

1. Ohlásenie prevádzkovania živnosti na živnostenskom úrade
2. Predloženie dokladov pri podaní ohlásenia
3. Zaplatenie správneho poplatku
4. Prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Ohlásenie prevádzkovania živnosti na živnostenskom úrade

Ohlásiť prevádzkovanie živnosti a podať žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení môžete elektronicky alebo osobne na živnostenskom úrade podľa miesta vášho trvalého pobytu, resp. sídla spoločnosti.

Elektronický spôsob - prostredníctvom elektronickej služby

Formulár a prílohy je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. V súčasnosti je možné službu uskutočniť iba v internetovom prehliadači Internet Explorer.

Osobne na živnostenskom úrade - predložením vyplnenej žiadosti spolu s potrebnými dokladmi

Predloženie dokladov pri podaní ohlásenia

Vo formulári ohlásenia voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti pre fyzickú osobu uvediete: 

 • svoje osobné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo a pod.), bydlisko, miesto podnikania 
 • predmety podnikania,
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť (iba v prípade remeselnej a viazanej živnosti),
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je miesto podnikania iné ako bydlisko (súhlas vlastníka nehnuteľnosti, nájomná zmluva alebo list vlastníctva),
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (živnostenský úrad si vyžiada výpis z registra trestov za vás),
 • údaje potrebné na prihlásenie sa na verejné zdravotné poistenie (ak začínate podnikať, stávate sa povinne verejne zdravotne poistenou osobou. Oznamovaciu povinnosť voči poisťovni za vás splní živnostenský úrad),
 • údaje potrebné na registráciu na daň z príjmov fyzickej osoby (živnostenský úrad splní povinnosť prihlásenia sa na registráciu k dani z príjmu fyzickej osoby za vás),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Vo formulári ohlásenia voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti pre právnickú osobu uvediete:

 • obchodné meno, právna forma, sídlo,
 • osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, 
 • predmety podnikania,
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť (iba v prípade remeselnej a viazanej živnosti),
 • úradne overenú kópiu spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny (v prípade novozaloženej spoločnosti),
 • doklady vyžadované pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra (jednotné kontaktné miesto podá spolu s ohlásením živnosti aj návrh na zápis do obchodného registra za vás),
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je miesto podnikania iné ako sídlo (súhlas vlastníka nehnuteľnosti, nájomná zmluva alebo list vlastníctva),
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (živnostenský úrad si vyžiada výpis z registra trestov za vás),
 • údaje potrebné na prihlásenie sa na verejné zdravotné poistenie (ak začínate podnikať, stávate sa povinne verejne zdravotne poistenou osobou. Oznamovaciu povinnosť voči poisťovni za vás splní živnostenský úrad),
 • údaje potrebné na registráciu na daň z príjmov právnickej osoby (živnostenský úrad splní povinnosť prihlásenia sa na registráciu k dani z príjmu za vás),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Zaplatenie správneho poplatku

Výška správneho poplatku sa odvíja od spôsobu ohlasovania živnosti. V prípade ohlásenia živnosti elektronicky cez ústredný portál www.slovensko.sk sú poplatky nižšie, resp. v prípade voľných živností sa nevyberajú vôbec.

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení osobne elektronicky
na každú voľnú živnosť 5 eur nevyberá sa
na každú remeselnú a viazanú živnosť 15 eur 7,50 eur

Prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní odo dňa doručenia ohlásenia živnosti, ktoré spĺňalo všetky povinné náležitosti.

Osvedčenie si môžete prevziať na miestne príslušnom okresnom úrade alebo vám môže byť doručené poštou na adresu, ktorú ste uviedli v ohlásení.

Dátum poslednej zmeny: 20. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko