Ústredný portál verejnej správy

Podnikanie

Ak chcete podnikať alebo už podnikáte v Slovenskej republike, na tomto mieste nájdete užitočné informácie s tým spojené.

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikanie môžu vykonávať buď jednotlivci (fyzické osoby) alebo obchodné spoločnosti (právnické osoby).

Podnikateľom, môže byť osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (ide napr. o činnosť lekárov, lekárnikov, veterinárnych lekárov, advokátov, komerčných právnikov, notárov a patentových zástupcov, znalcov, tlmočníkov, overovateľov a daňových poradcov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok a podobne). Poskytovateľ týchto činností musí byť zapísaný v zozname - registri, ktorý vedie príslušná komora, resp. ministerstvo, ako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Organizačné formy podnikania vychádzajú z platnej legislatívy SR, ktorá tieto formy vymedzuje všeobecne.

Podnikať je možné ako :

  • fyzická osoba,
  • obchodná spoločnosť,
  • družstvo,
  • nadácia,
  • združenie.

Praktická rada: V zmysle zákona o nadáciách, nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

Združenie môže podnikať (napriek tomu, že nie je podnikateľským subjektom), ak ide o záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f Občiankeho zákonníka a ak má v stanovách uvedené, že vyvíja aj podnikateľskú činnosť ako doplnkovú činnosť (zisk bude v celom rozsahu použitý na rozvoj hlavného účelu, na ktorý bolo združenie založené). Pre viac informácií o záujmových združeniach právnických osôb kliknite sem.

Podľa Občianskeho zákonníka niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dojednaného účelu. Tieto združenia však nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti, pokiaľ nie sú zapísané do obchodného registra, alebo do iného zákonom určeného registra.

Uzatvorením zmluvy o tichom spoločenstve môže sa tichý spoločník podieľať s podnikateľom na jeho podnikaní, a to poskytnutím mu určitého vkladu. Predmetom vkladu môže byť určitá peňažná suma, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní. Tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku a na strate sa zúčastňuje len do výšky svojho vkladu.

Dátum poslednej zmeny: 28. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 21. 10. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko