Ústredný portál verejnej správy

Podnikanie

Ak chcete podnikať alebo už podnikáte v Slovenskej republike, na tomto mieste nájdete užitočné informácie s tým spojené.

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikanie môžu vykonávať buď jednotlivci (fyzické osoby) alebo obchodné spoločnosti (právnické osoby).

Podnikateľom, okrem osoby zapísanej v obchodnom registri a osoby, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, je aj osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (ide napr. o činnosť lekárov, lekárnikov, veterinárnych lekárov, advokátov, komerčných právnikov, notárov a patentových zástupcov, znalcov, tlmočníkov, overovateľov a daňových poradcov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok a podobne). Poskytovateľ týchto činností musí byť zapísaný v zozname - registri, ktorý vedie príslušná komora, resp. ministerstvo, ako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Organizačné formy podnikania vychádzajú z platnej legislatívy SR, ktorá tieto formy vymedzuje všeobecne.

Podnikať je možné ako :

  • fyzická osoba nezapísaná do obchodného registra,
  • fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • obchodná spoločnosť,
  • družstvo,
  • nadácia,
  • združenie.

Praktická rada: V zmysle zákona o nadáciách, nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

Združenie môže podnikať (napriek tomu, že nie je podnikateľským subjektom), ak ide o záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f Občiankeho zákonníka a ak má v stanovách uvedené, že vyvíja aj podnikateľskú činnosť ako doplnkovú činnosť (zisk bude v celom rozsahu použitý na rozvoj hlavného účelu, na ktorý bolo združenie založené). Pre viac informácií o záujmových združeniach právnických osôb kliknite sem.

Podľa Občianskeho zákonníka niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dojednaného účelu. Tieto združenia však nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti, pokiaľ nie sú zapísané do obchodného registra, alebo do iného zákonom určeného registra.

Uzatvorením zmluvy o tichom spoločenstve môže sa tichý spoločník podieľať s podnikateľom na jeho podnikaní, a to poskytnutím mu určitého vkladu. Predmetom vkladu môže byť určitá peňažná suma, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní. Tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku a na strate sa zúčastňuje len do výšky svojho vkladu.

Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2018
Dátum zverejnenia: 21. 10. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko