Ústredný portál verejnej správy

Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania

Podnikanie

Podnikateľovi, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, po začatí podnikania vzniká registračná alebo oznamovacia povinnosť voči úradom.

Je nevyhnutné sa zaregistrovať na miestne príslušnom daňovom úrade (určuje sa podľa sídla podnikania), do zdravotnej a Sociálnej poisťovne (pokiaľ má podnikateľ zamestnancov alebo ak je ako štatutár zároveň v zamestnaneckom pomere s podnikateľským subjektom, ktorý zastupuje).


Vedeli ste?

Odbor živnostenského podnikania miestne príslušného okresného úradu v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) zároveň s ohlásením živnosti povinne prihlási fyzickú osobu do zdravotnej poisťovne a zaregistruje na daňový úrad.

Takáto možnosť platí aj pre právnicke osoby, v prípade registrácie na daňovom úrade a zápisu do obchodného registra (OR), pre ktoré je využitie tejto možnosti dobrovoľné.

Daňový úrad

Primárne každý podnikateľský subjekt musí požiadať o registráciu u správcu dane, ktorý mu následne pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) a vydá doklad o pridelení DIČ. Lehota na podanie žiadosti o registráciu je 30 dní odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie.

Pri dosiahnutí zákonom stanoveného 12-mesačného obratu (49 790 € a viac) je potrebné sa zaregistrovať zároveň aj ako platca DPH. V takom prípade okrem DIČ podnikateľ získa aj identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty (IČ DPH).

Podnikateľ môže požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj dobrovoľne, a to v prípade, že nedosiahol zákonom stanovenú úroveň obratu 49 790 €. Byť platcom DPH na začiatku podnikania môže byť pre podnikateľa výhodné napríklad preto, že jeho podnikanie sa bude orientovať na platcov DPH a takto si môžu jeho obchodní partneri DPH z tovarov alebo služieb uplatniť.

„Dobrovoľným platcom DPH“ sa môže stať fyzická osoba – podnikateľ  (živnostník), ako aj právnická osoba. V tomto prípade je na zvážení miestne príslušného správcu dane, či podnikateľovi umožní zaregistrovať sa za platiteľa DPH na základe predložených požadovaných dokumentov, ktoré majú dokázať budúce zdaniteľné obchody. To, či úrad podnikateľovi vyhovie, môže byť podmienené zložením zábezpeky vo výške od 1 000 až do 500 000 €.

Čo sa týka oznamovacích povinností voči daňovému úradu, podnikateľ je povinný oznámiť číslo svojho podnikateľského účtu alebo viacerých účtov založených v banke na účely podnikania, ak tak už neurobil pri ohlásení živnosti. Ohlásiť zmenu podnikateľského účtu môžete aj elektronicky po registrácii na portáli Finančnej správy prostredníctvom všeobecného podania - správa daníPOZOR ZMENA! Od 1.1.2020 už nie je potrebné nahlasovať číslo bankového účtu ani jeho zmenu. Túto povinnosť za vás vykoná banka.

Ak podnikateľ využíva na podnikanie motorové vozidlo, daňová povinnosť mu vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla na podnikanie. Vznik daňovej povinnosti uvedie daňovník pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia. 

Ďalej musí podnikateľ oznámiť aj akúkoľvek inú podstatnú zmenu týkajúcu sa jeho podnikania, a to zmenu údajov zapísaných v živnostenskom alebo obchodnom registri (názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán alebo iné za spoločnosť konajúce osoby a organizačné jednotky). Zmeny sa oznamujú v 30-dňovej lehote.


Vedeli ste? 

Zmeny údajov uvedených v ohlásení živnosti musí živnostník oznámiť príslušnému živnostenskému úradu v lehote 15 dní. Ak by išlo o zmenu sídla, presúva sa kompetencia potvrdenia zmeny na živnostenskom oprávnení na miestne príslušný živnostenský úrad podľa nového sídla podnikateľa.

Oznámenie nového predmetu podnikania sa nepovažuje za zmenu údajov, ale za nové ohlásenie.

Zdravotná poisťovňa

Do zdravotnej poisťovne je možné sa prihlásiť prostredníctvom formulára na ohlásenie živnosti, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa.  Ak má zároveň zamestnancov, je povinný oznámiť do 8 pracovných dní od vzniku povinnosti zmenu platiteľa poistného za každého zamestnanca v jeho poisťovni.  Rovnaká povinnosť voči zdravotnej poisťovni platí aj v prípade právnickej osoby, ak je zamestnávateľom.

Sociálna poisťovňa

Do Sociálnej poisťovne sa prihlasuje fyzická osoba – podnikateľ, až keď jej príjem dosiahne požadovanú výšku, a to až v roku nasledujúcom po roku, v ktorom fyzická osoba začala podnikať. Povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne vzniká k 1. júlu príslušného roku a lehota na registráciu za platiteľa poistného je 8 dní. Ak ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je zamestnávateľom, povinnosť vzniká odo dňa uzatvorenia pracovného pomeru so zamestnancom a podnikateľ sa prihlasuje do registra zamestnávateľov do 8 dní od vzniku tejto povinnosti.

 

Podnikateľ má po vzniku oprávnenia na podnikanie ešte ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z osobitných predpisov podľa druhu podnikania, napr. otvorenie prevádzky s terasou je potrebné oznámiť obci, pri predaji alkoholu je potrebné požiadať o povolenie jeho predaja a pod.

Dátum poslednej zmeny: 29. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 24. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ln
redakcia@nases.gov.sk