Ústredný portál verejnej správy

Prihlásenie sa k lekárovi/Odhlásenie sa od lekára

Zdravie

Pokiaľ ste sa presťahovali alebo nie ste spokojní so starostlivosťou svojho aktuálneho lekára, je vaším právom zmeniť aktuálnu situáciu. Všetko o tom, ako sa prihlásiť k novému lekárovi alebo rozviazať dohodu s aktuálnym lekárom, nájdete v tomto článku.
  1. Prihlásenie sa k lekárovi
  2. Odhlásenie sa od lekára
  3. Elektronické služby

Prihlásenie sa k lekárovi

Prihlásenie k novému lekárovi prebieha podpísaním dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti platnej najmenej na šesť mesiacov, jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis je odovzdaný pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi.

Dohoda je uzatváraná minimálne na 6 mesiacov. Skoršie odstúpenie od dohody prináša nevýhody v podobe nepreplácania lekárskych úkonov zdravotnou poisťovňou.

Lekár však nie je povinný vziať každého pacienta, ktorý o to požiada. V odôvodnených prípadoch zákon lekárom umožňuje pacienta odmietnuť. Viac informácií o tejto situácii nájdete v článku Odmietnutie uzavretia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti lekárom.

  • Zmena všeobecného lekára alebo pediatra

Po tom, ako si vyberiete nového všeobecného lekára, nasleduje podpísanie dohody, prípadne od vás môže nový lekár požadovať aj potvrdenie o odstúpení od aktuálneho lekára, a to osobne alebo poštou v písomnej podobe.

Zdravotnú dokumentáciu, jej rovnopis alebo výpis, je aktuálny lekár povinný doručiť novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti do 7 dní od vyžiadania.

Viac informácií o postupe pri zmene všeobecného lekára nájdete v článku Zmena všeobecného lekára.

Lekára si môžete vyhľadať aj podľa zdravotného obvodu. Viac informácií o príslušnosti lekárov do zdravotných obvodov nájdete v článku Kto je môj všeobecný lekár.

  • Zmena stomatológa

Pokiaľ navštevujete štátneho stomatológa a rozhodli ste sa ho zmeniť, pripravte si k novému lekárovi doklad o vyradení z evidencie a dátum poslednej preventívnej prehliadky (za obdobie uplynulých 12 mesiacov). S novým poskytovateľom pacient vyplní žiadanku, ktorú doručí (osobne alebo poštou) pôvodnému lekárovi.

Pokiaľ navštevujete súkromného stomatológa a rozhodli ste sa ho zmeniť, stačí u nového lekára podpísať čestné vyhlásenie, že nie ste registrovaný u iného stomatológa.

Odhlásenie sa od lekára

Dohoda o poskytovaní všeobecnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, zánikom poskytovateľa (lekára/ambulancie) alebo doručením písomného odstúpenia od dohody. Zaniká prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody. Poisťovňu o zmene upovedomia lekári, a preto pacient zmenu poisťovni hlásiť nemusí.

Po upovedomení aktuálneho lekára o odstúpení od dohody je lekár povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým ste uzatvorili novú dohodu. Každý lekár má vlastný postup. Je preto užitočné sa pred odhlásením informovať u aktuálneho lekára o postupe pri vyraďovaní z evidencie.

Elektronické služby

Ak chcete zistiť kto je váš všeobecný lekár, alebo potrebujete podať podnet na samosprávny kraj, v prípade, že vás odmietol lekár, ktorého ste si vybrali, môžete tak urobiť už aj elektronicky. Momentálne sú v tejto sekcii, ktorá je venovaná ambulantnej starostlivosti lekára prvého kontaktu, dostupné elektronické služby, ktorých zoznam aj s krátkym popisom nájdete v článku.

Samosprávny kraj určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov. Prostredníctvom tejto elektronickej služby si môžete vyhľadať lekára, ku ktorému patríte resp. do akého zdravotného obvodu patríte.

Elektronická služba, ktorú občanovi zabezpečujú jednotlivé samosprávne kraje. V prípade, ak lekár odmietne s vami uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete podať podnet na príslušný samosprávny kraj. Podnet je možné prostredníctvom tejto služby podať elektronicky. Na základe podnetu príslušný samosprávny kraj preverí tieto skutočnosti a bezodkladne pacientovi priradí iného lekára. 
 

Dátum poslednej zmeny: 23. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, (hb)

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko