Ústredný portál verejnej správy

Kto je môj všeobecný lekár?

Zdravie

Všeobecní lekári, gynekológovia alebo zubári sú lekári poskytujúci ambulantnú zdravotnú starostlivosť podľa zdravotného obvodu. Rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov určuje samosprávny kraj.
  1. Zdravotný obvod
  2. Kto je môj lekár? Do ktorého zdravotného obvodu patrím?
  3. Kedy ma môže lekár odmietnuť?

Zdravotný obvod 

Zdravotný obvod úradne určuje časť územia Slovenskej republiky, v ktorej pôsobí konkrétny poskytovateľ:

  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých (všeobecný lekár),                                       
  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast (pediater),
  • špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (gynekológ a pôrodníctvo),
  • špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (stomatológ).

Zdravotný obvod určí poskytovateľovi ambulantnej starostlivosti samosprávny kraj (orgán vydávajúci povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia). Zdravotný obvod tvorí zoznam obcí, ulíc a popisných čísel domov. 

Kto je môj lekár? Do ktorého zdravotného obvodu patrím?

Každý pacient má právo na slobodný výber lekára, teda poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z práv pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Výber lekára podľa zdravotného obvodu preto nie je povinný.

Pokiaľ však nemáte vyhliadnutého konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, je možné sa k lekárovi prihlásiť podľa takzvaného zdravotného obvodu, do ktorého pacient patrí.  

Zistiť, ku ktorému lekárovi patríte, môžete cez príslušný samosprávny kraj alebo prostredníctvom elektronickej služby Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu.

Kedy ma môže lekár odmietnuť?

Lekár má právo odmietnuť prijať nových pacientov (uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti), a to v prípade ak:

  • by prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie (mal by príliš mnoho pacientov), to neplatí pre pacientov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v zdravotnom obvode konkrétneho lekára,
  • by jeho osobný vzťah s pacientom alebo k jeho zákonnému zástupcovi ovplyvňoval objektívne hodnotenie zdravotného stavu,
  • by jeho osobné presvedčenie bolo v rozpore s presvedčením pacienta, tento prípad sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu alebo asistovanú reprodukciu.

Poznámka:
Pokiaľ lekár odmietne uzavrieť s pacientom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe uvedených prípadov, má pacient právo dať daný prípad preveriť na príslušný samosprávny kraj, ktorý mu následne bezodkladne určí  konkrétneho lekára (v čo možno najmenšej vzdialenosti od bydliska alebo pracoviska  pacienta).

Pokiaľ samosprávny kraj uzná, že odmietnutie pacienta lekárom bolo neopodstatnené, môže pacientovi priradiť aj lekára, ktorý s ním túto dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odmietol uzavrieť.

Rozhodnutie samosprávneho kraja je lekár povinný rešpektovať.

Viac informácií nadväzujúcich na tému Kto je môj všeobecný lekár nájdete v článkoch Zmena všeobecného lekára a Odmietnutie uzavretia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti lekárom.

Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2017
Dátum zverejnenia: 19. 5. 2016

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk