Ústredný portál verejnej správy

Odmietnutie uzavretia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti lekárom

Zdravie

Lekár nie je povinný prijať každého pacienta, ktorý o to požiada. V odôvodnených prípadoch zákon lekárom umožňuje pacienta odmietnuť. V takom prípade sa môže pacient brániť podnetom na príslušný samosprávny kraj.
  1. Kedy ma môže lekár odmietnuť?
  2. Čo robiť v prípade, ak lekár odmietne s vami uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Kedy ma môže lekár odmietnuť?

Lekár má právo odmietnuť prijať nových pacientov (uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti), a to v prípade ak:

  • by prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie (mal by príliš mnoho pacientov), to neplatí pre pacientov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v zdravotnom obvode konkrétneho lekára,
  • by jeho osobný vzťah s pacientom alebo k jeho zákonnému zástupcovi ovplyvňoval objektívne hodnotenie zdravotného stavu,
  • by jeho osobné presvedčenie bolo v rozpore s presvedčením pacienta, tento prípad sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu alebo asistovanú reprodukciu.

Odmietnutím návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti však nie je dotknuté právo pacienta na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Čo robiť v prípade, ak lekár odmietne s vami uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Pokiaľ lekár odmietne uzavrieť s pacientom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe uvedených prípadov, má pacient právo dať daný prípad preveriť na príslušný samosprávny kraj, ktorý mu následne bezodkladne určí  konkrétneho lekára (v čo možno najmenšej vzdialenosti od bydliska alebo pracoviska  pacienta). Podnet je možné podať aj elektronicky prostredníctvom služby Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Pokiaľ samosprávny kraj uzná, že odmietnutie pacienta lekárom bolo neopodstatnené, môže pacientovi priradiť aj lekára, ktorý s ním túto dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odmietol uzavrieť.
Rozhodnutie samosprávneho kraja je lekár povinný rešpektovať.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum poslednej zmeny: 27. 3. 2017
Dátum zverejnenia: 18. 5. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko