Ústredný portál verejnej správy

Zmena všeobecného lekára

Zdravie

Všeobecný lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe uzavretia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov. Prvopis dohody je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi.
  1. Odstúpenie od dohody s pôvodným lekárom
  2. Uzatvorenie novej dohody s novým lekárom
  3. Odovzdanie zdravotnej dokumentácie

Odstúpenie od dohody s pôvodným lekárom

Zmeniť aktuálneho lekára a odstúpiť od dohody s ním môžete po uplynutí 6 mesiacov od vzniku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (aj bez udania dôvodu).

Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu a môžete ho lekárovi doručiť buď osobne, alebo poštou. Dohoda zaniká  po doručení písomného odstúpenia prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.

Poznámka:
Zatiaľ čo pacient môže od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odstúpiť bez udania dôvodu, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže od dohody odstúpiť len z dôvodov ustanovených v zákone.

Uzatvorenie novej dohody s novým lekárom

Po tom, ako si vyberiete nového všeobecného lekára, nasleduje podpísanie dohody (zákon neustanovuje čas, kedy musí pacient uzavrieť novú dohodu),  ktorá nadobudne účinnosť dňom zániku právneho vzťahu s predchádzajúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

V niektorých prípadoch od vás môže nový lekár požadovať aj potvrdenie o odstúpení od aktuálneho lekára, a to osobne alebo poštou v písomnej podobe.

Praktická rada:
Lekára je možné zmeniť aj skôr ako po uplynutí 6 mesiacov od uzatvorenia dohody. Musíte však počítať s tým, že u nového lekára budete až do uplynutia tejto lehoty za všetky úkony platiť pretože zdravotná poisťovňa ich nepreplatí. Dohoda s novým lekárom začína platiť dňom jej akceptácie zo strany poisťovne.

Keďže uzatvorenie zmluvy s novým lekárom, musí prijať zdravotná poisťovňa, odporúčame vám najprv si na stránke vašej zdravotnej poisťovne overiť, či je vami vybratý budúci lekár zmluvným poskytovateľom danej poisťovne.

Odovzdanie zdravotnej dokumentácie

Zdravotnú dokumentáciu, jej rovnopis alebo výpis, je aktuálny lekár povinný doručiť novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti do 7 dní od vyžiadania.

Pacient nemá nárok narábať so zdravotnou dokumentáciu, môže si však robiť výpisky alebo kópie.

Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2017
Dátum zverejnenia: 18. 5. 2016

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko