Ústredný portál verejnej správy

Oznamovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu

Bývanie

Po zmene adresy trvalého pobytu, ktorú ste povinní hlásiť v príslušnej ohlasovni podľa nového miesta pobytu alebo elektronicky v Centrálnej ohlasovni, by ste si mali splniť oznamovacie povinnosti aj voči iným úradom verejnej správy


Zodpovedný úrad: Ohlasovňa pobytu, Policajný zbor, zamestnávateľ, živnostenský úrad, poisťovne, dodávatelia služieb

Doba vybavenia služby: líši sa od konkrétnej služby

Otázky a odpovede


1. Nahlásenie zmeny v ohlasovni pobytu
2. Vystavenie nového občianskeho preukazu
3. Nahlásenie zmeny zamestnávateľovi
4. Nahlásenie zmeny v zdravotnej poisťovni
5. Nahlásenie zmeny v Sociálnej poisťovni
6. Odbor živnostenského podnikania, daňový úrad, banka,
     poisťovňa

7. Poskytovatelia služieb

V prípade, že sa vás týkajú aj iné úrady, odporúčame vám preveriť si povinnosť nahlasovania zmeny. 

 

Nahlásenie zmeny v ohlasovni pobytu

- osobne v ohlasovni pobytu (na miestnom/obecnom úrade)
  nového trvalého pobytu alebo
- elektronicky v Centrálnej ohlasovni, kde získate potvrdenie o novom trvalom pobyte.

Pri osobnej návšteve je potrebné doložiť:
- občiansky preukaz,
- originál listu vlastníctva z katastrálneho úradu (od 1. septembra 2018 si list vlastníctva vyhľadajú priamo zamestnanci úradu, nie
  je potrebné ho dokladať
),
- písomný súhlas vlastníka/vlastníkov s prihlásením sa na trvalý pobyt (s overenými podpismi) je potrebný v prípade
  neúčasti vlastníka bytu,
- rodný list a prítomnosť 1 rodiča (dieťa do 15 rokov),
- pri návrate zo zahraničia cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve (nová verzia).

Poznámka:
V prípade potreby je možné si potvrdenie o trvalom pobyte vyžiadať aj elektronicky.
Správcom centrálnej ohlasovne je Ministerstvo vnútra SR. Ministerstvo zverejňuje zoznam ohlasovní pripojených na centrálnu ohlasovňu na svojom webovom sídle.

Vystavenie nového občianskeho preukazu

Kde: na oddelení dokladov (okresné riaditeľstvo Policajného zboru)
Potrebné doklady: starý občiansky preukaz
Poplatok: vyhotovenie nového OP z dôvodu zápisu nových údajov - 4,50 eura

Nahlásenie zmeny zamestnávateľovi

Zmenu adresy, nový trvalý pobyt, nezabudnite nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi.
Pokiaľ ste evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nahláste zmenu na príslušnom úrade.

Nahlásenie zmeny v zdravotnej poisťovni

Do vašej zdravotnej poisťovne by ste mali zmenu bydliska zahlásiť do 8 dní. Táto povinnosť neplatí pre poistencov, ktorí sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Vo všeobecnosti však zdravotné poisťovne odporúčajú svojim poistencom zmeny nahlasovať pre jednoduchšiu komunikáciu do budúcnosti.

Ako doklad je potrebné priložiť potvrdenie o trvalom pobyte alebo žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, ktorú vám vydá oddelenie Policajného zboru. Ak zmenu nahlasujete osobne, môžete predložiť nový občiansky preukaz.

Spôsob: osobne, e-mailom alebo telefonicky do 8 dní
Poplatok: vydávanie novej kartičky poistenca je bez poplatku

Nahlásenie zmeny v Sociálnej poisťovni

S účinnosťou od 1.1. 2021 nadobudla platnosť novela zákona o sociálnom poistení 461/2003 Z. z., podľa ktorej už nie je povinné ohlasovať Sociálnej poisťovni zmenu trvalého pobytu. Táto zmena sa týka poistencov a zamestnávateľov, ktorí boli povinní hlásiť zmenu údajov za svojich zamestnancov. Po novom si zmenu údajov bude zisťovať Sociálna poisťovňa iba z Registra fyzických osôb.

V prípade samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) sa podobne ruší ohlasovacia povinnosť, avšak to neplatí pre tú SZČO, na ktorú sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa koordinačných nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, ak údaje o týchto skutočnostiach Sociálna poisťovňa nevie získať z Registra fyzických osôb (tzv. zahraničná SZČO).

 

Odbor živnostenského podnikania, daňový úrad, banka, poisťovňa

Zmenu nahláste aj v pobočke miestne príslušného daňového úradu, banky a poisťovne, podnikatelia musia zmenu nahlásiť navyše aj na odbore živnostenského podnikania

Poskytovatelia služieb

Všetky spoločnosti, ktoré vám zasielajú listové zásielky – napríklad lekári, pošta, dodávatelia energií, mobilní operátori, poskytovatelia internetu a pod.

V prípade pošty a prechodného obdobia, počas ktorého si vybavujete prihlásenie na nový trvalý pobyt a nechcete, aby sa vaša pošta stratila niekde medzi dvomi adresami, je možné si zriadiť službu Slovenskej pošty – Časové doposielanie, ktorá zaručí doposielanie pošty na novú adresu.

V prípade dodávateľov energií si preverte svojho zmluvného dodávateľa, zmenu a prepis odberného miesta môžete u mnohých vykonať aj elektronicky - vyplnením žiadosti alebo telefonicky, či e-mailom.

Zmeny je najlepšie oznamovať už s novým občianskym preukazom.

Poznámka:
V prípade, že vlastníte nehnuteľnosť, novú adresu ohlasujete na kataster a ak vlastníte auto, novú adresu ohlasujete aj na dopravný inšpektorát.

Najčastejšie otázky a odpovede:

1. Som majiteľom zbrojného preukazu, musím nahlasovať zmenu pobytu?
Áno, zmenu adresy oznámte na oddelení Policajného zboru.

2. Musím si vybaviť aj nový vodičský preukaz?
Pri zmene trvalého pobytu si nemusíte vybavovať nový vodičský preukaz (s výnimkou starších typov „ružových" vodičských preukazov vydávaných do 30. 4. 2004, v ktorých sa uvádza bydlisko) alebo pas, pretože na týchto dokladoch sa adresa trvalého pobytu neuvádza. Tento údaj sa však nachádza v technickom preukaze vozidla, preto je potrebné vybaviť si nový doklad (do 30 dní odkedy táto zmena nastala). 

Dátum poslednej zmeny: 12. 4. 2023
Dátum zverejnenia: 7. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.