Ústredný portál verejnej správy

Okresný úrad - katastrálny a živnostenský odbor

Bývanie

Okresný úrad – katastrálny odbor

Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľností [.pdf, 365.1 kB] podávate, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti alebo oprávnenou osobou. Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky cez ústredný portál. Žiadosť podávate na príslušný okresný úrad – katastrálny odbor, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Podanie listinnej žiadosti

Pri podaní žiadosti v listinnej forme je najjednoduchšie prísť na úrad už s občianskym preukazom, v ktorom máte uvedenú novú adresu trvalého pobytu. V prípade, že adresu v občianskom preukaze zmenenú ešte nemáte, je potrebné k žiadosti priložiť potvrdenie preukazujúce zmenu – potvrdenie o trvalom pobyte. Ak podávate žiadosť osobne na úrade alebo ju zasielate poštou musíte ju vlastnoručne podpísať (nevyžaduje sa úradné overenie podpisu).  

Žiadosť o zmenu údajov má obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa,
  - pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
  - pri právnickej osobe: názov, sídlo, identifikačné číslo,
 • katastrálne územie, v ktorom sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktorých sa požadovaná zmena týka,
 • označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona, v záujme spresnenia identifikácie nehnuteľností môžete uviesť aj čísla listov vlastníctva, na ktorých sú nehnuteľnosti evidované,
 • akú zmenu požadujete – zmenu adresy trvalého pobytu,
 • pôvodný údaj evidovaný v katastri nehnuteľností - pôvodnú adresu trvalého pobytu a nový údaj, ktorý má byť evidovaný v katastri nehnuteľností - novú adresu trvalého pobytu,
 • označenie listiny, ktorá preukazuje zmenu (doklad o trvalom pobyte), ak takúto predkladáte a to v prípade, že údaj nie je uvedený v občianskom preukaze,
 • miesto a dátum spísania žiadosti.

Zavedenie zmeny trvalého pobytu do katastra nehnuteľností je bezplatné. Ak k žiadosti prikladáte potvrdenie o trvalom pobyte má byť v origináli alebo predkladáte jeho overenú kópiu.

Podanie žiadosti elektronicky

V prípade, že máte občiansky preukaz s čipom a požiadali ste si aj o osobný bezpečnostný kód môžete požiadať o zmenu údajov cez ústredný portál prostredníctvom služby Všeobecnej agendy. V sekcii Nájsť službu si do poľa názov elektronickej služby zadajte text „všeobecná agenda“ a do poľa názov inštitúcie alebo úradu uveďte príslušný okresný úrad. Po vyhľadaní konkrétnej služby kliknite na tlačidlo služba, ktoré vás presmeruje priamo na formulár. Skontrolujte si, či adresátom služby je okresný úrad, v územnom obvode ktorého je vaša nehnuteľnosť vedená.  Do predmetu žiadosti uveďte, že žiadate o zmenu údajov katastra nehnuteľností a do textu správy napíšte údaje v rozsahu:

 • identifikačné údaje žiadateľa,
  - pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
  - pri právnickej osobe: názov, sídlo, identifikačné číslo,
 • katastrálne územie, v ktorom sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktorých sa požadovaná zmena týka,
 • označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona, v záujme spresnenia identifikácie nehnuteľností môžete uviesť aj čísla listov vlastníctva, na ktorých sú nehnuteľnosti evidované,
 • akú zmenu požadujete – zmenu adresy trvalého pobytu,
 • pôvodný údaj evidovaný v katastri nehnuteľností - pôvodnú adresu trvalého pobytu a nový údaj, ktorý má byť evidovaný v katastri nehnuteľností - novú adresu trvalého pobytu.

Po vyplnení údajov, formulár podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom a odošlite. V prípade, že formulár podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom, nie je potrebné k žiadosti pripájať listinu preukazujúcu zmenu údajov (potvrdenie o trvalom pobyte). Podrobnejšie informácie k službe Všeobecná agenda nájdete v Postupe pri službe Všeobecná agenda.

Okresný úrad - odbor živnostenského podnikania, Jednotné kontaktné miesta (JKM)

V prípade, že podnikáte na základe živnostenského povolenia, je potrebné oznámiť zmenu trvalého pobytu do 15 dní osobne alebo elektronicky prostredníctvom služieb JKM. Úlohy JKM plnia všetky okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v SR. Formulár elektronickej služby Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri je dostupný po prihlásení sa na ústredný portál prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom.

Dátum poslednej zmeny: 5. 11. 2020
Dátum zverejnenia: 28. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko