Ústredný portál verejnej správy

Okresný úrad - katastrálny a živnostenský odbor

Bývanie

Okresný úrad – katastrálny odbor

Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľností [.pdf, 365.1 kB] podávate, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti alebo oprávnenou osobou a došlo k zmene napríklad priezviska, trvalého pobytu a pod. Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky cez ústredný portál. Žiadosť je potrebné adresovať na príslušný okresný úrad – katastrálny odbor, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Podanie listinnej žiadosti

Pri podaní žiadosti v listinnej forme je najjednoduchšie prísť na úrad už s občianskym preukazom, v ktorom máte uvedené nové údaje, napríklad novú adresu trvalého pobytu. V prípade, že adresu v občianskom preukaze zmenenú ešte nemáte, je potrebné k žiadosti priložiť potvrdenie preukazujúce zmenu – potvrdenie o trvalom pobyte. Ak podávate žiadosť osobne na úrade alebo ju zasielate poštou, musíte ju vlastnoručne podpísať (nevyžaduje sa úradné overenie podpisu).  

Žiadosť o zmenu údajov má obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa,
  - pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
  - pri právnickej osobe: názov, sídlo, identifikačné číslo,
 • katastrálne územie, v ktorom sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktorých sa požadovaná zmena týka,
 • označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona, v záujme spresnenia identifikácie nehnuteľností môžete uviesť aj čísla listov vlastníctva, na ktorých sú nehnuteľnosti evidované,
 • akú zmenu požadujete – zmenu adresy trvalého pobytu,
 • pôvodný údaj evidovaný v katastri nehnuteľností - pôvodnú adresu trvalého pobytu a nový údaj, ktorý má byť evidovaný v katastri nehnuteľností - novú adresu trvalého pobytu,
 • označenie listiny, ktorá preukazuje zmenu (doklad o trvalom pobyte), ak takúto predkladáte a to v prípade, že údaj nie je uvedený v občianskom preukaze,
 • miesto a dátum spísania žiadosti.

Zavedenie zmeny trvalého pobytu do katastra nehnuteľností je bezplatné. Ak k žiadosti prikladáte potvrdenie o trvalom pobyte má byť v origináli alebo predkladáte jeho overenú kópiu.

Podanie žiadosti elektronicky

V prípade, že máte občiansky preukaz s čipom a osobný bezpečnostný kód (BOK), môžete požiadať o zmenu údajov prostredníctvom služby Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do katastra nehnuteľností, ktorú viete vyhľadať aj cez ústredný portál, ale elektronický formulár sa vypĺňa už priamo na Portáli elektronických služieb katastra nehnuteľností.

Okresný úrad - odbor živnostenského podnikania, Jednotné kontaktné miesta (JKM)

V prípade, že podnikáte na základe živnostenského povolenia, je potrebné oznámiť zmenu trvalého pobytu do 15 dní osobne alebo elektronicky prostredníctvom služieb JKM. Úlohy JKM plnia všetky okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v SR. Formulár elektronickej služby Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri je dostupný po prihlásení sa na ústredný portál prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom.

Dátum poslednej zmeny: 5. 9. 2022
Dátum zverejnenia: 28. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko