Ústredný portál verejnej správy

Dopravný inšpektorát

Bývanie

Držiteľ vozidla je po presťahovaní povinný vykonať zmenu miesta svojho pobytu alebo sídla aj v evidencii vozidiel. V prípade, že došlo k zmene pobytu sú doklady od vozidla neplatné, nakoľko záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti a je potrebné požiadať o ich výmenu do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

 

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia elektronickej služby: do 1 hod.


Najčastejšie otázky

1. Sťahovanie do iného okresu 
2. Sťahovanie v rámci toho istého okresu

Držiteľ motorového vozidla je povinný nahlásiť akúkoľvek zmenu na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa trvalého pobytu.

Sťahovanie do iného okresu

Zmenu údajov môžete v evidencii vozidiel uskutočniť osobne na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, alebo prostredníctvom elektronickej služby Ministerstva vnútra SR s názvom „Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu". Je potrebné tak vykonať do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Na využitie elektronickej služby musíte mať občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK). Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

POZNÁMKA: Nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese. Nevyžaduje sa ani pristavenie vozidla k porovnaniu údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle.

Na prepis potrebujete:

 • žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie, 
 • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané, 
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom – „spôsobilé“ (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle).
Pri prisťahovaní držiteľa vozidla z iného okresu sa v štandardnom prípade ponechávajú pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ) na vozidle. Ak budete chcieť vydať nové TEČ, môže použiť službu žiadosť o výmenu TEČ.

Poznámka: Je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

Sťahovanie v rámci toho istého okresu

Ak ste sa presťahovali v rámci toho istého okresu, postačí, ak požiadate o výmenu osvedčenia v evidencii na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidiel v rámci tohto okresu.

Tento úkon môžete vykonať osobne alebo elektronicky. K osobnému vybaveniu žiadosti potrebujete mať:

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • platný doklad totožnosti,
 • doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Ak ste držiteľom občianskeho preukazu s čipom a máte bezpečnostný osobný kód (BOK), môžete využiť elektronickú službu Ministerstva vnútra SR „Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla". Musíte urobiť nasledujúce kroky:

 • Podať žiadosť o výmenu papierového osvedčenia o evidencii v časti II.
 • Uhradiť poplatok.
 • Počkať na doručenie správy do elektronickej schránky s pokynmi pre vyzdvihnutie.
 • Osvedčenie o evidencii časť I. vám bude doručené na zvolenú adresu držiteľa spolu s osvedčením o evidencii časť II.

Všetky správne poplatky spájajúce sa so službami týkajúcimi sa evidencie vozidiel nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Najčastejšie otázky:

1. Musím si vymeniť doklady od vozidla aj v prípade, ak som sa vydala a zároveň aj presťahovala?

Áno, musíte, keďže sa zmenilo meno vlastníka vozidla a doklady sú tým pádom neplatné. Na upovedomenie príslušného úradu máte 30 dní, ktoré plynú odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

2. Vydávajú sa dopravnými inšpektorátmi aj náhradné doklady pri strate alebo odcudzení dokladov od vozidla?

Nie, dopravný inšpektorát nevydáva náhradné doklady. Je potrebné požiadať o nové doklady.  

V prípade, ak potrebujete ďalšie žiadosti či informácie súvisiace s evidenciou vozidiel, navštívte stránku Ministerstva vnútra SR, kde nájdete potrebné informácie týkajúce sa evidencie vozidiel.

Dátum poslednej zmeny: 5. 10. 2023
Dátum zverejnenia: 28. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko