Ústredný portál verejnej správy

Dopravný inšpektorát

Bývanie

 

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia elektronickej služby: do 1 hod.


Najčastejšie otázky

1. Sťahovanie do iného okresu 

2. Sťahovanie v rámci toho istého okresu

Držiteľ motorového vozidla je povinný nahlásiť akúkoľvek zmenu na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa trvalého bydliska v lehote 30 dní, odkedy zmena nastala.

Sťahovanie do iného okresu

Prepis vozidla môžete uskutočniť osobne, na Dopravnom inšpektoráte podľa vášho trvalého bydliska, alebo prostredníctvom elektronickej služby. Na využitie elektronickej služby musíte mať občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK). Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Poznámka: Nezabudnite, že si musíte najskôr vozidlo odhlásiť z pôvodného okresu.

Na prepis potrebujete:

 • žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie, 
 • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané, 
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom – „spôsobilé“ (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle),
 • správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie + 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €; pri presťahovaní pôvodného držiteľa sa správny poplatok za prevod držby neplatí; platí sa len poplatok 33 € za 2 ks TEČ alebo 16,50 za 1 ks TEČ.

Poznámka: Je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

Sťahovanie v rámci toho istého okresu

Ak ste sa presťahovali v rámci toho istého okresu, postačí, ak požiadate o výmenu osvedčenia v evidencii na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidiel v rámci tohto okresu.

Tento úkon môžete vykonať osobne alebo elektronicky. K osobnému vybaveniu žiadosti potrebujete mať:

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • platný doklad totožnosti,
 • doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Ak ste držiteľom občianskeho preukazu s čipom a máte bezpečnostný osobný kód, môžete svoju žiadosť vybaviť elektronicky. Musíte urobiť nasledujúce kroky:

 • Podať žiadosť o výmenu papierového osvedčenia o evidencii v časti II.
 • Uhradiť poplatok.
 • Počkať na doručenie správy do elektronickej schránky s pokynmi pre vyzdvihnutie.
 • Podať elektronickú žiadosť o výmenu elektronického osvedčenia o evidencii časť I.

Všetky správne poplatky spájajúce sa so službami týkajúcimi sa evidencie vozidiel nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Najčastejšie otázky:

1. Musím si vymeniť doklady od vozidla aj v prípade, ak som sa vydala a zároveň aj presťahovala?

Áno, musíte, keďže sa zmenilo meno vlastníka vozidla a doklady sú tým pádom neplatné. Na upovedomenie príslušného úradu máte 30 dní, ktoré plynu odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

2. Vydávajú sa dopravnými inšpektorátmi aj náhradné doklady pri strate alebo odcudzení dokladov od vozidla?

Nie, dopravný inšpektorát nevydáva náhradné doklady. Je potrebné požiadať o nové doklady.  

V prípade, ak potrebujete ďalšie žiadosti či informácie súvisiace s evidenciou vozidiel, navštívte stránku Ministerstva vnútra SR, kde nájdete potrebné informácie týkajúce sa evidencie vozidiel.

Dátum poslednej zmeny: 13. 2. 2019
Dátum zverejnenia: 28. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko