Ústredný portál verejnej správy

Odpadové hospodárstvo

Životné prostredie

Jednou z významných úloh štátu je aj nakladanie s odpadom a ochrana životného prostredia s tým spojená. Preto má aj Slovenská republika svoje odpadové hospodárstvo, ktorého cieľom je zamedziť jeho vzniku, prípadne ho odborne zneškodniť.
 1. Ciele odpadového hospodárstva
 2. Povinnosti jednotlivých subjektov
 3. Podmienky zodpovednosti za odpad
 4. Ako platiť za odvoz / zneškodnenie odpadu a aké sú náklady
 5. Druhy odpadov

1. Ciele odpadového hospodárstva

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva je, aby odpad nemal negatívny vplyv na zdravie obyvateľov alebo životné prostredie. Stanovené priority, ako tento cieľ dosiahnuť sú:

 • predchádzať vzniku odpadu,
 • opätovne odpad používať,
 • recyklovať,
 • zhodnocovať odpad,
 • zneškodňovať odpad.

2. Povinnosti jednotlivých subjektov

Hlavnou povinnosťou všetkých subjektov je predchádzať vzniku odpadu. Ak je jeho vznik nevyhnutný, s odpadom treba narábať tak, aby nedošlo k riziku znečistenia pôdy, vody, rastlín a živočíchov, k vzniku neprimeraného obťažovania okolia a nepriaznivému vplyvu na krajinu.

Obec má povinnosť nastaviť si systém zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi, nakoľko najlepšie pozná miestne pomery a všetky podrobnosti zavedeného systému zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi ustanoví vo svojom všeobecne záväznom nakladaní s komunálnymi odpadmi. To znamená, že obec ustanovuje, aké zberne nádoby sa budú používať na zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, na zber zmesového komunálneho odpadu, aká bude frekvencia a harmonogram zvozov a aké budú náklady na tieto činnosti zberu a prepravy komunálnych odpadov. Pri triedených zložkách komunálnych odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ide o zložky papier, plasty, kovy, sklo, elektroodpady z domácnosti a batérie a akumulátory od občanov, zabezpečuje nakladanie s nimi obec na základe zmluvy s organizáciami zodpovednosti výrobcov alebo, v prípade batérii a akumulátorov, aj s tretími osobami. 

3. Podmienky zodpovednosti za odpad

 • držiteľ odpadu má povinnosť znášať náklady na zneškodnenie odpadov,
 • výrobca daného výhradného výrobku má povinnosť znášať náklady na likvidáciu,
 • v prípade komunálneho odpadu je obec povinná odpad zneškodniť (držiteľ platí správny poplatok),
 • ak je držiteľ odpadu neznámy, náklady na jeho zneškodnenie má okresný úrad životného prostredia.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránke Ministerstva životného prostredia SR.

4. Ako platiť za odvoz / zneškodnenie odpadu a aké sú náklady

Za zber zmesového komunálneho odpadu platí občan paušálny poplatok.  Pri množstvovom zbere komunálnych odpadov platí občan za reálne vyprodukované množstvo odpadu. Pri nastavení výšky poplatku sa vychádza zo zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

5. Druhy odpadov

Odpady sa delia do dvoch skupín, podľa ktorých sa s nimi následne nakladá (recykluje, zhodnocuje alebo zneškodňuje). Sú to:

 • nebezpečný odpad (chemikálie, niektoré organické látky ...),
 • ostatný odpad (komunálny odpad, bioodpad z domácností a záhrad, drobný stavebný odpad ...).

   

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Dátum poslednej zmeny: 10. 8. 2021
Dátum zverejnenia: 8. 7. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR
+4218 00144440
zelena.linka@enviro.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko