Ústredný portál verejnej správy

Recyklácia a odpadové hospodárstvo

Životné prostredie

Každý občan je povinný nakladať s odpadom tak, aby neohrozoval zdravie ľudí a nepoškodzoval životné prostredie.
 1. Všeobecné povinnosti
 2. Všeobecné zákazy
 3. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov
 4. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 5. Preprava nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky
 6. Podmienky týkajúce sa špeciálneho odpadu
 7. Zhromažďovanie odpadu a miesto triedenia
 8. Súhlas k zberu, spracovaniu a prístupu na miesto triedenia
 9. Cena a platba za zber, spracovanie, prístup na miesto triedenia
 10. Pokuty za nesprávne triedenie a spracovanie odpadu

Všeobecné povinnosti

Každý je povinný nakladať s odpadom tak, aby neohrozoval zdravie ľudí a nepoškodzoval životné prostredie a nedochádzalo k:

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce je povinný plniť držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo posledný známy držiteľ odpadu. Na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znášajúcich náklady na činnosti nakladania s odpadom a na činnosti k nim smerujúce. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí nakladanie s odpadom na náklady držiteľa odpadu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, na ktorého území sa odpad nachádza.

Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb a z drobných stavieb. Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.

Všeobecné zákazy

Zakazuje sa:

 • uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
 • zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
 • zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,
 • vykonávať bez súhlasu alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje, 
 • zneškodňovať skládkovaním:
 1. kvapalné odpady,
 2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
 3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 - spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
 4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
 5. odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5,
 6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
 8. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
 9. odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem:
  a)     inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,
  b)     odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia,
 • riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy.
 • zneškodňovať spaľovaním:
 1. odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6,
 2. biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97. ods. 1 písm. b),
 3. komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov.
 • spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.

Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len „zariadenie“) je povinný dodržiavať povinnosti, ktorých podrobný prehľad nájdete v Zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 17.

Ak je držiteľ odpadu neznámy alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené so zneškodnením odpadov alebo zhodnotením odpadov v primeranom čase a v plnej výške, považuje sa tento prípad za haváriu a pri úhrade nákladov možno postupovať podľa osobitného predpisu.

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Zakazuje sa riediť a zmiešavať:

a) jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
b) nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, a
c) nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.

Neuplatní sa, ak zmiešavanie nebezpečných odpadov:

a) je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu,
b) je v súlade s najlepšími dostupnými technikami,
c) nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a sú dodržané podmienky,
d) je v súlade s udeleným súhlasom.

Ak došlo k zmiešaniu odpadov, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o povinnosti nebezpečné odpady oddeliť, ak je to technicky a ekonomicky možné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.

Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obalea riadne označený.

Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobkualebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.

Nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.

Nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti.

Ustanovenia zákona o nakladaní s nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac nebezpečných látok a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa Katalógu odpadov.

Odbornou spôsobilosťouna podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia. 

Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad je povinný vypracovať havarijný plán tak, aby zabezpečoval:

a) včasnú a primeranú reakciu na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť (ďalej len „udalosť“),
b) vykonanie opatrení potrebných na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami udalostí
    a na obmedzenie týchto účinkov vrátane obnovy poškodeného životného prostredia,
c) dostatočnú informovanosť zamestnancov, verejnosti, ktorá môže byť dotknutá následkami udalosti, ako aj príslušných orgánov a iných
    subjektov, s ktorých súčinnosťou sa uvažuje.

Havarijným plánom podľa odseku 10 môže byť aj havarijný plán, ak spĺňa požiadavky podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad je povinný aktualizovať havarijný plán a podklady pri každej závažnej zmene podmienok alebo najmenej raz za tri roky.

Preprava nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky

Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu, alebo ten, kto vykoná prepravu nebezpečného odpadu sám prostredníctvom vlastnej dopravy (ďalej len „odosielateľ nebezpečného odpadu“), je povinný:

a) zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu v súlade so zákonom a súhlasom, ak vyžaduje jeho udelenie,
b) vykonať prepravu nebezpečného odpadu dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzinárodných
    zmlúv o preprave nebezpečných vecí;ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných
    predpisov.

Odosielateľ nebezpečného odpadu a ten, komu je nebezpečný odpad určený (ďalej len „príjemca nebezpečného odpadu“), sú povinní:

a) viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta
    vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu,
c) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve kontrolu nakladania s odpadom v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie
    predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
d) vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

Odosielateľ nebezpečného odpadu, príjemca nebezpečného odpadu a dopravca sú pri preprave nebezpečného odpadu povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu.

Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.

Príjemca nebezpečného odpadu je povinný zaslať sprievodný list nebezpečného odpadu odosielateľovi nebezpečného odpadu, okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.

Dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom alebo príjemcom nebezpečného odpadu, je povinný uchovávať sprievodný list nebezpečného odpadu.

Podmienky týkajúce sa špeciálneho odpadu

Zhromažďovanie odpadu a miesto triedenia

Držiteľ odpadu je povinný:

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim
    únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so
    zákonom o odpadoch
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:

1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý
    ponúknuť na recykláciu inému,
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť
    na zhodnotenie inému,
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob
    nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa
    poskytnúť aj kópie dokladov,
i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky
   pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi
   odpadu.

Súhlas k zberu, spracovaniu a prístupu na miesto triedenia

Subjekty, ktoré nakladajú s odpadmi, t. j. vykonávajú zber alebo spracovanie odpadov, sú povinné si v zmysle zákona o odpadoch vybaviť súhlas na spracovanie resp. zber odpadov. Súhlas vydáva príslušný okresný úrad ako orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

Cena a platba za zber, spracovanie, prístup na miesto triedenia

Štát nenastavuje cenové požiadavky v súvislosti so zberom, spracovaním a triedením odpadov pochádzajúcich z činností podnikateľských subjektov, resp. odpadov, ktoré nie sú komunálnymi odpadmi. Cenovú politiku si nastavujú jednotliví poskytovatelia služieb v závislosti od trhových podmienok.

Pokuty za nesprávne triedenie a spracovanie odpadu

Za porušenie zákona o odpadoch môže byť uložená pokuta v rozmedzí od 500 do 350 tisíc eur. Kontrolným orgánom je Slovenská inšpekcia životného prostredia.  

nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,

9.2 odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia,
f) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa 
prílohy č. 5,
g) zneškodňovať spaľovaním

1. odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6,

2. biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),

3. komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,

Dátum poslednej zmeny: 9. 8. 2021
Dátum zverejnenia: 25. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR
+421 800 144 440