Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Komunálny odpad

Životné prostredie

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Komunálny odpad je zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Spôsoby triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sú kompostovanie v kompostovacom zásobníku alebo zber prostredníctvom zbernej nádoby. Obec doplní systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu o mobilný zber prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, miesta určeného obcou alebo prostredníctvom zberného dvora.

Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.

Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá

a)   obec, ak ide o

 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
 2. zmesový odpad z iných zdrojov,
 3. drobný stavebný odpad,

b)   ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o

 1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
 3. oddelene  vyzbieraný  odpad  z  obalov  z iných  zdrojov  a  oddelene  vyzbieraný  odpad  z neobalových výrobkov z iných zdrojov.

Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20.

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Na obec sa vzťahujú všetky povinnosti držiteľa odpadu, a okrem týchto povinností je obec povinná:

a)   zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely   jeho   zhodnotenia   alebo
      zneškodnenia    v   súlade   s   týmto   zákonom   vrátane zabezpečenia  zberných  nádob  zodpovedajúcich  systému zberu
      zmesového komunálneho odpadu v obci,

b)   zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu

 1. biologicky  rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba   –   podnikateľ   a právnická  osoba,  ktorá   prevádzkuje    zariadenie    spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“),
 2. jedlých olejov a tukov z domácností a
 3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

c)   zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly
      na báze lepenky,

d)   umožniť  výrobcovi  elektrozariadení   a   výrobcovi  prenosných   batérií  a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej
       organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady

 1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
 2. užívať v rozsahu  potrebnom   na  tento   účel  existujúce  zariadenia  na  zber komunálnych odpadov,

e)   umožniť organizácii  zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek  komunálnych odpadov, na ktoré sa
      uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté,

f)   na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého bodu,

g)   zabezpečiť podľa potreby,  najmenej  dvakrát  do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu
      do 1 m3 od  jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený  ich  množstvový  zber   a  oddelene  zbieraných  zložiek  komunálneho
      odpadu z domácností s obsahom  nebezpečných  látok  na  účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia to sa nevzťahuje na obec, ktorá
      má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor,

h)   zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi
      vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce,

i)   zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky
     rozložiteľných komunálnych odpadov.

Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o

a)   nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

b)   spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

c)   nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

d)   nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

e)   spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu

 1. elektroodpadov z domácností,
 2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
 3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
 4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
 5. jedlých olejov a tukov,

f)    spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,

g)    spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,

h)    spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

i)     prevádzkovaní zberného dvora,

j)    spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

k)   dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný

a)   nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,

b)   zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c)   užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d)   ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu
      na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.

Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber, zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu a na zber oddelene vyzbieraného odpadu z iných zdrojov.

Zberný dvor

Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore

a)   ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,

b)   ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.

Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako osobou uvedenou v odseku 1 alebo inej oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu, ako je uvedená v odseku 1 môže byť odplatné.

Prevádzkovateľ kuchyne

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne

a)   uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber
      komunálneho odpadu,

b)   používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz
      sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča
      je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu,

c)   zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona obec zabezpečí, 

a)   ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala 

 1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo 
 2. zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, 

b)   ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového domu
      alebo bytu, aby každá komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala 

 1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo 
 2. zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú komplexnú bytovú výstavbu alebo domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, a  

c)   kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom
      období. 

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) prvého bodu zákona obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Ak zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu. 

Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  sa môže vykonávať ich spoločným zberom. Na zabezpečenie takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, ak ide o  

a)   individuálnu bytovú výstavbu, že každá domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity
      podľa vyššie spomenutého písmena a) druhý bod a zberovej kapacity pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, 

b)   komplexnú bytovú výstavbu, že komplexná bytová výstavba alebo domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným
      súčtom zberovej kapacity podľa vyššie spomenutého písmena b) druhého bodu a zberovej kapacity pre biologicky rozložiteľný
      kuchynský odpad.

Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností sú určené v prílohe č. 10b vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s vyššie uvedenými požiadavkami do 30. júna 2021.

Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa v individuálnej bytovej výstavbe; ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v riedko osídlených oblastiach, za primeranú vzdialenosť sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v komplexnej bytovej výstavbe sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s primeranou donáškovou vzdialenosťou do 31. decembra 2021.​

Obec si vyberie jednu z týchto dvoch možností alebo kombináciu týchto dvoch možností pre jednotlivé bytové výstavby a zároveň najmenej dvakrát do roka v jarnom a jesennom období zabezpečí kampaňový zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (napr. konáre, lístie).

Výnimky z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch nemožno v prípade BRO zo záhrad uplatniť!

V rámci informačnej kampane zameranej na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov obec zabezpečí:

a)   propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere BRKO v prípade zabezpečenia zberných nádob, a to

 1. zverejňovaním informácií o triedenom zbere BRKO na webovom sídle obce,
 2. distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce,
 3. vysielaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych    odpadov v obecnom rozhlase, resp. v obecnej televízii alebo usporiadaním odbornej prednášky,

b)   propagáciu domáceho kompostovania za účelom jeho podpory, a to

 1. zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,
 2. distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto obce, ktoré kompostujú,
 3. vysielaním informácií o domácom kompostovaní v obecnom rozhlase, resp. v obecnej televízii alebo usporiadaním odborných prednášok s možnosťou praktických ukážok.

Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne:

 • modrá pre zložku papier,
 • zelená pre zložku sklo,
 • žltá pre zložku plast,
 • červená pre zložku kovy,
 • oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.

Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného  zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe  zberu objemného odpadu, odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok a drobného stavebnéhoi odpadu  a dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného  kuchynského odpadu z domácností, ak takýto triedený zber v obci nie je zavedený.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný:

 • zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 • ukladať zmesový komunálny odpad , oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.

Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu.Obec môže zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Ak obec alebo združenie obcí zriadi a prevádzkuje na svojom území zberný dvor, fyzické osoby (občania) môžu bezplatne odovzdať oddelene zbierané  zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom, a ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako uvedenou v odseku 1 môže byť odplatné.

Prevádzkovateľ kuchyne, teda fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem iných povinností aj zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu, používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu, uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a taktiež sa mu zakazuje zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

Praktická rada : Okrem iných činností je tiež zakázané zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad. 

Dátum poslednej zmeny: 4. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 4. 1. 2018

Lokalita

 • Slovensko