Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Odpadové hospodárstvo

Životné prostredie

So zberom, triedením a recykláciou odpadu je spojených mnoho povinností a zákazov. V tomto článku vám upresníme najdôležitejšie z nich.

Všeobecné povinnosti

Každý musí nakladať s odpadom tak, aby neohrozoval zdravie ľudí, nepoškodzoval životné prostredie a aby nedochádzalo k:

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu

Náklady na činnosti zaobchádzania s odpadom a činnosti k nim smerujúce musí plniť držiteľ odpadu, pre ktorého sa tieto činnosti vykonávajú.  

Na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znášajúcich náklady na činnosti zaobchádzania s odpadom a na činnosti k nim smerujúce. 

Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenska, zabezpečí zneškodnenie odpadu na náklady držiteľa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, na ktorého území sa odpad nachádza. 

Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Fyzická osoba tiež nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.

Všeobecné zákazy

Zakazuje sa:

 • uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so Zákonom o odpadoch 
 • zneškodniť alebo zhodnotiť ho inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
 • riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa tejto prílohy
 • zneškodňovať skládkovaním kvapalný, výbušný, korozívny, okysličujúci či vysoko horľavý odpad. Viac informácií o zneškodňovaní odpadu skládkovaním nájdete v Zákone o odpadoch
 • zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad, komunálny odpad či odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie. Viac informácií o zákaze zneškodňovania odpadu spaľovaním nájdete v Zákone o odpadoch.  

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Zakazuje sa riediť a zmiešavať:

a) jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom
b) nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné
c) nebezpečné odpady s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom

Tento zákaz neplatí, ak zmiešavanie nebezpečných odpadov:

a) je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu
b) je v súlade s najlepšími dostupnými technikami
c) nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia a sú dodržané podmienky
d) je v súlade s udeleným súhlasom

Ak došlo k zmiešaniu nebezpečných odpadov, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o povinnosti nebezpečné odpady oddeliť. 

Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený.

Pôvodca nebezpečného odpadu musí pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu zabezpečiť odber vzoriek, analýzu vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou. 

Zásady spojené s prepravou nebezpečného odpadu 

Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu o preprave nebezpečného odpadu, alebo ten, kto vykoná prepravu nebezpečného odpadu sám prostredníctvom vlastnej dopravy (ďalej len „odosielateľ nebezpečného odpadu“), musí:

a) zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch a súhlasom, ak vyžaduje jeho udelenie
b) vykonať prepravu nebezpečného odpadu prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí. Ak nevykonáva prepravu sám, musí ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.

Odosielateľ a príjemca nebezpečného odpadu musia:a) viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta výkladky nebezpečného odpadu. Ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu
c) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve kontrolu nakladania s odpadom v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom

Podrobné informácie o nakladaní s nebezpečným odpadom a jeho prepravou nájdete v Zákone o odpadoch

Podmienky týkajúce sa špeciálneho odpadu

Pod pojmom špeciálny odpad si predstavte:

 • elektroodpad
 • odpadové oleje
 • stavebný odpad a odpad z demolácií
 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad s reštauračným odpadom
 • odpad s obsahom azbestu

Držiteľ špeciálneho odpadu musí:

a) správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch
d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:

1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; nevyužitý odpad ponúknuť na zhodnotenie niekomu inému
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi
g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje
h) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti
i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením, prípadne najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením

j) zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach

Súhlas k zberu, spracovaniu a prístupu na miesto triedenia

Subjekty, ktoré nakladajú s odpadmi, čiže vykonávajú zber alebo spracovanie odpadov, musia v zmysle zákona o odpadoch vybaviť súhlas na spracovanie, respektíve zber odpadov. Súhlas vydáva príslušný okresný úrad, ako je orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

Cena za zber, spracovanie, prístup na miesto triedenia

Štát nenastavuje cenové požiadavky v súvislosti so zberom, spracovaním a triedením odpadov pochádzajúcich z činností podnikateľských subjektov, respektíve odpadov, ktoré nie sú komunálnymi odpadmi. 

Cenovú politiku si nastavujú jednotliví poskytovatelia služieb v závislosti od trhových podmienok.

Pokuty za nesprávne triedenie a spracovanie odpadu

Za porušenie zákona o odpadoch môžete dostať pokutu v rozmedzí od 500 do 350-tisíc eur, pričom kontrolným orgánom je Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Dátum poslednej zmeny: 12. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 4. 1. 2018

Lokalita

 • Slovensko