Ústredný portál verejnej správy

Kataster nehnuteľností

Bývanie

So službami katastra nehnuteľností môžete prísť do styku spravidla, keď nehnuteľnosť kupujete, predávate, darujete alebo ste iným spôsobom účastný na úprave práv k nehnuteľnosti.
  1. Čo je kataster nehnuteľností?
  2. Na čo slúži kataster nehnuteľností?
  3. Ako sa práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností zapisujú?
  4. Čo je list vlastníctva a ako sa k nemu dostanem?
  5. Členenie pozemkov
  6. Katastrálne konanie

Čo je kataster nehnuteľností?

Kataster nehnuteľností je verejný register a zároveň informačný systém obsahujúci geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností a údaje o právach k nim (vlastnícke práva, záložné práva, predkupné práva, vecné bremená, nájomné práva, práva vyplývajúce zo správy majetku štátu, obcí a vyšších územných celkov).

Kataster nehnuteľností tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území. Katastrálny operát je súbor dokumentačných materiálov (listy vlastníctva, katastrálna mapa, zbierka listín a pod.) obsahujúci údaje z jedného katastrálneho územia.

Na čo slúži kataster nehnuteľností?

Kataster nehnuteľností slúži najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, daňové a poplatkové účely, oceňovanie nehnuteľností, ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu nerastného bohatstva, ochranu národných a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov, ako aj na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach. Údaje zapísané v katastri sú platné, pokiaľ sa nepreukáže opak. 

Ako sa práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností zapisujú?

Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú tromi spôsobmi: vkladom, záznamom alebo poznámkou.

Vklad má právotvorné účinky, t. j. právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až povolením vkladu. Záznam má na rozdiel od vkladu iba evidenčné účinky, zapisujú sa ním práva k nehnuteľnostiam, ktoré už vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom na verejnej dražbe alebo na základe verejnej či inej listiny (napr. zápis dedičského osvedčenia). Poznámka slúži iba na dočasné vyznačenie skutočností týkajúcich sa nehnuteľnosti alebo osoby (napr. predbežné opatrenie súdu o zákaze nakladať s nehnuteľnosťou). V tejto súvislosti spomenieme ešte plombu, ktorá má preventívny účinok a ak je zapísaná v liste vlastníctva, signalizuje, že zapísané právo podlieha určitej zmene (napr. začalo sa katastrálne konanie o oprave chyby).

V katastri sa evidujú: katastrálne územia, pozemky, stavby spojené so zemou pevným základom, byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory, chránené časti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky, práva k nehnuteľnostiam. Do katastra sa nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby, ktoré sú zobrazené len na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku alebo mapovou značkou a označené kódom druhu a spôsobu využívania pozemku.

Čo je list vlastníctva a ako sa k nemu dostanem?

List vlastníctva je doklad preukazujúci vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastníctva obsahuje číslo, názov okresu, obce a katastrálneho územia a skladá sa z troch častí:

V časti A. majetková podstata sú vypísané a špecifikované všetky nehnuteľnosti, ktorých sa list vlastníctva týka.

V časti B. vlastníci a oprávnené osoby sa nachádzajú osobné alebo identifikačné údaje vlastníkov a oprávnených osôb, spôsob a dátum nadobudnutia nehnuteľností.

V časti C. ťarchy môžu byť zapísané informácie, ktoré poukazujú na obmedzenie využitia nehnuteľností (napr. záložné právo, vecné bremeno, predkupné právo).

Vlastníci majú zároveň povinnosť ohlásiť katastrálnemu odboru okresného úradu všetky zmeny do 30 dní odvtedy, kedy nastali.

Katastrálny odbor okresného úradu na požiadanie a po zaplatení správneho poplatku vo výške 8 eur vyhotovuje na právne účely výpis listu vlastníctva. Iba na informačné účely a online prístup k údajom slúži katastrálny portál.

Členenie pozemkov

V katastri nehnuteľností sa pozemky členia na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. 

Katastrálne konanie

Katastrálne konanie je proces, v ktorom sa okrem zápisu práv k nehnuteľnostiam rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území, prešetrení zmien údajov katastra, opravách chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.

Na katastrálne konanie je príslušný katastrálny odbor okresného úradu, v ktorého územnom obvode sa dotknutá nehnuteľnosť nachádza. Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. Okresný úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad a zašle mu jedno vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu. 

Katastrálne konanie možno vykonať písomne listinným spôsobom alebo elektronicky. Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou.

Viac informácií...

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Vyhláška č461/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Dátum poslednej zmeny: 11. 1. 2024
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko