Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Kataster nehnuteľností

Bývanie

Kataster nehnuteľností ako informačný systém slúži najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie iných informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý riadi a kontroluje miestne orgány štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, ktorými sú okresné úrady, katastrálne odbory.

Okresný úrad v sídle kraja riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode. Zároveň vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode.
Okresný úrad katastrálny odbor vykonáva štátnu správu na úseku katastra nehnuteľností v územnom obvode okresu. Okresný úrad Bratislava vykonáva štátnu správu v územnom obvode okresu Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V. Okresný úrad Košice vykonáva štátnu správu v územnom obvode  okresu Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV. Okresný úrad Košice – okolie vykonáva štátnu správu v územnom obvode okresu Košice – okolie. Sídlom okresného úradu Košice a okresného úradu Košice – okolie sú Košice.

A0002779 Poskytovanie údajov z katastrálneho operátu

A0002804 Kontrola geodetických a kartografických činností, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, a overovanie geometrických plánov

A0002805 Overovanie kópie alebo rovnopisu verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis do katastra, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom

A0002806 Overovanie spôsobilosti zamestnancov katastrálnych odborov okresných úradov rozhodovať o návrhu na vklad

A0002807 Poskytovanie informácií z katastra

A0002808 Prejednávanie priestupkov v konaní o porušení poriadku na úseku katastra

A0002809 Vykonávanie štátnej správy na úseku katastra

A0002810 Rozhodovanie v katastrálnom konaní

A0002811 Vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú okresné úrady, ktoré majú sídlo v územnom obvode kraja

A0002812 Rozhodovanie v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri

A0002813 Spracúvanie sumárnych údajov o pôdnom fonde

A0002814 Spravovanie pozemkovej knihy a železničnej knihy

A0002815 Vydávanie verejných listín z katastra

A0002816 Vykonávanie katastrálnej inšpekcie

A0002817 Zabezpečovanie zostavenia návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov

A0002818 Zapisovanie práv k nehnuteľnostiam

A0002820 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce na úseku katastra

Vypracúvanie  koncepcií a smerov rozvoja katastra a riadenie výkonu štátnej správy na úseku katastra

Spravovanie a aktualizácia katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom

Vykonávanie štátnej správy na úseku geodézie a kartografie

Spravovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra

 

Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2015