Ústredný portál verejnej správy

Elektronické podanie na kataster

Bývanie

Náležitosti elektronického podania na kataster sú rovnaké ako pri listinnom podaní, avšak s určitými špecifikami. Pri elektronickom návrhu na vklad vlastníckeho práva sa napríklad podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh a správne poplatky sa znižujú o 50 %.
  1. Kto môže podať elektronický návrh na vklad?
  2. Ako podať elektronický návrh na vklad?
  3. Ako sa elektronický návrh na vklad podpisuje?
  4. Aká je výška správnych poplatkov pri elektronickom podaní?

Kto môže podať elektronický návrh na vklad?

V rámci vkladového konania treba dbať na to, aby prílohy elektronického podania spĺňali náležitosti podľa katastrálneho zákona. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou.

Ak chce elektronické podanie odoslať účastník konania, nemôže podať elektronický návrh na vklad sám. Keďže sa vznik, zánik alebo zmena vlastníckeho práva uskutočňuje na základe zmluvy, ktorá je dvojstranným právnym úkonom, elektronický návrh na vklad musí obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis aspoň jedného z účastníkov zmluvy (so všetkými náležitosťami, ktoré určuje katastrálny zákon), tak ako v listinnom svete funguje vlastnoručný podpis.
Pokiaľ je účastník konania zastúpený splnomocnencom, k návrhu na vklad je potrebné priložiť aj dohodu o splnomocnení. Dohoda o splnomocnení sa môže vyhotoviť buď ako elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom splnomocniteľa s časovou pečiatkou a kvalifikovaným elektronickým podpisom splnomocnenca alebo ako dokument v papierovej podobe, ktorý treba následne zaručene konvertovať do elektronickej podoby oprávnenou osobou v súlade so zákonom o e-Governmente. Na uvedený účel postačí aj jednostranné plnomocenstvo podpísané splnomocniteľom. Takto vytvorený elektronický dokument je potom potrebné priložiť ako prílohu k návrhu na vklad, ktorý bude podávať splnomocnenec zo svojej elektronickej schránky. Uvedené neplatí, ak elektronické podanie realizuje advokát a zmluva obsahuje autorizačnú doložku a jeho kvalifikovaný elektronický podpis. Rovnako môže elektronické podanie uskutočniť aj notár, ak zmluvu vyhotoví vo forme notárskej zápisnice a opatrí kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak návrh na vklad obsahuje aj iné prílohy, ktoré je potrebné konvertovať z listinnej podoby do elektronickej (napr. vyhlásenie správcu bytov o nedoplatkoch pri prevode bytu) v zmysle zákona o e-Governmente je potrebné tieto listiny zaručene konvertovať prostredníctvom oprávnených osôb.

Ako podať elektronický návrh na vklad?

Prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk je možné uskutočniť elektronický návrh na vklad aj s prílohami cez službu „Všeobecná agenda“. V sekcii „Nájsť službu“ je potrebné zadať do poľa „Názov elektronickej služby" výraz „Všeobecná agenda" a v poli „Názov inštitúcie alebo úradu” zadať príslušný okresný úrad, kam má byť podanie adresované. Ak do tohto poľa vpíšete „okresný úrad”, výsledky vyhľadávania vám zobrazia službu všeobecnej agendy k všetkým dostupným okresným úradom. Následne kliknutím na tlačidlo „Služba” budete presmerovaní na prihlásenie na portál (ak už nie ste prihlásení) cez občiansky preukaz s elektronickým čipom. 

Poznámka: V pilotnej prevádzke je nový portál elektronických služieb katastra nehnuteľností, momentálne dostupný len pre elektronické služby Okresného úradu Šaľa, Skalica, Galanta, Hlohovec, Pezinok, Partizánske, Myjava, Bánovce nad Bebravou, ktoré nájdete pod službou Podávanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Podania na ostatné okresné úrady je možné v súčasnosti uskutočniť elektronicky len cez službu „Všeobecná agenda“, ktorá je dostupná cez portál slovensko.sk.

V prípade odoslania podania v podobe všeobecnej agendy, príde na e-mailovú adresu, uvedenú v podaní, potrvdenie o zaregistrovaní podania obsahujúce číslo účtu. V prospech neho je potrebné uhradiť správny poplatok.

Upozornenie:

Prijatie potvrdenia o podaní zo strany Ústredného portálu verejnej správy automaticky neznamená prijatie na príslušnom okresnom úrade. Potvrdenie o prijatí príslušným okresným úradom bude zaslané po zaevidovaní podania v systéme.

V prípade, že nebude elektronické podanie spĺňať zákonné náležitosti, katastrálny odbor okresného úradu takéto podanie síce zaeviduje, ale konanie preruší a bude žiadať o dodatočné doloženie príloh. Ak sa prílohy nedoplnia v elektronickej forme, nárok na znížený správny poplatok zaniká a podanie môže byť vybavené ako listinný návrh. Ak sa nedostatky neodstránia vôbec, a teda prílohy sa nedoložia ani v listinnej forme, katastrálny odbor okresného úradu konanie zastaví.

Ako sa elektronický návrh na vklad podpisuje?

Vlastnoručnému podpisu na listine zodpovedá pri elektronickom podaní práve kvalifikovaný elektronický podpis a ak má dokument obsahovať úradne overený vlastnoručný podpis, treba pri elektronickom podaní kvalifikovaný elektronický podpis opatriť časovou pečiatkou. Časová pečiatka je údaj o tom, kedy bol kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený a Ústredný portál verejnej správy ju prikladá pri podpise automaticky.

Ak je potrebné prílohy podania podpísať viacerými účastníkmi zmluvy, viacnásobné podpísanie toho istého dokumentu je možné, ak máte nainštalovanú aplikáciu na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/eIDAS). Najnovšiu verziu spomínanej aplikácie nájdete v sekcii „Na stiahnutie“. Návod ako postupovať pri podpisovaní príloh podania viacerými osobami v prostredí elektronických schránok nájdete v sekcii „Návody“. Podpisovanie viacerými osobami je mimo prostredia elektronických schránok možné uskutočniť aj prostredníctvom komerčných aplikácií. 

Aká je výška správnych poplatkov pri elektronickom podaní?

Ak elektronické podanie spĺňa všetky zákonné náležitosti, výška správnych poplatkov sa znižuje o 50 %.

Ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť na základe elektronického návrhu na vklad do:

  • 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, platí sa správny poplatok vo výške 33 eur,
  • 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, platí sa správny poplatok vo výške 133 eur.

Ak účastník konania vopred realizuje cez katasterportal.sk oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, má nárok na zníženie uvedených správnych poplatkov ešte o 15 eur, takže katastrálny odbor okresného úradu rozhodne napr. do 30 dní za správny poplatok 18 eur.

Správne poplatky sú splatné v deň doručenia návrhu na vklad.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastíckych a iných práv k nehnuteľnostiam

Dátum poslednej zmeny: 21. 10. 2019
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace životné situácie:

Lokalita

  • Slovensko