Ústredný portál verejnej správy

Elektronické podanie na kataster

Bývanie

Náležitosti elektronického podania na kataster sú rovnaké ako pri listinnom podaní, avšak s určitými špecifikami. Pri elektronickom návrhu na vklad vlastníckeho práva sa napríklad podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh a správne poplatky sa znižujú o 50 %.
  1. Kto môže podať elektronický návrh na vklad?
  2. Ako podať elektronický návrh na vklad?
  3. Ako sa elektronický návrh na vklad podpisuje?
  4. Aká je výška správnych poplatkov pri elektronickom podaní?

Kto môže podať elektronický návrh na vklad?

V rámci vkladového konania treba dbať na to, aby prílohy elektronického podania k návrhu na vklad spĺňali náležitosti podľa katastrálneho zákona. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy návrhu na vklad (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, geometrický plán, vyhlásenie správcu bytov a nebytových priestorov, dohoda o splnomocnení a pod.) vyhotovené  v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovanými elektronickými podpismi všetkých osôb, ktorých sa dané dokumenty týkajú. Ak sa v listinnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou. Ak prílohami disponujete iba v listinnej podobe, je potrebné tieto listiny zaručene konvertovať do elektronickej podoby prostredníctvom oprávnených osôb.

Elektronický návrh na vklad musí obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis aspoň jedného z účastníkov zmluvy (so všetkými náležitosťami, ktoré určuje katastrálny zákon), tak ako v listinnom svete funguje vlastnoručný podpis.

Podpísanie podaní viacerými osobami je možné aplikáciou integrovanou do Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk postupom uvedeným v Návode na podpisovanie viacerými osobami v prostredí elektronickej schránky [.pdf, 616 kB].

Kvalifikované elektronické podpisy, elektronického návrhu na vklad, je možné vyhotoviť všetkými účastníkmi zmluvy aj externou aplikáciou mimo Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a priložiť podpísané elektronické dokumenty ako prílohy podania. Postup je uvedený na Ako viacnásobne podpísať, napr. dohodu o plnej moci a zmluvu o prevode vlastníctva, ktorý popisuje kroky v bezplatnej aplikácii QES, ktorú je možné získať z adresy https://qes.webnode.sk/na-stiahnutie/ a po jej rozbalení priamo spustiť bez potreby inštalácie.

Pokiaľ je účastník konania zastúpený splnomocnencom, k návrhu na vklad je potrebné priložiť aj dohodu o splnomocnení. Dohoda o splnomocnení sa môže vyhotoviť buď ako elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom splnomocniteľa s časovou pečiatkou a kvalifikovaným elektronickým podpisom splnomocnenca alebo ako dokument v papierovej podobe, ktorý treba následne zaručene konvertovať do elektronickej podoby oprávnenou osobou v súlade so zákonom o e-Governmente. Na uvedený účel postačí aj jednostranné plnomocenstvo podpísané splnomocniteľom. Takto vytvorený elektronický dokument je potom potrebné priložiť ako prílohu k návrhu na vklad, ktorý bude podávať splnomocnenec zo svojej elektronickej schránky. Uvedené neplatí, ak elektronické podanie realizuje advokát a zmluva obsahuje autorizačnú doložku a jeho kvalifikovaný elektronický podpis. Rovnako môže elektronické podanie uskutočniť aj notár, ak zmluvu vyhotoví vo forme notárskej zápisnice a opatrí kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak návrh na vklad obsahuje aj iné prílohy, ktoré je potrebné konvertovať z listinnej podoby do elektronickej (napr. vyhlásenie správcu bytov o nedoplatkoch pri prevode bytu) v zmysle zákona o e-Governmente je potrebné tieto listiny zaručene konvertovať prostredníctvom oprávnených osôb.

Ako podať elektronický návrh na vklad?

Prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk je možné uskutočniť elektronický návrh na vklad aj s prílohami cez službu Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnostiNáležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou. 

Elektronický návrh na vklad aj s prílohami je možné podať aj priamo na Portáli Elektronických služieb katastra nehnuteľností.

Správny poplatok za elektronické podanie návrhu na vklad je možné uhradiť: 

- Prostredníctvom platobného systému eKolok od Slovenskej pošty. Potvrdenie o úhrade správneho poplatku v elektronickej podobe
  sa priloží k návrhu na vklad. 
- Na základe vygenerovaného platobného predpisu, ktorý je možné uhradiť prostredníctvom eKolku, na pošte alebo prostredníctvom
  poštového poukazu, ktorý je súčasťou platobného predpisu, prevodom na účet, na základe údajov, ktoré sú uvedené
  v danom platobnom predpise. 

Upozornenie:

Prijatie potvrdenia o podaní zo strany Ústredného portálu verejnej správy automaticky neznamená prijatie na príslušnom okresnom úrade. Potvrdenie o prijatí príslušným okresným úradom bude zaslané po zaevidovaní podania v systéme.

V prípade, že nebude elektronické podanie spĺňať zákonné náležitosti, katastrálny odbor okresného úradu takéto podanie síce zaeviduje, ale konanie preruší a bude žiadať o dodatočné doloženie príloh. Ak sa prílohy nedoplnia v elektronickej forme, nárok na znížený správny poplatok zaniká a podanie môže byť vybavené ako listinný návrh. Ak sa nedostatky neodstránia vôbec, a teda prílohy sa nedoložia ani v listinnej forme, katastrálny odbor okresného úradu konanie zastaví.

Ako sa elektronický návrh na vklad podpisuje?

Vlastnoručnému podpisu na listine zodpovedá pri elektronickom podaní práve kvalifikovaný elektronický podpis a ak má dokument obsahovať úradne overený vlastnoručný podpis, treba pri elektronickom podaní kvalifikovaný elektronický podpis opatriť časovou pečiatkou. Časová pečiatka je údaj o tom, kedy bol kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený a Ústredný portál verejnej správy ju prikladá pri podpise automaticky.

Ak je potrebné prílohy podania podpísať viacerými účastníkmi zmluvy, viacnásobné podpísanie toho istého dokumentu je možné, ak máte nainštalovanú aplikáciu na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/eIDAS). Najnovšiu verziu spomínanej aplikácie nájdete v sekcii „Na stiahnutie“. Návod ako postupovať pri podpisovaní príloh podania viacerými osobami v prostredí elektronických schránok nájdete v sekcii „Návody“. Podpisovanie viacerými osobami je mimo prostredia elektronických schránok možné uskutočniť aj prostredníctvom komerčných aplikácií. 

Aká je výška správnych poplatkov pri elektronickom podaní?

Ak elektronické podanie spĺňa všetky zákonné náležitosti, výška správnych poplatkov sa znižuje o 50 %.

Ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť na základe elektronického návrhu na vklad do:

  • 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, platí sa správny poplatok vo výške 50 eur,
  • 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, platí sa správny poplatok vo výške 150 eur.

Ak účastník konania vopred realizuje cez kataster-portal.sk oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, má nárok na zníženie uvedených správnych poplatkov ešte o 15 eur, takže katastrálny odbor okresného úradu rozhodne napr. do 30 dní za správny poplatok 18 eur.

Správne poplatky sú splatné v deň doručenia návrhu na vklad (aj cez formulár všeobecnej agendy).
Poznámka:
Pokiaľ poplatok nebol zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, správny orgán doručuje výzvu na úhradu, v prípade katastra nehnuteľnosti sa jedná spravidla o platobný predpis, ktorý je doručený e-mailom alebo do e-schránky navrhovateľa podania. Pretože plynie lehota, je platobný predpis odosielaný čo najskôr od prijatia podania.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastíckych a iných práv k nehnuteľnostiam

Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2024
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace životné situácie:

Lokalita

  • Slovensko