Ústredný portál verejnej správy

Katastrálne konanie

Bývanie

Katastrálne konanie je proces, v ktorom sa okrem zápisu práv k nehnuteľnostiam rozhoduje aj o zmenách hraníc katastrálnych území, prešetrovaní zmien údajov katastra, oprave chýb v katastrálnom operáte a obnove katastrálneho operátu.
 1. Ktoré orgány sú príslušné rozhodovať?
 2. Kontakty na príslušné orgány
 3. Konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností
 4. Dokumenty potrebné k návrhu na vklad
 5. Opravné prostriedky
 6. Lehoty a správne poplatky

Ktoré orgány sú príslušné rozhodovať?

Odo dňa 1. októbra 2013 prešla pôsobnosť správ katastra na katastrálne odbory okresných úradov. Na katastrálne konanie je teda príslušný katastrálny odbor okresného úradu, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. 

Katastrálne odbory okresných úradov rozhodujú najmä o vklade práv k nehnuteľnostiam, zmenách hraníc katastrálnych území, o oprave chýb v katastrálnom operáte, o obnove katastrálneho operátu, o námietkach a schválení registra obnovenej evidencie pozemkov. Ďalej zapisujú práva k nehnuteľnostiam na základe doručených zmlúv, verejných alebo iných listín, spravujú a aktualizujú kataster na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, revízii údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním a iné.

Kontakty na príslušné orgány

Kontakty na jednotlivé katastrálne odbory okresných úradov v sídle kraja sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR:

Konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

Konanie o povolení vkladu sa začína na základe písomného návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý podáva účastník konania v listinnej alebo elektronickej forme.

Poznámka: Pri elektronickom podaní je odporúčané, aby boli aj prílohy podané elektronicky a boli autorizované (podpísané elektronickým podpisom). Prílohy je možné doložiť aj v listinnej podobe, avšak v tomto prípade nie je možné uplatniť zníženie poplatku o 50 %, ako pri elektronickom podaní, ale platí sa plná suma. 

O vzory návrhov na vklad môžete požiadať na príslušnom okresnom úrade - katastrálny odbor. 

Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania vyplniť a zaslať cez katasterportal.sk elektronický formulár - oznámenie o návrhu na vklad. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia okresnému úradu účastník konania realizuje návrh na vklad, má nárok na zníženie správneho poplatku o 15 eur. V návrhu na vklad je nevyhnutné uviesť číslo, pod ktorým bolo oznámenie o návrhu na vklad prijaté, a teda nie je potrebné ho k samotnému návrhu prikladať. Ak oznámenie o návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad. Oznámenie o návrhu na vklad má len informatívny charakter a nemá vplyv na poradie zápisov práv k nehnuteľnosti. 

Dokumenty potrebné k návrhu na vklad

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva) v dvoch vyhotoveniach s úradne overenými podpismi prevodcov nehnuteľnosti.

Návrh musí obsahovať:

 • identifikačné údaje navrhovateľa
 1. fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti,
 2. právnická osoba: názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla,
 • názov príslušného okresného úradu,
 • predmet návrhu,
 • právny úkon, ktorý oprávňuje výkon zmeny katastri,
 • označenie nehnuteľnosti,
 • označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu (vyjadrené zlomkom celku),
 • číslo úradného overenia geometrického plánu,,
 • miesto a dátum zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy (v prípade, ak je povinná),
 • označené prílohy,
 • žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, o vykonaní poznámky alebo o výsledku prešetrenia zmien údajov,
 • žiadosť o urýchlené konanie o vklade (ak žiada o urýchlenie).

Ďalšími prílohami sú: 

 • listina potvrdzujúca právo k nehnuteľnosti, ak nie je zapísané na liste vlastníctva (napr. výmer o vlastníctve pôdy),
 • identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva,
 • dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom,
 • oznámenie o návrhu na vklad (stačí uviesť len jeho číslo, ak sa podáva elektronický návrh na vklad, pri listinnom návrhu sa musí doložiť v papierovej podobe),
 • čestné vyhlásenie o splení podmienok podľa Obchodného registra alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú spoločnosť nevzťahujú
 • poverenie právnickej osoby jej zamestnancovi, ktorý má poverenie podať návrh (v prípade, ak ide o právnickú osobu, ktorá poverila svojho zamestnanca)
 • listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu v predmetnom návrhu na vklad. 

Okresný úrad na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, okresný úrad posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či súhlasí s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky.

Zmluvy, verejné a iné listiny sú spôsobilé na zápis do katastra, ak:

 • sú v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade písomne vyhotovené bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností,
 • obsahujú správne označenie účastníkov práv k nehnuteľnostiam:
 1. fyzická osoba: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
 2. právnická osoba: názov, sídlo, identifikačné číslo (IČO - ak ho má pridelené), prípadne iné identifikačné údaje,
 • označujú právny úkon, jeho predmet, miesto a čas,
 • označujú nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, parcelného čísla, registra „C" alebo registra „E", druhu a výmery pozemku, súpisného čísla stavby, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

Ak sú podmienky na vklad splnené, okresný úrad vklad povolí, inak návrh zamietne. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu sa doručuje všetkým účastníkom konania a nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu možno podať odvolanie na okresnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak okresný úrad podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, predloží ho do 30 dní odo dňa, keď mu bolo odvolanie doručené na rozhodnutie úradu prostredníctvom zamestnanca s osobitnou odbornou spôsobilosťou

Lehoty a správne poplatky

Ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť:

 • do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, platí sa správny poplatok vo výške 100 eur, v prípade elektronického podania 50 eur,
 • do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, platí sa správny poplatok, ako je uvedené vyššie,
 • do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad, platí sa správny poplatok vo výške 300 eur, v prípade elektronického podania 150 eur.

Praktická rada:

Ak účastník konania vopred realizuje oznámenie o návrhu na vklad, má nárok na zníženie uvedených správnych poplatkov ešte o 15 eur, takže o listinnom návrhu na vklad rozhodne katastrálny odbor okresného úradu do 30 dní za poplatok 75 eur a o elektronickom návrhu na vklad za poplatok 35 eur. 

Správne poplatky sú splatné v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným za rozhodnutie v lehote do 30 dní. Okresný úrad rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v určenej lehote. 

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.

Praktická rada:

Pred podaním návrhu na začatie konania o povolení vkladu sa treba rozhodnúť, či má byť podanie vybavené v skrátenej, alebo štandardnej lehote. Konanie začaté na základe podania v štandardnej 30-dňovej lehote nie je možné urýchliť dodatočným priplatením si správneho poplatku za skrátenú 15-dňovú lehotu.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Dátum poslednej zmeny: 3. 7. 2024
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko