Ústredný portál verejnej správy

Katastrálne konanie

Bývanie

Katastrálne konanie je proces, v ktorom sa okrem zápisu práv k nehnuteľnostiam rozhoduje aj o zmenách hraníc katastrálnych území, prešetrovaní zmien údajov katastra, oprave chýb v katastrálnom operáte a obnove katastrálneho operátu.
 1. Ktoré orgány sú príslušné rozhodovať?
 2. Kontakty na príslušné orgány
 3. Konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností
 4. Dokumenty potrebné k návrhu na vklad
 5. Opravné prostriedky
 6. Lehoty a správne poplatky

Ktoré orgány sú príslušné rozhodovať?

Odo dňa 1. októbra 2013 prešla pôsobnosť správ katastra na katastrálne odbory okresných úradov. Na katastrálne konanie je teda príslušný katastrálny odbor okresného úradu, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. 

Katastrálne odbory okresných úradov rozhodujú najmä o vklade práv k nehnuteľnostiam, zmenách hraníc katastrálnych území, o oprave chýb v katastrálnom operáte, o obnove katastrálneho operátu, o námietkach a schválení registra obnovenej evidencie pozemkov. Ďalej zapisujú práva k nehnuteľnostiam na základe doručených zmlúv, verejných alebo iných listín, spravujú a aktualizujú kataster na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, revízii údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním a iné.

Kontakty na príslušné orgány

Kontakty na jednotlivé katastrálne odbory okresných úradov v sídle kraja sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR:

Konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

Konanie o povolení vkladu sa začína na základe písomného návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý podáva účastník konania v listinnej alebo elektronickej forme.

Vzor návrhu na vklad je dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR.

Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania vyplniť a zaslať cez katasterportal.sk elektronický formulár - oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia okresnému úradu účastník konania realizuje návrh na vklad, má nárok na zníženie správneho poplatku o 15 eur. V návrhu na vklad je nevyhnutné uviesť číslo, pod ktorým bolo oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad prijaté, a teda nie je potrebné ho k samotnému návrhu prikladať. Ak oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad. Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad má len informatívny charakter a nemá vplyv na poradie zápisov práv k nehnuteľnosti. 

Dokumenty potrebné k návrhu na vklad

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva) v dvoch vyhotoveniach s úradne overenými podpismi prevodcov nehnuteľnosti.

Ďalšími prílohami môže byť:

 • listina potvrdzujúca právo k nehnuteľnosti, ak nie je zapísané na liste vlastníctva (napr. výmer o vlastníctve pôdy),
 • identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva,
 • geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje,
 • dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom,
 • oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad (stačí uviesť len jeho číslo, ak sa podáva elektronický návrh na vklad, pri listinnom návrhu sa musí doložiť v papierovej podobe),
 • vyhlásenie správcu bytového domu, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu, ak je predmetom prevodu byt.

Okresný úrad na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, okresný úrad posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či súhlasí s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky.

Zmluvy, verejné a iné listiny sú spôsobilé na zápis do katastra, ak:

 • sú v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade písomne vyhotovené bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností,
 • obsahujú správne označenie účastníkov práv k nehnuteľnostiam:

- fyzická osoba: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,

- právnická osoba: názov, sídlo, identifikačné číslo (IČO - ak ho má pridelené), prípadne iné identifikačné údaje,

 • označujú právny úkon, jeho predmet, miesto a čas,
 • označujú nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, parcelného čísla, registra „C" alebo registra „E", druhu a výmery pozemku, súpisného čísla stavby, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

Ak sú podmienky na vklad splnené, okresný úrad vklad povolí, inak návrh zamietne. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu sa doručuje všetkým účastníkom konania a nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu možno podať odvolanie na okresnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak okresný úrad podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, predloží ho do 30 dní odo dňa, keď mu bolo odvolanie doručené na rozhodnutie úradu prostredníctvom zamestnanca s osobitnou odbornou spôsobilosťou

Lehoty a správne poplatky

Ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť:

 • do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, platí sa správny poplatok vo výške 66 eur, v prípade elektronického podania 33 eur,
 • do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, platí sa správny poplatok, ako je uvedené vyššie,
 • do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad, platí sa správny poplatok vo výške 266 eur, v prípade elektronického podania 133 eur.

Praktická rada:

Ak účastník konania vopred realizuje oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, má nárok na zníženie uvedených správnych poplatkov ešte o 15 eur, takže o listinnom návrhu na vklad rozhodne katastrálny odbor okresného úradu do 30 dní za poplatok 51 eur a o elektronickom návrhu na vklad za poplatok 18 eur. 

Správne poplatky sú splatné v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným za rozhodnutie v lehote do 30 dní. Okresný úrad rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v určenej lehote. 

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne. 

Praktická rada:

Pred podaním návrhu na začatie konania o povolení vkladu sa treba rozhodnúť, či má byť podanie vybavené v skrátenej, alebo štandardnej lehote. Konanie začaté na základe podania v štandardnej 30-dňovej lehote nie je možné urýchliť dodatočným priplatením si správneho poplatku za skrátenú 15-dňovú lehotu.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Dátum poslednej zmeny: 2. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko